หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของพย. 321

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพยาบาลศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: พย. 321
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
คู่มือสำหรับเภสัชกร การดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยโรคเอดส์ 2nd edition / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WC503.2 .ค748 2551 พร้อมให้บริการ
ตำราอายุรศาสตร์ : โรคตามระบบ / โรคตามระบบ / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB115 .ต644 ล. 1 พร้อมให้บริการ
ยาและโรคติดเชื้อ : การประชุมวิชาการ 20 ปีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WC100 .ย644 2550 พร้อมให้บริการ
จิตวิญญาณ : มิติหนึ่งของการพยาบาล / ทัศนีย์ ทองประทีป. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY160 .ท653 2552 พร้อมให้บริการ
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY150 .ก592 ล. 1 ยืมออก 01/02/2021
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ. พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY152 .พ654 2555 ล. 2 พร้อมให้บริการ
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ. พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY152 .พ654 2550 ล. 2 ยืมออก 05/02/2021
Clinical practice guideline 2011. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB115 .ค463 2554 ล. 2 พร้อมให้บริการ
ข้อควรระวังทางกฎหมายของพยาบาล / มานิตย์ จุมปา. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books KPT3105 .ม643 2553 พร้อมให้บริการ
ข้อควรระวังทางกฎหมายของพยาบาล / มานิตย์ จุมปา. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books KPT3105 .ม643 2555 ยืมออก 01/02/2021
ข้อควรระวังทางกฎหมายของพยาบาล / มานิตย์ จุมปา. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books KPT3105 .ม643 พร้อมให้บริการ
เอชไอวีและพยาธิกำเนิดโรคเอดส์ = HIV and the pathogenesis of AIDS / เลวี, เจย์ เอ. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WC503.3 .ล756 2555 พร้อมให้บริการ
แนวทางการวางแผนการพยาบาลผู้ป่วยทางอายุรกรรม. Planning guides for medical nursing. วารุณี มีเจริญ. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB115 .ว586 2552 ล. 1 ยืมออก 05/02/2021
มิติใหม่ในการใช้ยาในโรคติดเชื้อ : การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ [ครั้งที่ 8 วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้อง Convention Hall ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์] / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WC100 .ก627 2553 พร้อมให้บริการ
ตำราโรคหลอดเลือดดำ = Venous diseases / จุมพล วิลาศรัศมี. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WG600 .จ743 พร้อมให้บริการ
Manual of medical therapeutics / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB300 .ม833 2553 พร้อมให้บริการ
Manual of medical diagnosis / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB141 .ม834 2552 พร้อมให้บริการ
Clinical practice guideline 2010. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB115 .ค463 2553 ล. 1 พร้อมให้บริการ
การวินิจฉัยการพยาบาล / วิพร เสนารักษ์. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .ว634 2552 ยืมออก 05/02/2021
การวินิจฉัยการพยาบาล / วิพร เสนารักษ์. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .ว634 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
การพยาบาลทางอายุรศาสตร์. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY150 .ก58 2543 ล. 3 พร้อมให้บริการ
การพยาบาลทางอายุรศาสตร์. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY150 .ก58 2543 ล. 4 พร้อมให้บริการ
การพยาบาลทางศัลยศาสตร์. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY161 .ก64 2543 ล. 3 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
การพยาบาลทางศัลยศาสตร์. เล่ม 4 / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY161 .ก64 2559 ล. 4 พร้อมให้บริการ
การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการพยาบาล / ชวนพิศ วงศ์สามัญ. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QY25 .ช533 2559 ยืมออก 01/02/2021
การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการพยาบาล / ชวนพิศ วงศ์สามัญ. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QY25 .ช533 2555 พร้อมให้บริการ
การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการพยาบาล / ชวนพิศ วงศ์สามัญ. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QY25 .ช533 2553 พร้อมให้บริการ
จิตวิญญาณ : มิติหนึ่งของการพยาบาล = Spirituality : a dimension of nursing / ทัศนีย์ ทองประทีป. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY160 .ท653 พร้อมให้บริการ
Surgical endoscopy : complication of GI endoscopy / complication of GI endoscopy / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WI141 .ซ754 2554 พร้อมให้บริการ
Frontier in wound care / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WO700 .ฟ453 2554 พร้อมให้บริการ
เภสัชวิทยา. Pharmacology. พยงค์ เทพอักษร. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .ภ744 2554 ล. 1 พร้อมให้บริการ
เภสัชวิทยา. Pharmacology. Pharmacology. เล่ม 2 = II / พยงค์ เทพอักษร. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .ภ744 2553 ล. 2 ยืมออก 05/02/2021
การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง : การป้องกันและการดูแลผู้ป่วย = Oncology nursing : prevention and caring / พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ200 .พ615 2553 พร้อมให้บริการ
การพยาบาลผู้ที่มารับการผ่าตัด = Perioperative nursing / เรณู อาจสาลี. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY162 .ร736 2553 พร้อมให้บริการ
คู่มือการวินิจฉัยการพยาบาล 1995-1996 / กอร์ดอน, มาร์จอรี. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .ก543 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
ตำราเภสัช / สมพร ช้างเผือก. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB50.JT3 ส4332 พร้อมให้บริการ
Clinical practice in gastroenterology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WI140 .ค463 2555 พร้อมให้บริการ
Clinical practice in gastroenterology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WI140 .ค463 2553 พร้อมให้บริการ
Clinical practice in gastroenterology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WI140 .ค463 2557 พร้อมให้บริการ
เลือดออกในทางเดินอาหาร = Gastrointestinal bleeding / Gastrointestinal bleeding / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WI100 .ล835 2553 พร้อมให้บริการ
หลักและแนวปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล = Prevention of nosocomial infections : principles and guidelines / อะเคื้อ อุณหเลขกะ. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WX167 .อ629 2554 พร้อมให้บริการ
ตำราระบาดวิทยาและมาตรการควบคุมของเชื้อจุลชีพดื้อยาในโรงพยาบาล = Epidemiology and control of nosocomial drug-resistant microorganisms / อนุชา อภิสารธนรักษ์. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QW45 .อ372 2554 พร้อมให้บริการ
การวินิจฉัยการพยาบาล / วิพร เสนารักษ์. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .ว634 2555 ยืมออก 01/02/2021
Manual of medical investigations / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB141 .ม837 2555 พร้อมให้บริการ
ตำราศัลยศาสตร์คลินิก. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WO100 .ต643 2553 ล. 1 พร้อมให้บริการ
การพยาบาลทางอายุรศาสตร์. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY150 .ก58 2540 ล. 3 พร้อมให้บริการ
การพยาบาลทางอายุรศาสตร์. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY150 .ก58 2552 ล. 4 พร้อมให้บริการ
การพยาบาลทางศัลยศาสตร์. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY161 .ก64 2546 ล. 3 พร้อมให้บริการ
การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการพยาบาล / ชวนพิศ วงศ์สามัญ. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QY25 .ช533 2545 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544