หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของLN 306

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม
  3. รหัสรายวิชา: LN 306
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • ชุมเขต แสวงเจริญ (อาจารย์)
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ชุมชนกับภูมิทัศน์วัฒนธรรม / เกรียงไกร เกิดศิริ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books GF90 .ก74 ฉ. 3 ยืมออก 01/04/2015
วัฒนธรรมไทยกับขบวนการเปลี่ยนแปลงสังคม / ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books DS568 .ฉ65 2547 พร้อมให้บริการ
การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน / Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books G155.ท9 ก525 ฉ. 3 ยืมออก 05/02/2021
แนวทางการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม / Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books GF41 .น853 2549 ยืมออก 01/02/2021
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการจัดการทรัพยากร = Ecotourism, cultural diversity and natural resource management / Ecotourism, cultural diversity and natural resource management / ยศ สันตสมบัติ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books G155.ท9 ย515 พร้อมให้บริการ
แม่น้ำแห่งชีวิต : การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศและผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นในแถบอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง / การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศและผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นในแถบอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QH541.5.ม8 ม836 ฉ. 2 Withdraw Processing
ภูมินิทัศน์ไทย = Thai cultural landscape / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS568 .ภ736 ฉ. 5 Withdraw Processing
สร้างบ้านแปงเมือง / ศรีศักร วัลลิโภดม, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS576 .ศ44 2560 พร้อมให้บริการ
เหมืองฝาย : จัดการน้ำ จัดการคน บนพื้นฐานภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม = Water management : irrigation system in Chiangmai-Lampoon / พรพิไล เลิศวิชา Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HD1741.ท92ช9 พ436 พร้อมให้บริการ
Bangkok : then and now / Van Beek, Steve, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS589.B2 V44 C. 3 พร้อมให้บริการ
Management guidelines for world cultural heritage sites / Feilden, Bernard M. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books ARCG CC 1993 665100 พร้อมให้บริการ
Cultural landscapes : balancing nature and heritage in preservation practice / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books GF90 .C85 ยืมออก 05/02/2021
The cultural landscape : an introduction to human geography / Rubenstein, James M. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books GF41 .R83 2003 ยืมออก 05/02/2021
The Cultured landscape : designing the environment in the 21st century / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB472 .C85 Withdrawn

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544