Courses

Name Dept. Course # Section Term Instructors Notes
PP 100 คณะสหเวชศาสตร์ PP 100
PP 170 คณะสหเวชศาสตร์ PP 170
PP 200 คณะสหเวชศาสตร์ PP 200
PP 202 คณะสหเวชศาสตร์ PP 202
PP 203 คณะสหเวชศาสตร์ PP 203
PP 210 คณะสหเวชศาสตร์ PP 210
PP 211 คณะสหเวชศาสตร์ PP 211
PP 213 คณะสหเวชศาสตร์ PP 213
PP 220 คณะสหเวชศาสตร์ PP 220
PP 240 คณะสหเวชศาสตร์ PP 240
PP 241 คณะสหเวชศาสตร์ PP 241
PP 330 คณะสหเวชศาสตร์ PP 330
PP 340 คณะสหเวชศาสตร์ PP 340
PP 341 คณะสหเวชศาสตร์ PP 341
PP 342 คณะสหเวชศาสตร์ PP 342
PP 343 คณะสหเวชศาสตร์ PP 343
PP 347 คณะสหเวชศาสตร์ PP 347
PP 440 คณะสหเวชศาสตร์ PP 440
PP 491 คณะสหเวชศาสตร์ PP 491
SD 280 คณะสหเวชศาสตร์ SD 280
SD 351 คณะสหเวชศาสตร์ SD 351
SD 380 คณะสหเวชศาสตร์ SD 380
SN 342 คณะสหเวชศาสตร์ SN 342
SN 401 คณะสหเวชศาสตร์ SN 401
SN 441 คณะสหเวชศาสตร์ SN 441
UP 601 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง UP 601
เอี่ยมตระกูล, ภาวิณี
UP 603 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง UP 603 ภาคการศึกษาที่ 1
UP602 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง UP602 ภาคการศึกษาที่ 1
AP 164 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม AP 164 ภาคการศึกษาที่ 1
ตันติศิรินทร์, นิจ
AP 162 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม AP 162 ภาคการศึกษาที่ 2
สุดประเสริฐ, สุดาภรณ์
AP 163 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม AP 163 ภาคการศึกษาที่ 1
ศุขสวัสดิ (อาจารย์ ม.ล.), วโรดม
AR 101 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม AR 101 ภาคการศึกษาที่ 1
ศุขสวัสดิ (อาจารย์ ม.ล.), วโรดม
AR 102 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม AR 102 ภาคการศึกษาที่ 2
AR 103 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม AR 103 ภาคการศึกษาที่ 2
ศรีสุวรรณ, ธัชพงศ์
AR 104 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม AR 104 ภาคการศึกษาที่ 1
จารีมิตร (อาจารย์), ดารณี
AR 205 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม AR 205 ภาคการศึกษาที่ 2
AR 213 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม AR 213 ภาคการศึกษาที่ 2
AR 215 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม AR 215 ภาคการศึกษาที่ 1
ทองอรุณ, นิรันดร
AR 221 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม AR 221 ภาคการศึกษาที่ 1
พัฒนวศิน, ศรีศักดิ์
AR 231 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม AR 231 ภาคการศึกษาที่ 1
เลิศวัฒนารักษ์, ภูษิต
AR 241 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม AR 241 ภาคการศึกษาที่ 1
ตันตสวัสดิ์, เฉลิมวัฒน์
AR 250 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม AR 250 ภาคการศึกษาที่ 2
แก้วขาว (อาจารย์), ศุภวัจน์
AR 251 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม AR 251 ภาคการศึกษาที่ 2
AR 311 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม AR 311 ภาคการศึกษาที่ 2
AR 313 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม AR 313 ภาคการศึกษาที่ 2
อาจรักษา, วิญญู
AR 316 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม AR 316 ภาคการศึกษาที่ 2
ทองอรุณ, นิรันดร
AR 374 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม AR 374 ภาคการศึกษาที่ 2
เลิศวัฒนารักษ์, ภูษิต
AR 416.1 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม AR 416.1 ภาคการศึกษาที่ 2
ศรีสุธาพรรณ, อวิรุทธ์
AR 416.2 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม AR 416.2 ภาคการศึกษาที่ 2
บุษยรัตน์, ชาวี
RD 363 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ RD 363 ภาคการศึกษาที่ 2
RD 433 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ RD 433
RD 455 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ RD 455
สันทัด, จุฬวดี
กอบนิธิกุลวงศ์, สิริพร
โพคะรัตน์ศิริ (อาจารย์), จาตุรงค์
เอี่ยมตระกูล, ภาวิณี
รินชุมภู, ดำรงศักดิ์
ทรัพย์สุนทรกุล (อาจารย์), นภมณี
ภักดีเหลา, พยัพ
สมโสภณ, วิรุจน์
อาจรักษา, วิญญู
RD 473 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ RD 473 ภาคการศึกษาที่ 2
ทองสุกปลั่ง หรรษาสุขสิน (อาจารย์), สุวดี
สมโสภณ, วิรุจน์
คุ้มไพศาล, สุกุลพัฒน์
RD 653 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ RD 653 ภาคการศึกษาที่ 2
คุ้มไพศาล, สุกุลพัฒน์
ลิขิตอนุภาค, วรากร
RD 664 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ RD 664 ภาคการศึกษาที่ 2
สันติธรรม, คุณธรรม
คุ้มไพศาล, สุกุลพัฒน์
ลิขิตอนุภาค, วรากร
RD 700 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ RD 700 ภาคการศึกษาที่ 2
ริรัตนพงษ์, ชัยวัฒน์
รินชุมภู, ดำรงศักดิ์
คุ้มไพศาล, สุกุลพัฒน์
RD 800 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ RD 800 ภาคการศึกษาที่ 2
ริรัตนพงษ์, ชัยวัฒน์
รินชุมภู, ดำรงศักดิ์
คุ้มไพศาล, สุกุลพัฒน์
IA 101 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน IA 101 ภาคการศึกษาที่ 1
ทรัพย์สุนทรกุล (อาจารย์), นภมณี
IA 208 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน IA 208 ภาคการศึกษาที่ 1
เจริญพร, นริศ
IA 215 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน IA 215 ภาคการศึกษาที่ 1
ละอองแก้ว, จอมใจ
IA 306 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน IA 306 ภาคการศึกษาที่ 1
กอบนิธิกุลวงศ์, สิริพร
IA 315 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน IA 315 ภาคการศึกษาที่ 1
ทรัพย์สุนทรกุล (อาจารย์), นภมณี
IA 331 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน IA 331 ภาคการศึกษาที่ 1
ฤทธิรงค์, สุปรีดี
IA 453 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน IA 453 ภาคการศึกษาที่ 1
จิตต์สุวรรณ, เพชร
LN 101 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม LN 101 ภาคการศึกษาที่ 1
แก้วขาว (อาจารย์), ศุภวัจน์
LN 102 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม LN 102 ภาคการศึกษาที่ 2
แสวงเจริญ (อาจารย์), ชุมเขต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัทมน เสลานนท์ (อาจารย์ชวาน พรรณดวงเนตร) (Guest instructor)
LN 103 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม LN 103 ภาคการศึกษาที่ 2
แสวงเจริญ (อาจารย์), ชุมเขต
แก้วขาว (อาจารย์), ศุภวัจน์
LN 121 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม LN 121 ภาคการศึกษาที่ 2
เดชนิรัติศัย, สุภณัฐ
LN 123 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม LN 123 ภาคการศึกษาที่ 2
เดชนิรัติศัย, สุภณัฐ
LN 204 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม LN 204 ภาคการศึกษาที่ 1
LN 215 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม LN 215 ภาคการศึกษาที่ 1
แสวงเจริญ (อาจารย์), ชุมเขต
LN 221 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม LN 221 ภาคการศึกษาที่ 1
เดชนิรัติศัย, สุภณัฐ
LN 306 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม LN 306 ภาคการศึกษาที่ 1
แสวงเจริญ (อาจารย์), ชุมเขต
LN 307 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม LN 307 ภาคการศึกษาที่ 1
แก้วขาว (อาจารย์), ศุภวัจน์
LN 315 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม LN 315 ภาคการศึกษาที่ 1
LN 434 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม LN 434 ภาคการศึกษาที่ 1
แก้วขาว (อาจารย์), ศุภวัจน์
UP 101 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง UP 101 ภาคการศึกษาที่ 1
ห้าวเจริญ, กฤตพร
