หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวป.312

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: วป.312
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • กมล บุษบา
    • มณฑิรา ดวงสาพล
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
An introduction to mathematical statistics and its applications / Larsen, Richard J., Book Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
General Stacks
General Books QA276 .L28 2001 C. 2 พร้อมให้บริการ
Statistical inference / Casella, George, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA276 .C27 2002 ยืมออก 05/02/2021
Mathematical statistics with applications / Wackerly, Dennis D., Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books QA276 .M4 2008 พร้อมให้บริการ
Introduction to the theory of statistics Mood, Alexander McFarlane, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HA29 .M57 1974 C. 4 พร้อมให้บริการ
A first course in probability / Ross, Sheldon M. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books QA273 .R614 2014 พร้อมให้บริการ
ความน่าจะเป็นและทฤษฎีสถิติเบื้องต้น / จิรัชย์ สุขะเกตุ. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books QA273 .จ646 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
ความน่าจะเป็นเบื้องต้น : ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ / ธีระพร วีระถาวร. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books QA273 .ธ62 ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
การบริหารโครงการด้วย PERT และ CPM / มานพ วราภักดิ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD69.ค9 ม64 2546 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
A first course in probability / Ross, Sheldon Mark, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA273 .R614 2006 ยืมออก 05/02/2021
A first course in probability / Ross, Sheldon M. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA273 .R614 2010 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544