หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของTranslation Principles for Careers

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: สถาบันภาษา
  2. รหัสรายวิชา: CR 786
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Meaning-based translation : a guide to cross-language equivalence / a guide to cross-language equivalence / Larson, Mildred L. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P306 .L37 1998 ยืมออก 01/02/2021
หลักการแปล / สัญฉวี สายบัว. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P306 .ส6 2560 ยืมออก 01/02/2021
การแปลเบื้องต้น / ทิพา เทพอัครพงศ์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books PE1498.2.ท9 ท63 ฉ. 10 ยืมออก 31/08/2021
ทฤษฎีและหลักการแปล = [Theories of translation] / วรรณา แสงอร่ามเรือง. Reserve Book (7 Days) Pridi Banomyong Library
Circulation Counter
Reserve Books P306 .ว44 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
คู่มือนักแปลอาชีพ / สิทธา พินิจภูวดล, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P306 .ส633 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
In other words : a coursebook on translation / Baker, Mona. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P306 .B285 2011 ยืมออก 31/08/2021
The translator's invisibility : a history of translation / Venuti, Lawrence. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P306.2 .V46 2008 พร้อมให้บริการ
Translation and technology / Quah, Chiew Kin, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P306.97.T73 Q34 ยืมออก 05/02/2021
Toward a science of translating : with special reference to priniciples and procedures involved in Bible Translating. Nida, Eugene Albert, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books BS455 .N5 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544