UP 102 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง UP 102 ภาคการศึกษาที่ 2
คงอ้วน, วราลักษณ์
วิเชียรน้อย, นิพันธ์
UP 103 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง UP 103 ภาคการศึกษาที่ 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พุฒพัณณิน คำวชิระพิทักษ์
UP 121 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง UP 121 ภาคการศึกษาที่ 1
ห้าวเจริญ, กฤตพร
วิเชียรน้อย, นิพันธ์
UP 203 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง UP 203 ภาคการศึกษาที่ 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พุฒพัณณิน คำวชิระพิทักษ์
UP 204 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง UP 204 ภาคการศึกษาที่ 2
จันทร์แจ่มหล้า, ทิพย์สุดา
สกุลรัตนกุลชัย, สาธิดา
UP 205 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง UP 205 ภาคการศึกษาที่ 1
พิมลเสถียร, ยงธนิศร์
UP 206 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง UP 206 ภาคการศึกษาที่ 1
โพคะรัตน์ศิริ (อาจารย์), จาตุรงค์
UP 211 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง UP 211 ภาคการศึกษาที่ 2
ห้าวเจริญ, กฤตพร
โพคะรัตน์ศิริ (อาจารย์), จาตุรงค์
วิเชียรน้อย, นิพันธ์
UP 222 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง UP 222 ภาคการศึกษาที่ 1
เด่นไพบูลย์, ฉวีวรรณ
UP 223 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง UP 223 ภาคการศึกษาที่ 2
ห้าวเจริญ, กฤตพร
UP 243 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง UP 243 ภาคการศึกษาที่ 1
ทองสุกปลั่ง หรรษาสุขสิน (อาจารย์), สุวดี
พิมลเสถียร, ยงธนิศร์
UP 252 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง UP 252 ภาคการศึกษาที่ 2
ทองสุกปลั่ง หรรษาสุขสิน (อาจารย์), สุวดี
ตันติศิรินทร์, นิจ
UP 256 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง UP 256 ภาคการศึกษาที่ 1
ตันติศิรินทร์, นิจ
ห้าวเจริญ, กฤตพร
UP 312 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง UP 312 ภาคการศึกษาที่ 1
ทองสุกปลั่ง หรรษาสุขสิน (อาจารย์), สุวดี
UP 313 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง UP 313 ภาคการศึกษาที่ 2
ห้าวเจริญ, กฤตพร
คงอ้วน, วราลักษณ์
วิเชียรน้อย, นิพันธ์
UP 342 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง UP 342
เอี่ยมตระกูล, ภาวิณี
UP 344 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง UP 344
เอี่ยมตระกูล, ภาวิณี
UP 345 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง UP 345 ภาคการศึกษาที่ 2
คงอ้วน, วราลักษณ์
UP 351 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง UP 351 ภาคการศึกษาที่ 1
ตันติศิรินทร์, นิจ
UP 353 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง UP 353 ภาคการศึกษาที่ 1
ตันติศิรินทร์, นิจ
UP 358 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง UP 358 ภาคการศึกษาที่ 2
มารมย์, วิจิตรบุษบา
UP 414 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง UP 414 ภาคการศึกษาที่ 1
มารมย์, วิจิตรบุษบา
UP 416 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง UP 416 ภาคการศึกษาที่ 2
มารมย์, วิจิตรบุษบา
โพคะรัตน์ศิริ (อาจารย์), จาตุรงค์
เอี่ยมตระกูล, ภาวิณี
ศรีวณิช, มานัส
วิเชียรน้อย, นิพันธ์
UP 431 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง UP 431 ภาคการศึกษาที่ 2
คงอ้วน, วราลักษณ์
UP 432 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง UP 432 ภาคการศึกษาที่ 2
ห้าวเจริญ, กฤตพร
วิเชียรน้อย, นิพันธ์
UP 457 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง UP 457
มารมย์, วิจิตรบุษบา
UP434 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง UP434 ภาคการศึกษาที่ 1
ทองสุกปลั่ง หรรษาสุขสิน (อาจารย์), สุวดี
UP436 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง UP436 ภาคการศึกษาที่ 1
โพคะรัตน์ศิริ (อาจารย์), จาตุรงค์
UP454 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง UP454 ภาคการศึกษาที่ 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พุฒพัณณิน คำวชิระพิทักษ์
HS 266 คณะศิลปศาสตร์ HS 266
ถาวรบุตร (อาจารย์), ศุภวิทย์
HS 360 คณะศิลปศาสตร์ HS 360
ถาวรบุตร (อาจารย์), ศุภวิทย์
TH162 คณะศิลปศาสตร์ TH162
ศิริสวัสดิ์, เจียรนัย
TU 130 คณะศิลปศาสตร์ TU 130 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวกพิมาย, อดิศร
TU102 คณะศิลปศาสตร์ TU102 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวกพิมาย, อดิศร
ทักษะชีวิตทางสังคม
TU110 คณะศิลปศาสตร์ TU110 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวกพิมาย, อดิศร
สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
ท 161 คณะศิลปศาสตร์ ท 161 ภาคการศึกษาที่ 1
ศิริสวัสดิ์, เจียรนัย
ภาษาไทยแนววัจนปฏิบัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ท.725
อ่องวุฒิวัฒน์, สิทธิธรรม
ป 256 คณะศิลปศาสตร์ ป 256
ชาติประเสริฐ, นภดล
ป 356 คณะศิลปศาสตร์ ป 356
ชาติประเสริฐ, นภดล
ป 360 คณะศิลปศาสตร์ ป 360
ถาวรบุตร (อาจารย์), ศุภวิทย์
มธ 101 คณะศิลปศาสตร์ มธ 101
หมวกพิมาย, อดิศร
มธ 110 คณะศิลปศาสตร์ มธ 110
มธ 110 คณะศิลปศาสตร์ มธ 110
เชาว์แสงรัตน์, เชาวฤทธิ์
โครงการ BEC คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ HR211
กรรณสูต, โศจิรา
MK201 คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ MK201
กรรณสูต, โศจิรา
EG 221 คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ EG 221 ภาคการศึกษาที่ 1
Intercultural Communication คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ EG411
วิทยารัฐ, ณศธร
ป 258 คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ป 258
สินธุประมา, วัชระ
ป 369 คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ป 369
เชาว์แสงรัตน์, เชาวฤทธิ์
ญี่ปุ่นร่วมสมัย คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ปก.389
รัชตพัฒนากุล, นิภาพร
มธ 112 คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มธ 112
สินธุประมา, วัชระ
มธ 117 คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มธ 117
พึ่งสุนทร, วิศรุต
มธ 110 คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาปรัชญา มธ 110
เศรษฐศาสตร์มหภาคพื้นฐาน วิทยาลัยสหวิทยาการและสถาบันอาณาบริเวณศึกษา. สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ ปก.103 ภาคการศึกษาที่ 2
แสงอรุณ, ณัฐพล
การจัดการมรดกทางโบราณคดี วิทยาลัยนวัตกรรม HIM 227 ภาคการศึกษาที่ 1
กาญจนจันทร, พจนก
Intermediate english for cultural management วิทยาลัยนวัตกรรม HIM 340
Principles of accounting for service innovation management วิทยาลัยนวัตกรรม SV 211 ภาคการศึกษาที่ 1
Revenue and Yield Management วิทยาลัยนวัตกรรม SV 336 ภาคการศึกษาที่ 1
อัศวธิตานนท์, ชยกฤต
Introduction to Managing Tour Operations วิทยาลัยนวัตกรรม sv 346 ภาคการศึกษาที่ 1
Introduction to ASEAN วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ AS 125 ภาคการศึกษาที่ 1
อรุณพิพัฒน์, สุนิดา
แนวคิดและทฤษฎีด้านวัฒนธรรม วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ HIM 200 ภาคการศึกษาที่ 1
เหล่าโชคชัยกุล, กาญจนา
โลกแห่งอารยธรรมและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ HIM 203 ภาคการศึกษาที่ 1
เหล่าโชคชัยกุล, กาญจนา
แซ่วัง, รัชนีกร
หลักเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการทางวัฒนธรรม วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ HIM 205 ภาคการศึกษาที่ 1
เขมะสุนันท์, ประวิทย์
