หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของUP 204

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง
  3. รหัสรายวิชา: UP 204
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • ทิพย์สุดา จันทร์แจ่มหล้า
    • สาธิดา สกุลรัตนกุลชัย
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
The basics of social research / Babbie, Earl R. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
Book Bank H62 .B295 2002 พร้อมให้บริการ
The basics of social research / Babbie, Earl R. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books H62 .B295 พร้อมให้บริการ
Nonparametric statistics : a step-by-step approach / a step-by-step approach / Corder, Gregory W., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books MATH QA 2014 640553 พร้อมให้บริการ
Fundamental statistics for the behavioral sciences / Howell, David C., Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HA29 .H685 2008 Withdraw Processing
Statistics for people who (think they) hate statistics / Salkind, Neil J. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books HA29 .S172 2013 พร้อมให้บริการ
การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล / กัลยา วานิชย์บัญชา. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HA32 .ก645 2546 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับการวิจัย / ศิริชัย กาญจนวาสี. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HA29.5 .ศ55 2544 ฉ. 2 Withdraw Processing
การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับการวิจัย / ศิริชัย กาญจนวาสี. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books STAT HA 2012 618232 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544