หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของประวัติศาสตร์และพัฒนาการแนวคิดและทฤษฎีทางมานุษยวิทยา

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  3. รหัสรายวิชา: AN 601
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • บุญเลิศ วิเศษปรีชา
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ประวัติทฤษฎีทางมานุษยวิทยาสังคมและวัฒนธรรมโดยสังเขป แปลจาก Sociocultural theory in Anthroplogy : A short history แปลจาก Sociocultural theory in Anthroplogy : A short history การ์บาริโน, เมอวิน เอส. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books GN308 .ก6 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
Capitalism and modern social theory : an analysis of the writings of Marx, Durkheim and Max Weber / Giddens, Anthony. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HM19 .G477 พร้อมให้บริการ
ทฤษฎีสังคมวิทยายุคคลาสสิก / จิราภา วรเสียงสุข. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HM606 .จ646 2558 ยืมออก 01/02/2021
Anthropological theory : an introductory history / an introductory history / McGee, R. Jon, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books GN33 .M36 2004 พร้อมให้บริการ
Readings for a history of anthropological theory / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books GN33 .R425 ยืมออก 01/02/2021
จากวานรถึงเทวดา : มาร์กซิสม์และมานุษยวิทยามาร์กซิสต์. มาร์กซิสม์และมานุษยวิทยามาร์กซิสต์. ยศ สันตสมบัติ. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HX550.ม6 ย5 ฉ. 31 ยืมออก 31/08/2021
มาร์กซ์และสังคมนิยม / สุรพงษ์ ชัยนาม, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HX39.5 .ส7 2553 พร้อมให้บริการ
โลกของคนไร้บ้าน / บุญเลิศ วิเศษปรีชา, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HV4602.57 .บ725 2552 พร้อมให้บริการ
From Max Weber : essays in sociology / Weber, Max, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books H33 .W4 C. 7 พร้อมให้บริการ
ความคิดแหวกแนวของไทย : จิตร ภูมิศักดิ์ และโฉมหน้าของศักดินาไทยในปัจจุบัน / เรย์โนลด์ส, เครก เจ. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DS571 .ร74 ฉ.1 ยืมออก 01/02/2021
ก่อนยุคพระศรีอาริย์ : ว่าด้วยศาสนา ความเชื่อ และศีลธรรม / นิธิ เอียวศรีวงศ์, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books BQ552 .น625 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
การเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ของชนชั้นผู้นำไทย ตั้งแต่รัชกาลที่ 4-พ.ศ. 2475 / อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HN700.592.ช28 อ45 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
High points in anthropology / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books GN17 .H54 1988 พร้อมให้บริการ มีรอยเปียกแห้งก่อนยืม (ปรีดีฯ) 14/11/2559
วัฒนธรรมและพฤติกรรมของไทย (Thai culture and behavior) (Thai culture and behavior) เบเนดิคต์, รูธ ฟุลตัน, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DS568 .บ77 ฉ.3 พร้อมให้บริการ
ชีวิตและจุดจบของสลัมกรุงเทพฯ แห่งหนึ่ง. อคิน รพีพัฒน์, Document Pridi Banomyong Library
Circulation Counter
Documents 226/23 ฉ.1 พร้อมให้บริการ
The ritual process : structure and anti-structure / Turner, Victor W. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books GN473 .T8 พร้อมให้บริการ
เจ้าชาวบ้าน. Book Pridi Banomyong Library
Adul Wichiencharoen Room
General Books BIOG CT 1996 229234 V. 1 พร้อมให้บริการ
Purity and danger : an analysis of concepts of pollution and Taboo / an analysis of concepts of pollution and Taboo / Douglas, Mary. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books GN494 .D6 พร้อมให้บริการ
เผยร่าง-พรางกาย : ทดลองมองร่างกายในศาสนา ปรัชญาการเมือง ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และมานุษยวิทยา / ทดลองมองร่างกายในศาสนา ปรัชญาการเมือง ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และมานุษยวิทยา / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books GT495 .ผ74 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ หาไม่พบครั้งที่ 2 เทอดศักดิ์ 13/01/2021
The Structural study of myth and totemism. Leach, Edmund. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books BL311 .L4 C.1 ยืมออก 31/08/2021
ทวนคลื่นความคิด กึ่งศตวรรษไทยศึกษา / อานันท์ กาญจนพันธุ์, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books H61 .อ636 2555 พร้อมให้บริการ
The division of labour in society / Durkheim, Emile, Book Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
General Stacks
General Books HD51 .D825 2013 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544