หลักการตลาดเพื่อการจัดการทางวัฒนธรรม วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ HIM 210 ภาคการศึกษาที่ 1
มีสมบูรณ์พูนสุข, สุวรรณรัตน์
การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ HIM 212 ภาคการศึกษาที่ 1
วัฒนาสวัสดิ์, เกรียงไกร
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ HIM 213 ภาคการศึกษาที่ 2
เอื้อจรัสพันธุ์, อดิพล
สื่อและวัฒนธรรมเชิงวิพากษ์ วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ HIM 214 ภาคการศึกษาที่ 1
เมธาวีวินิจ, เวฬุรีย์
แซ่วัง, รัชนีกร
แนวคิดด้านอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและสร้างสรรค์ วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ HIM 236 ภาคการศึกษาที่ 2
เมธาวีวินิจ, เวฬุรีย์
กระบวนการสร้างงานในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ HIM 237 ภาคการศึกษาที่ 2
เมธาวีวินิจ, เวฬุรีย์
Basic Indonesian language and culture วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ HIM 255 ภาคการศึกษาที่ 2
supriyadi, hamam
การจัดการความรู้และความคิดสร้างสรรค์ วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ HIM 301 ภาคการศึกษาที่ 1
เอื้อจรัสพันธุ์, อดิพล
ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการจัดการทางวัฒนธรรม วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ HIM 302 ภาคการศึกษาที่ 2
โครงการทางวัฒนธรรมและการระดมทุน วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ HIM 303 ภาคการศึกษาที่ 1
เหล่าโชคชัยกุล, กาญจนา
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ โลกาภิวัฒน์ และอัตลักษณ์ วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ HIM 337 ภาคการศึกษาที่ 1
เมธาวีวินิจ, เวฬุรีย์
อุตสาหกรรมโทรทัศน์และวัฒนธรรมในยุคดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ HIM 338 ภาคการศึกษาที่ 1
เอื้อจรัสพันธุ์, อดิพล
ศิลปะการแสดง จากวัฒนธรรมสู่อุตสาหกรรม วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ HIM 339 ภาคการศึกษาที่ 2
พินิจธนสาร, นรีรัตน์
ภาษาและวัฒนธรรมพม่าเบื้องต้น วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ HIM 351 ภาคการศึกษาที่ 1
ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนามระดับกลาง วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ HIM 353 ภาคการศึกษาที่ 1
วัฒนาสวัสดิ์, เกรียงไกร
แฟชั่น : การออกแบบ อุตสาหกรรม และวัฒนธรรม วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ HIM 399 ภาคการศึกษาที่ 1
วันจันทร์, จิรัชญา
สัมมนากฎหมายและจริยธรรมในการจัดการทางวัฒนธรรม วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ HIM 410 ภาคการศึกษาที่ 1
วรกิจโภคาทร, พงษ์เทพ
การจัดการการท่องเที่ยววัฒนธรรม วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ HIM 426 ภาคการศึกษาที่ 2
การจัดการพิพิธภัณฑสถานและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ HIM 427 ภาคการศึกษาที่ 2
แสงสุระธรรม, กษมาพร
การจัดการมรดกเมือง วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ HIM 428 ภาคการศึกษาที่ 1
แซ่วัง, รัชนีกร
การจัดการสื่อและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ HIM 436 ภาคการศึกษาที่ 2
เอื้อจรัสพันธุ์, อดิพล
การจัดการศิลปะการแสดง วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ HIM 437 ภาคการศึกษาที่ 1
Indonesian for cultural managers วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ HIM 455 ภาคการศึกษาที่ 1
supriyadi, hamam
การออกแบบนิทรรศการ วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ HIM 497 ภาคการศึกษาที่ 1
ธุรกิจดนตรี วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ HIM 498 ภาคการศึกษาที่ 2
ตรวจมรคา, จักรพันธ์
โลก, อาเซียนและไทย วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ TU 101 ภาคการศึกษาที่ 1
เหล่าโชคชัยกุล, กาญจนา
มนุษย์กับศิลปะ : ทัศนศิลป์ ดนตรี และศิลปการแสดง วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ TU 116 ภาคการศึกษาที่ 2
Psychology of Interpersonal Relations วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ PY 228 ภาคการศึกษาที่ 2
Principle of human resource management for service innovation วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ SV 213 ภาคการศึกษาที่ 1
Business Law for Service Innovation Management วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ SV 214 ภาคการศึกษาที่ 2
Financial management for service Innovation วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ SV 231 ภาคการศึกษาที่ 2
Data Gathering and analysis วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ SV 232 ภาคการศึกษาที่ 2
Business Communication for service Innovation management วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ SV 233 ภาคการศึกษาที่ 2
Introduction to International Hotel Development and Management วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ SV 241 ภาคการศึกษาที่ 1
Innovation and creativity workshop วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ SV 321 ภาคการศึกษาที่ 2
Strategic and Critical Planning วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ SV 331 ภาคการศึกษาที่ 1
Innovative Project Management วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ SV 334 ภาคการศึกษาที่ 2
Revenue and Yield Management วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ SV 336 ภาคการศึกษาที่ 1
Restaurant and Banquet Management วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ SV 345 ภาคการศึกษาที่ 2
Quality Services Manament วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ SV 363 ภาคการศึกษาที่ 1
Responsible and Sustainable Development in the Service Industry วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ SV 421 ภาคการศึกษาที่ 1
Cross-Cultural management in a global environment วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ SV 432 ภาคการศึกษาที่ 1
Managing and Building Brand Identity วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ SV 433 ภาคการศึกษาที่ 1
บุญชู, พัฒน์ธนะ
อัศวธิตานนท์, ชยกฤต
Risk Management in Service Industries วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ SV 434 ภาคการศึกษาที่ 1
Innovative and Creative Facility Design วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ SV 451 ภาคการศึกษาที่ 1
Special event management วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ SV 465 ภาคการศึกษาที่ 2
Talent Management in a Global Context วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ SV333 ภาคการศึกษาที่ 1
เศรษฐศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี TM 610 ภาคการศึกษาที่ 1
บุรณศิริ, จิโรจน์
การวางแผนเงินทุนและกำกับดูแลการลงทุน วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี TM 620 ภาคการศึกษาที่ 1
การเงินและการบัญชีเพื่อการบริหารเทคโนโลยี วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี TM 621 ภาคการศึกษาที่ 1
เขมะสุนันท์, ประวิทย์
สัมมนาจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี TM 700 ภาคการศึกษาที่ 2
เขมะสุนันท์, ประวิทย์
กลยุทธ์นวัตกรรมธุรกิจและความเป็นผู้ประกอบการ วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี TM 721 ภาคการศึกษาที่ 2
ดิษฐานนท์, อัญณิฐา
องค์กรสร้างสรรค์และการบริหารการเปลี่ยนแปลง วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี TM 726 ภาคการศึกษาที่ 1
คงมาลัย, อรพรรณ
หัวข้อพิเศษเศรษฐศาสตร์นวัตกรรม วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี TM 747 ภาคการศึกษาที่ 2
บุรณศิริ, จิโรจน์
การจัดการธุรกิจค้าปลีก วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี TM 748
BA 291 (Introduction to Business) คณะเศรษฐศาสตร์ BA 291
กรรณสูต, โศจิรา
EC 471 คณะเศรษฐศาสตร์ EC 471 2 ภาคการศึกษาที่ 2
สุนทรชวกานต์, นงนุช
EC 612 (เศรษฐศาสตร์มหภาค) คณะเศรษฐศาสตร์ EC 612 ภาคการศึกษาที่ 1
ภาวสุทธิไพศิฐ, อนันต์
EC482 คณะเศรษฐศาสตร์ EC482 ภาคการศึกษาที่ 2
พัฒนพงษ์, ณัฐพงษ์
EE 200 Research Methodology คณะเศรษฐศาสตร์ EE 200 ภาคการศึกษาที่ 2
สติมานนท์ (อาจารย์), มณเฑียร
EE 211 คณะเศรษฐศาสตร์ EE 211 ภาคการศึกษาที่ 1
เกิดเรือง, ภัททา
EE 452 คณะเศรษฐศาสตร์ EE 452 ภาคการศึกษาที่ 1
จงวนิชย์, จุฑาทิพย์
International Monetary Economics
EE 460 (Thai Economy) คณะเศรษฐศาสตร์ EE 460 ภาคการศึกษาที่ 2
นิธิประภา, ภาณุพงศ์
ศ.421 คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.421
เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ
มุกด์มณี, ดมิศา
EE 404 History of Economic Thought คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ EE 404 History of Economic Thought
เคนเนดี้, ไบรอัน แพททริก
EC 311 คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ EC 311
วราศัย, พงษ์ธร
EC 320 คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ EC 320
ประเสริฐศรี, ลอยลม
EC 425 คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ EC 425
เกาะไพบูลย์, อาชนัน
EC 442 คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ EC 442
วรัญญูวัฒนา, สกนธ์
Industrial Economics คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ EC 481 ภาคการศึกษาที่ 1
มีโภคี, ชนินทร์
EE 474 คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ EE 474
มธ 124 คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มธ 124
ลีนะบรรจง, ชวินทร์
ศ 211 คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ศ 211
สิรสุนทร, ภูรี
ศ 312 คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ศ 312
พรภัทรกุล, ชื่นฤทัย
ศ 325 คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ศ 325
ตั้งสง่าศักดิ์ศรี, ศุภนิตย์
ศ 451 คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ศ 451
ศ 460 คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ศ 460
ศ 461 คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ศ 461
กุลกลการ, กิริยา
ศ 476 คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ศ 476
สุธรรมกิจ, นิรมล
ศ 483 คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ศ 483
สิรสุนทร, ภูรี
ศ.214 คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ศ.214
พรภัทรกุล, ชื่นฤทัย
ศ.311 คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ศ.311
เทอดอุดมธรรม, ธรรมวิทย์
AE 213 คณะวิศวกรรมศาสตร์ AE 213
ปัตรประกร, วรรัตน์
AE 325 คณะวิศวกรรมศาสตร์ AE 325
AE 334 คณะวิศวกรรมศาสตร์ AE 334 ภาคการศึกษาที่ 2
ซ้ายขวัญ, ภณิดา
AE 348 คณะวิศวกรรมศาสตร์ AE 348 ภาคการศึกษาที่ 1
ซ้ายขวัญ, ภณิดา
AE 349 คณะวิศวกรรมศาสตร์ AE 349 ภาคการศึกษาที่ 2
ด่านวานิชกุล, ภาณุ
AE 373 คณะวิศวกรรมศาสตร์ AE 373
ปัตรประกร, วรรัตน์
AE 645 คณะวิศวกรรมศาสตร์ AE 645 ภาคการศึกษาที่ 2
ด่านวานิชกุล, ภาณุ
อุศุภรัตน์, ไพรัช
ซ้ายขวัญ, ภณิดา
AU 418 คณะวิศวกรรมศาสตร์ AU 418 ภาคการศึกษาที่ 2
กันมล, ภาวิน
CE 203 คณะวิศวกรรมศาสตร์ CE 203
สมิทธากร, สุนิสา
CE 211 คณะวิศวกรรมศาสตร์ CE 211 ภาคการศึกษาที่ 2
วิชญางกูร, บุญทรัพย์
CE 212 คณะวิศวกรรมศาสตร์ CE 212 ภาคการศึกษาที่ 2
วิชญางกูร, บุญทรัพย์
CE 475 คณะวิศวกรรมศาสตร์ CE 475 ภาคการศึกษาที่ 2
CE 476 คณะวิศวกรรมศาสตร์ CE 476
สมิทธากร, สุนิสา
CN 201 คณะวิศวกรรมศาสตร์ CN 201 ภาคการศึกษาที่ 2
กิจกาญจนารัตน์, ทวีศักดิ์
CN 301 คณะวิศวกรรมศาสตร์ CN 301 ภาคการศึกษาที่ 2
กิจกาญจนารัตน์, ทวีศักดิ์
EI 200 คณะวิศวกรรมศาสตร์ EI 200 ภาคการศึกษาที่ 2
นิ่มสุข, นิติการ
EM 633 คณะวิศวกรรมศาสตร์ EM 633
ปัตรประกร, วรรัตน์
LE 200 คณะวิศวกรรมศาสตร์ LE 200 ภาคการศึกษาที่ 2
นิ่มสุข, นิติการ
LE 230 คณะวิศวกรรมศาสตร์ LE 230 ภาคการศึกษาที่ 2
นิ่มสุข, นิติการ
LE 241 คณะวิศวกรรมศาสตร์ LE 241 ภาคการศึกษาที่ 2
นิ่มสุข, นิติการ
LE 474 คณะวิศวกรรมศาสตร์ LE 474 ภาคการศึกษาที่ 2
ME 200 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ME 200
พฤกษ์วิไลเลิศ, มนต์ชัย
ME 210 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ME 210
พฤกษ์วิไลเลิศ, มนต์ชัย
กาญจโนมัย, ชาวสวน
ME 220 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ME 220
ME 231 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ME 231 ภาคการศึกษาที่ 2
จักรธรานนท์, ไชยณรงค์
ME 240 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ME 240 ภาคการศึกษาที่ 2
อัศวเทศานุภาพ, ชาญณรงค์
ME 311 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ME 311 ภาคการศึกษาที่ 2
ME 325 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ME 325 ภาคการศึกษาที่ 2
เจียมจิโรจน์, กริช
ME 392 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ME 392
ME 454 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ME 454 ภาคการศึกษาที่ 2
ME 485 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ME 485
พฤกษ์วิไลเลิศ, มนต์ชัย
ME 758 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ME 758
พฤกษ์วิไลเลิศ, มนต์ชัย
ME323 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ME323 ภาคการศึกษาที่ 2
เจียมจิโรจน์, กริช
กพ 500 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพ 500 ภาคการศึกษาที่ 2
ปัตรประกร, วรรัตน์
มธ 155 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ 155
ชาลีรักษ์ตระกูล, ชวลิต
วก 100 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วก 100
วก 200 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วก 200
พฤกษ์วิไลเลิศ, มนต์ชัย
วก. 758 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วก. 758
พฤกษ์วิไลเลิศ, มนต์ชัย
วก.100 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วก.100 ภาคการศึกษาที่ 1
กาญจโนมัย, ชาวสวน
วงษ์ประดับไชย, สมศักดิ์
วค 422 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วค 422
พึ่งรัศมี, หาญพล
วฟ 474 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วฟ 474 ภาคการศึกษาที่ 2
วย. 203 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วย. 203 ภาคการศึกษาที่ 2
สมิทธากร, สุนิสา
วย.476 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วย.476 ภาคการศึกษาที่ 2
สมิทธากร, สุนิสา
AE 202 คณะวิศวกรรมศาสตร์. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี AE 202 ภาคการศึกษาที่ 2
ฐิติวงศ์เศวต (วุฒิเจริญมงคล), พัชราภรณ์
AE 285 คณะวิศวกรรมศาสตร์. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี AE 285 ภาคการศึกษาที่ 2
รุ่งโรจน์นิมิตชัย, สุพิชชา
ฐิติวงศ์เศวต (วุฒิเจริญมงคล), พัชราภรณ์
ธูปะเตมีย์, พงศ์ธร
AE 373 คณะวิศวกรรมศาสตร์. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี AE 373 ภาคการศึกษาที่ 1
สกลภาพ, วันวิสาข์
ปัตรประกร, วรรัตน์
AE 407 คณะวิศวกรรมศาสตร์. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี AE 407
AE 427 คณะวิศวกรรมศาสตร์. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี AE 427 ภาคการศึกษาที่ 1
ปัตรประกร, วรรัตน์
AE 506 คณะวิศวกรรมศาสตร์. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี AE 506
ปัตรประกร, วรรัตน์
มังคละศิริ (แพ่งจันทึก), วรณี
วค 203 คณะวิศวกรรมศาสตร์. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี วค 203
สิริธีรศาสน์, โปรดปราน
วค 373 คณะวิศวกรรมศาสตร์. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี วค 373 ภาคการศึกษาที่ 1
สกลภาพ, วันวิสาข์
ปัตรประกร, วรรัตน์
วค 381 คณะวิศวกรรมศาสตร์. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี วค 381
พิพัฒน์พันธุ์, ธนิทธิ์
วค 506 คณะวิศวกรรมศาสตร์. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี วค 506 ภาคการศึกษาที่ 1
ปัตรประกร, วรรัตน์
มังคละศิริ (แพ่งจันทึก), วรณี
LE 314 คณะวิศวกรรมศาสตร์. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า LE 314
บุณยะเวศ, ดามพ์เมษ
EM 500 คณะวิศวกรรมศาสตร์. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม EM 500
ปัทมพรหม, แคทลียา
ปัตรประกร, วรรัตน์
สันติคุณาภรณ์, มาลี
อุศุภรัตน์, ไพรัช
ซ้ายขวัญ, ภณิดา
TU120 คณะศิลปกรรมศาสตร์ TU120 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวกพิมาย, อดิศร
สหวิทยาการสังคมศาสตร์
พจต. 652 (CMD 652) วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ พจต. 652 (CMD 652)
พจต. 653 (CMD 653) วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ พจต. 653 (CMD 653)
พจต. 654 (CMD 654) วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ พจต. 654 (CMD 654)
พจต. 655 (CMD 655) วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ พจต. 655 (CMD 655)
พจต. 751 (CMD 751) วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ พจต. 751 (CMD 751)
พจต. 752 (CMD 752) วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ พจต. 752 (CMD 752)
พจต. 753 (CMD 753) วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ พจต. 753 (CMD 753)
พจต. 762 (CMD 762) วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ พจต. 762 (CMD 762)
พจต. 763 (CMD 763) วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ พจต. 763 (CMD 763)
CP 603 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน CP 603
ตันชีวะวงศ์, วงหทัย
JC 463 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน JC 463
ชัยวีระเดช, มนต์ศักดิ์
JC 669 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน JC 669
รอดอาตม์, พรรษา
ชัยวีระเดช, มนต์ศักดิ์
วจ 600 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วจ 600
สัมปัตตะวนิช (อาจารย์), พรทิพย์
วจ 601 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วจ 601 ภาคการศึกษาที่ 1
ปัณฑรานุวงศ์, อัจฉรา
รณเวช, โมไนยพล
วจ 602 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วจ 602 ภาคการศึกษาที่ 2
จุมพลเสถียร (อาจารย์), แอนนา
วจ 611 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วจ 611
สัมปัตตะวนิช (อาจารย์), พรทิพย์
วจ 612 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วจ 612 ภาคการศึกษาที่ 2
กมลธรรมวงศ์, กิตติพงศ์
วจ 624 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วจ 624
มุทิตาเจริญ(อาจารย์), ประไพพิศ
พรสกุลวานิช, วิกานดา
วจ 631 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วจ 631 ภาคการศึกษาที่ 2
มุทิตาเจริญ(อาจารย์), ประไพพิศ
วจ 632 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วจ 632
วรกุลลัฎฐานีย์ (อาจารย์), กัลยกร
วจ 633 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วจ 633
ปัณฑรานุวงศ์, อัจฉรา
โอรพันธ์, พีรยุทธ
วส 200 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 200
กิติมา สุรสนธิ
วส 206 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 206
ชาญณรงค์ (อาจารย์), พยุรี
วส 207(227) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 207(227)
วส 210 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 210 ภาคการศึกษาที่ 2
ธูปแก้ว (อาจารย์), พจนา
ทีรคานนท์, อนุชา
วส 211 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 211
แสงสิงแก้ว, นิธิดา
วส 211 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 211
ธูปแก้ว (อาจารย์), พจนา
วส 211 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 211
จูเจริญ(อาจารย์), แก้วกาญจน์
วส 212 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 212
โกมลบุตร, รุจน์
วส 217 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 217
แสงสิงแก้ว, นิธิดา
วส 221 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 221
ชาญณรงค์ (อาจารย์), พยุรี
วส 222 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 222
โอรพันธ์, พีรยุทธ
วส 228 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 228
วงษ์เชษฐา, นันทพร
วส 228 (208) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 228 (208)
ทรัพย์แสนดี, จิตระพี
วส 230 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 230
ครุจิต, อารดา
เสือโรจน์, กุลนารี
วส 231 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 231
เลิศจรรยารักษ์ (อาจารย์), อรนุช
วส 231 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 231 ภาคการศึกษาที่ 1
ปิ่นโต, นฤมล
วส 231 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 231 ภาคการศึกษาที่ 2
จงวิไลเกษม, วิไลวรรณ
ฉันต์วิเศษลักษณ์, พรชัย
วส 232 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 232 ภาคการศึกษาที่ 2
จงวิไลเกษม, วิไลวรรณ
ปิ่นโต, นฤมล
วส 234 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 234
ประพันธ์ธุรกิจ, ศิริมิตร
วส 236 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 236
สารากรบริรักษ์, ภัทธีรา
วส 239 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 239
สารากรบริรักษ์, ภัทธีรา
เสือโรจน์, กุลนารี
ปิ่นโต, นฤมล
วส 250 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 250
มุทิตาเจริญ(อาจารย์), ประไพพิศ
วส 251 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 251
รอดอาตม์, พรรษา
วส 260 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 260
ตันชีวะวงศ์, วงหทัย
วส 260 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 260
จุมพลเสถียร (อาจารย์), แอนนา
วส 270 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 270
ฉัตรอุดมผล, วารี
ภาพยนตร์และภาพถ่ายปริทรรศน์
วส 270 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 270 ภาคการศึกษาที่ 1
ธนะวังน้อย (อาจารย์), จำเริญลักษณ์
รัศมีเวียงชัย, อนงค์นาฏ
รักษาสัตย์, อุรุพงศ์
วส 270 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 270 ภาคการศึกษาที่ 2
สุวรรณภักดี, ปัทมา
ฉัตรอุดมผล, วารี
รักษาสัตย์, อุรุพงศ์
วส 271 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 271
รักษาสัตย์, อุรุพงศ์
วส 272 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 272
ธนะวังน้อย (อาจารย์), จำเริญลักษณ์
รักษาสัตย์, อุรุพงศ์
วส 273 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 273
สุวรรณภักดี, ปัทมา
วส 280 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 280
ฉัตรอุดมผล, วารี
วส 281 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 281
เรืองรัตนอัมพร, กานตชาติ
วส 282 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 282
เรืองรัตนอัมพร, กานตชาติ
วส 283 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 283
เรืองรัตนอัมพร, กานตชาติ
วส 300 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 300
ชาญณรงค์ (อาจารย์), พยุรี
วส 301 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 301 ภาคการศึกษาที่ 2
เอี่ยมมยุรา, จันทจิรา
สุขศรี, สาวตรี
วส 301(วส 220) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 301(วส 220)
พรสกุลวานิช, วิกานดา
วส 301(วส201) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 301(วส201)
กมลธรรมวงศ์, กิตติพงศ์
วส 302 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 302
รณเวช, โมไนยพล
โอรพันธ์, พีรยุทธ
วส 303 (321) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 303 (321)
โสธนะเสถียร, สุรพงษ์
วส 304 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 304
กิติมา สุรสนธิ
วส 306 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 306
โอรพันธ์, พีรยุทธ
วส 310 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 310
โกมลบุตร, รุจน์
วส 311 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 311
วส 312 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 312
จูเจริญ(อาจารย์), แก้วกาญจน์
วส 313 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 313
โกมลบุตร, รุจน์
วส 314 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 314
ทองนอก, ถมทอง
วส 315 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 315
ทองนอก, ถมทอง
วส 318 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 318
ทองนอก, ถมทอง
วส 319 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 319
แสงสิงแก้ว, นิธิดา
วส 327 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 327 ภาคการศึกษาที่ 2
พรสกุลวานิช, วิกานดา
วส 327(วส406) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 327(วส 406) ภาคการศึกษาที่ 1
ทรัพย์แสนดี, จิตระพี
วส 328 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 328
วงษ์เชษฐา, นันทพร
วส 330 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 330
สารากรบริรักษ์, ภัทธีรา
เสือโรจน์, กุลนารี
วส 335 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 335
หินวิมาน, สมสุข
วส 337 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 337
ฉันต์วิเศษลักษณ์, พรชัย
วส 338 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 338
จงวิไลเกษม, วิไลวรรณ
ครุจิต, อารดา
วส 340 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 340
ฉันต์วิเศษลักษณ์, พรชัย
วส 351 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 351
บุญประสิทธิ์, ญาณิศา
วส 352 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 352
ปัณฑรานุวงศ์, อัจฉรา
วส 353 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 353
รอดอาตม์, พรรษา
วส 354 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 354
ประยงค์, พรรณวดี
วส 355 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 355
ปัณฑรานุวงศ์, อัจฉรา
วส 356 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 356
ปัณฑรานุวงศ์, อัจฉรา
วส 357 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 357
มุทิตาเจริญ(อาจารย์), ประไพพิศ
โกมลบุตร, รุจน์
วรกุลลัฎฐานีย์ (อาจารย์), กัลยกร
แสงสิงแก้ว, นิธิดา
เอกปัญญากุล (อาจารย์), สมัชชนันท์
ครุจิต, อารดา
เสือโรจน์, กุลนารี
วส 360 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 360
เอกปัญญากุล (อาจารย์), สมัชชนันท์
วส 360 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 360 ภาคการศึกษาที่ 1
ชัยวีระเดช, มนต์ศักดิ์
วส 361 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 361
สมบัติพานิช (อาจารย์), พรจิต
วส 362 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 362
วรกุลลัฎฐานีย์ (อาจารย์), กัลยกร
วส 363 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 363
สัมปัตตะวนิช (อาจารย์), พรทิพย์
วส 364 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 364
สัมปัตตะวนิช (อาจารย์), พรทิพย์
วส 364 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 364
วรกุลลัฎฐานีย์ (อาจารย์), กัลยกร
วส 365 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 365
สัมปัตตะวนิช (อาจารย์), พรทิพย์
จุมพลเสถียร (อาจารย์), แอนนา
วส 366 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 366
เอกปัญญากุล (อาจารย์), สมัชชนันท์
วส 367 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 367
สัมปัตตะวนิช (อาจารย์), พรทิพย์
วส 368 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 368
ตันชีวะวงศ์, วงหทัย
วส 369 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 369
สมบัติพานิช (อาจารย์), พรจิต
วส 371 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 371
สุวรรณภักดี, ปัทมา
วส 373 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 373
สุวรรณภักดี, ปัทมา
วส 374 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 374
สุวรรณภักดี, ปัทมา
วส 375 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 375
นิลธำรงค์, จักรวาล
วส 376 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 376
รักษาสัตย์, อุรุพงศ์
วส 377 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 377
นิลธำรงค์, จักรวาล
วส 378 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 378
รักษาสัตย์, อุรุพงศ์
วส 383 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 383
ฉัตรอุดมผล, วารี
วส 384 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 384
ฉัตรอุดมผล, วารี
วส 400 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 400
วงษ์เชษฐา, นันทพร
วส 407 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 407
วส 410 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 410
จูเจริญ(อาจารย์), แก้วกาญจน์
ธูปแก้ว (อาจารย์), พจนา
โกมลบุตร, รุจน์
แสงสิงแก้ว, นิธิดา
ทองนอก, ถมทอง
วส 416 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 416
ธูปแก้ว (อาจารย์), พจนา
วส 417 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 417
ทองนอก, ถมทอง
วส 419 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 419
โกมลบุตร, รุจน์
วส 425 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 425
โสธนะเสถียร, สุรพงษ์
วส 428 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 428
วงษ์เชษฐา, นันทพร
วส 430 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 430
หินวิมาน, สมสุข
วส 431 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 431
ประพันธ์ธุรกิจ, ศิริมิตร
วส 436 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 436
สารากรบริรักษ์, ภัทธีรา
วส 438 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 438
ครุจิต, อารดา
เสือโรจน์, กุลนารี
วส 447 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 447
เลิศจรรยารักษ์ (อาจารย์), อรนุช
วส 453 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 453
ปัณฑรานุวงศ์, อัจฉรา
ประยงค์, พรรณวดี
วส456 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 456
มุทิตาเจริญ(อาจารย์), ประไพพิศ
วส 457 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 457
มุทิตาเจริญ(อาจารย์), ประไพพิศ
วส 460 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 460
วรกุลลัฎฐานีย์ (อาจารย์), กัลยกร
วส 461 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 461
จุมพลเสถียร (อาจารย์), แอนนา
วส 462 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 462
ตันชีวะวงศ์, วงหทัย
วส463 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 463
ชัยวีระเดช, มนต์ศักดิ์
วส 465 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 465
เอกปัญญากุล (อาจารย์), สมัชชนันท์
วส 466 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 466
ชัยวีระเดช, มนต์ศักดิ์
วส 478 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 478
นิลธำรงค์, จักรวาล
วส 484 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 484
ฉัตรอุดมผล, วารี
การถ่ายภาพเชิงวารสารศาสตร์ขั้นสูง
วส 591 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 591
แสงสิงแก้ว, นิธิดา
สารากรบริรักษ์, ภัทธีรา
วส 592 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 592 ภาคการศึกษาที่ 3 (Summer)
รณเวช, โมไนยพล
วส 611 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 611
ชาญณรงค์ (อาจารย์), พยุรี
วส 614 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 614 ภาคการศึกษาที่ 2
แสงสิงแก้ว, นิธิดา
ครุจิต, อารดา
วส 656 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 656 ภาคการศึกษาที่ 1
มุทิตาเจริญ(อาจารย์), ประไพพิศ
ชาญณรงค์ (อาจารย์), พยุรี
วส 668 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 668 ภาคการศึกษาที่ 2
สัมปัตตะวนิช (อาจารย์), พรทิพย์
วรกุลลัฎฐานีย์ (อาจารย์), กัลยกร
วส 701 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 701
โสธนะเสถียร, สุรพงษ์
วส 702 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 702
โสธนะเสถียร, สุรพงษ์
วส 705 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 705 ภาคการศึกษาที่ 2
รณเวช, โมไนยพล
วส 803 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 803 ภาคการศึกษาที่ 2
หินวิมาน, สมสุข
วส 804 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 804 ภาคการศึกษาที่ 2
วงษ์เชษฐา, นันทพร
พรสกุลวานิช, วิกานดา
วส 805 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 805 ภาคการศึกษาที่ 2
ธูปแก้ว (อาจารย์), พจนา
วส 813 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 813 ภาคการศึกษาที่ 2
โสธนะเสถียร, สุรพงษ์
JC 358 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน. สาขาวิชาสื่อสารมวลชน JC 358
แก้วแสงธรรม , เนาวรัตน์
วส 706 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน. สาขาวิชาสื่อสารมวลชน วส 706
ปัณฑรานุวงศ์, อัจฉรา
โอรพันธ์, พีรยุทธ
test คณะนิติศาสตร์ test ภาคการศึกษาที่ 1
LB 101 คณะนิติศาสตร์. สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) LB 101 ภาคการศึกษาที่ 2
พงศาปาน, มุนินทร์
ชลิดาพงศ์, จุณวิทย์
LB 251 คณะนิติศาสตร์. สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) LB 251 ภาคการศึกษาที่ 2
LB 345 คณะนิติศาสตร์. สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) LB 345 ภาคการศึกษาที่ 2
LB 353 คณะนิติศาสตร์. สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) LB 353
LB 396 คณะนิติศาสตร์. สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) LB 396
จันทร์แจ่มใส, กิตติวัฒน์
เตชะอภัยคุณ, เอมผกา
รักพงษ์, จารุประภา
Reekie, Adam Charles
Lasse, Schuldt
LB 397 คณะนิติศาสตร์. สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) LB 397 ภาคการศึกษาที่ 2
Roth, William
LB 433 คณะนิติศาสตร์. สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) LB 433 ภาคการศึกษาที่ 2
จันทร์แจ่มใส, กิตติวัฒน์
LB 602 คณะนิติศาสตร์. สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) LB 602 ภาคการศึกษาที่ 2
ณ นคร, พินัย
จันทร์แจ่มใส, กิตติวัฒน์
LB 604 คณะนิติศาสตร์. สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) LB 604 ภาคการศึกษาที่ 2
วงศ์บัณฑิต, อำนาจ
จันทร์แจ่มใส, กิตติวัฒน์
LB263 คณะนิติศาสตร์. สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) LB263 ภาคการศึกษาที่ 2
Roth, William
TU103 คณะนิติศาสตร์. สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) TU103 ภาคการศึกษาที่ 2
I Hsuan, Liu
TU113 คณะนิติศาสตร์. สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) TU113 ภาคการศึกษาที่ 2
English Pronunciation for International Communication สถาบันภาษา CR 616 ภาคการศึกษาที่ 2
Effective English Presentations สถาบันภาษา CR 604 ภาคการศึกษาที่ 2
Research Methodology for Career English for International communication สถาบันภาษา CR 700 ภาคการศึกษาที่ 2
Translation Principles for Careers สถาบันภาษา CR 786
English for Airline Business สถาบันภาษา EL 201 ภาคการศึกษาที่ 2
English for work สถาบันภาษา EL 201 ภาคการศึกษาที่ 2
English for Work สถาบันภาษา EL 202
English for Job Applications สถาบันภาษา EL 212
Speaking and Listening for Academic Purposes สถาบันภาษา EL 217 ภาคการศึกษาที่ 2
Communicative Business English 1 สถาบันภาษา EL 221
English for Social Workers 1 สถาบันภาษา EL 256
English for Mass Communication 1 สถาบันภาษา EL 271 ภาคการศึกษาที่ 2
Academic English 2 สถาบันภาษา EL 295 ภาคการศึกษาที่ 2
Reading and Writing for Academic Purposes สถาบันภาษา EL 317 ภาคการศึกษาที่ 2
Communicative Business English 2 สถาบันภาษา EL 321 ภาคการศึกษาที่ 2
English for Sociologists and Anthropologists II สถาบันภาษา EL 381 ภาคการศึกษาที่ 2
English for Academic Purposes II สถาบันภาษา EL 396 ภาคการศึกษาที่ 2
English for International Trade สถาบันภาษา EL 585 ภาคการศึกษาที่ 2
Quantitative Research Methods in ELT สถาบันภาษา TE 601 ภาคการศึกษาที่ 1
Qualitative Research Methodology in ELT สถาบันภาษา TE 602 ภาคการศึกษาที่ 2
ELT Methodology สถาบันภาษา TE 610 ภาคการศึกษาที่ 1
Language Testing and Assessment สถาบันภาษา TE 617 ภาคการศึกษาที่ 2
Instruction Media in ELT สถาบันภาษา TE 619 ภาคการศึกษาที่ 1
Second Language Acquisition สถาบันภาษา TE 650 ภาคการศึกษาที่ 1
Bernhardt Geerson, Edward
Psycholinguistics สถาบันภาษา TE 656 ภาคการศึกษาที่ 2
Bernhardt Geerson, Edward
Sociolinguistics for English Teachers สถาบันภาษา TE 657 ภาคการศึกษาที่ 2
Corpus Linguistics and English Language Analysis สถาบันภาษา TE 659 ภาคการศึกษาที่ 1
Corpus Analysis in English Language Teaching สถาบันภาษา TE 719
Innovations in ELT สถาบันภาษา TE 721 ภาคการศึกษาที่ 1
Research Methodology in English Language Teaching สถาบันภาษา TE 722 ภาคการศึกษาที่ 1
Assessment in English Language Teaching T สถาบันภาษา TE 723 ภาคการศึกษาที่ 1
Seminar in Second Language Acquisition สถาบันภาษา TE 813
Seminar in Teaching World Englishes สถาบันภาษา TE 818 ภาคการศึกษาที่ 2
Seminar in English Language Teaching Methodologies สถาบันภาษา TE 826 ภาคการศึกษาที่ 2
English 1 สถาบันภาษา TU 005 ภาคการศึกษาที่ 2
English 2 สถาบันภาษา TU 006 ภาคการศึกษาที่ 2
Communication Skills in English สถาบันภาษา TU 105 ภาคการศึกษาที่ 2
พศ. 023 คณะแพทยศาสตร์ พศ. 023
พศ. 034 คณะแพทยศาสตร์ พศ. 034
พศ. 082 คณะแพทยศาสตร์ พศ. 082
พศ. 100 คณะแพทยศาสตร์ พศ. 100
พศ. 200 คณะแพทยศาสตร์ พศ. 200
พศ. 201 คณะแพทยศาสตร์ พศ. 201
พศ. 211 คณะแพทยศาสตร์ พศ. 211
พศ. 212 คณะแพทยศาสตร์ พศ. 212
พศ. 213 คณะแพทยศาสตร์ พศ. 213
พศ. 214 คณะแพทยศาสตร์ พศ. 214
พศ. 215 คณะแพทยศาสตร์ พศ. 215
พศ. 216 คณะแพทยศาสตร์ พศ. 216
พศ. 251 คณะแพทยศาสตร์ พศ. 251
พศ. 311 คณะแพทยศาสตร์ พศ. 311
พศ. 312 คณะแพทยศาสตร์ พศ. 312
พศ. 313 คณะแพทยศาสตร์ พศ. 313
พศ. 314 คณะแพทยศาสตร์ พศ. 314
พศ. 315 คณะแพทยศาสตร์ พศ. 315
พศ. 352 คณะแพทยศาสตร์ พศ. 352
พศ. 401 คณะแพทยศาสตร์ พศ. 401
พศ. 421 คณะแพทยศาสตร์ พศ. 421
พศ. 422 คณะแพทยศาสตร์ พศ. 422
พศ. 451 คณะแพทยศาสตร์ พศ. 451
พศ. 501 คณะแพทยศาสตร์ พศ. 501
พศ. 511 คณะแพทยศาสตร์ พศ. 511
พศ. 512 คณะแพทยศาสตร์ พศ. 512
พศ. 521 คณะแพทยศาสตร์ พศ. 521
พศ. 522 คณะแพทยศาสตร์ พศ. 522
พศ. 591 คณะแพทยศาสตร์ พศ. 591
พศ. 631 คณะแพทยศาสตร์ พศ. 631
พศ. 632 คณะแพทยศาสตร์ พศ. 632
พศ. 661 คณะแพทยศาสตร์ พศ. 661
พศ. 671 คณะแพทยศาสตร์ พศ. 671
พย. 111 คณะพยาบาลศาสตร์ พย. 111
พย. 132 คณะพยาบาลศาสตร์ พย. 132
พย. 211 คณะพยาบาลศาสตร์ พย. 211
พย. 212 คณะพยาบาลศาสตร์ พย. 212
พย. 213 คณะพยาบาลศาสตร์ พย. 213
พย. 214 คณะพยาบาลศาสตร์ พย. 214
พย. 241 คณะพยาบาลศาสตร์ พย. 241
พย. 311 คณะพยาบาลศาสตร์ พย. 311
พย. 321 คณะพยาบาลศาสตร์ พย. 321
พย. 323 คณะพยาบาลศาสตร์ พย. 323
พย. 324 คณะพยาบาลศาสตร์ พย. 324
พย. 391 คณะพยาบาลศาสตร์ พย. 391
พย. 393 คณะพยาบาลศาสตร์ พย. 393
พย. 411 คณะพยาบาลศาสตร์ พย. 411
พย. 421 คณะพยาบาลศาสตร์ พย. 421
พย. 491 คณะพยาบาลศาสตร์ พย. 491
พย. 492 คณะพยาบาลศาสตร์ พย. 492
พย. 493 คณะพยาบาลศาสตร์ พย. 493
พย. 621 คณะพยาบาลศาสตร์ พย. 621
พย. 622 คณะพยาบาลศาสตร์ พย. 622
พย. 692 คณะพยาบาลศาสตร์ พย. 692
พย. 800 คณะพยาบาลศาสตร์ พย. 800
การเมืองการปกครองไทย คณะรัฐศาสตร์ 321
ฟูวงศ์เจริญ, ภูริ
PI274 และ PI482 คณะรัฐศาสตร์ PI274 และ PI482 ภาคการศึกษาที่ 2
Sudo, Sueo
PO 241 คณะรัฐศาสตร์ PO 241
อรรถมานะ, สร้อยตระกูล
PO 350 คณะรัฐศาสตร์ PO 350
เหลืองประภัสร์, วสันต์
ป 268 คณะรัฐศาสตร์ ป 268
เชาว์แสงรัตน์, เชาวฤทธิ์
ร 210 คณะรัฐศาสตร์ ร 210
เตชะพีระ, เกษียร
ร 320 คณะรัฐศาสตร์ ร 320
ก้องกีรติ, ประจักษ์
ร 321 คณะรัฐศาสตร์ ร 321
เตชะพีระ, เกษียร
ร 421 คณะรัฐศาสตร์ ร 421
อรรถมานะ, สร้อยตระกูล
ร 429 คณะรัฐศาสตร์ ร 429
ก้องกีรติ, ประจักษ์
ร 429 คณะรัฐศาสตร์ ร 429
ก้องกีรติ, ประจักษ์
ร 272 คณะรัฐศาสตร์ ร 727
กำเนิดศิริ, บรรพต
PI 386 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการปกครอง PI 386 ภาคการศึกษาที่ 1
ส่งสัมพันธ์, ชลิดาภรณ์
การเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการปกครอง ร.310 ภาคการศึกษาที่ 1
IR601 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการระหว่างประเทศ IR601 ภาคการศึกษาที่ 2
กมลเวชช, ทวิดา
ณ ถลาง, ชนินท์ทิรา
อิสสระชัยยศ, ศิกานต์
PI 270 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการระหว่างประเทศ PI 270 ภาคการศึกษาที่ 1
Downey, Kevin
PO 300 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการระหว่างประเทศ PO 300 ภาคการศึกษาที่ 1
สมบัติพูนศิริ, จันจิรา
PO 371 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการระหว่างประเทศ PO 371 ภาคการศึกษาที่ 1
ณ ถลาง, ชนินท์ทิรา
PO 380 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการระหว่างประเทศ PO 380 ภาคการศึกษาที่ 1
อาลี, วิโรจน์
EE210 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ EE210 ภาคการศึกษาที่ 2
โอภาสปัญญาสาร, รุ่งนภา
IR 610 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ IR 610 ภาคการศึกษาที่ 1
ชินวรรโณ, จุลชีพ
IR 620 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ IR 620 ภาคการศึกษาที่ 1
เทพชาตรี, ประภัสสร์
IR 630 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ IR 630 ภาคการศึกษาที่ 2
ชินวรรโณ, จุลชีพ
IR 638 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ IR 638 ภาคการศึกษาที่ 2
เทพชาตรี, ประภัสสร์
IR 647 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ IR 647 ภาคการศึกษาที่ 2
Ramcharan, Rosanno Robindranauth
IR 684 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ IR 684 ภาคการศึกษาที่ 1
IR626 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ IR626 ภาคการศึกษาที่ 2
PI 120 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ PI 120 ภาคการศึกษาที่ 1
PI 201 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ PI 201 ภาคการศึกษาที่ 1
PI 280 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ PI 280 ภาคการศึกษาที่ 2
วัชชวัลคุ, ศิริพร
PI 373 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ PI 373 ภาคการศึกษาที่ 1
Sudo, Sueo
PI 376 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ PI 376 ภาคการศึกษาที่ 2
PI 377 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ PI 377 ภาคการศึกษาที่ 1
PI 380 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ PI 380 ภาคการศึกษาที่ 2
Cowie, Iain Fraser
PI 382 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ PI 382 ภาคการศึกษาที่ 2
วัชชวัลคุ, ศิริพร
PI 482 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ PI 482 ภาคการศึกษาที่ 2
Cowie, Iain Fraser
PI 483 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ PI 483 ภาคการศึกษาที่ 2
Cowie, Iain Fraser
Pl387 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ Pl387 ภาคการศึกษาที่ 1
PO 290 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ PO 290 ภาคการศึกษาที่ 2
Tsukamoto,Dr., Takashi
PO 373 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ PO 373 ภาคการศึกษาที่ 2
Tsukamoto,Dr., Takashi
PO 374 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ PO 374 ภาคการศึกษาที่ 1
ชินวรรโณ, จุลชีพ
PO 386 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ PO 386 ภาคการศึกษาที่ 1
เทพชาตรี, ประภัสสร์
PO 387 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ PO 387 ภาคการศึกษาที่ 2
PO 389 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ PO 389 ภาคการศึกษาที่ 2
Downey, Kevin
PO. 271 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ PO. 271 ภาคการศึกษาที่ 1
ชินวรรโณ, จุลชีพ
PI 241 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ PI 241 ภาคการศึกษาที่ 1
ธำรงลักษณ์, อัมพร
PI 340 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ PI 340 ภาคการศึกษาที่ 1
กมลเวชช, ทวิดา
อรุณพิพัฒน์, สุนิดา
PI 342 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ PI 342 ภาคการศึกษาที่ 2
เกชาคุปต์, สุพิณ
กุลวิเศษชนะ (ผศ. ดร.), สมบูรณ์
ช่อแก้ว, สุนิสา
PI 348 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ PI 348 ภาคการศึกษาที่ 1
เหลืองประภัสร์, วสันต์
PI 384 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ PI 384 ภาคการศึกษาที่ 2
ปัจฉิมนันท์, อรรถกฤต
PI 391 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ PI 391 ภาคการศึกษาที่ 1
ปัจฉิมนันท์, อรรถกฤต
PO 361 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ PO 361
สิโรรส, พัชรี
ร 241 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ ร 241
เกชาคุปต์, สุพิณ
ร 309 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ ร 309
สิโรรส, พัชรี
ร 361 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ ร 361
สิโรรส, พัชรี
ร 677 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ ร 677 ภาคการศึกษาที่ 2
ปัจฉิมนันท์, อรรถกฤต
รบ.650 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ รบ.650 ภาคการศึกษาที่ 1
ธำรงลักษณ์, อัมพร
รม 612 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ รม 612 ภาคการศึกษาที่ 2
พานแก้ว, อรรถสิทธิ์
รม.632 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ รม.632 ภาคการศึกษาที่ 1
สิโรรส, พัชรี
ฤกขะเมธ, ภาคภูมิ
PE240 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ PE240
รุ่งมณี (อาจารย์), สร้อยมาศ
สุปัญญา, จิราวุธ
PI387 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ PI387 ภาคการศึกษาที่ 1
รบ.651 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ รบ.651 ภาคการศึกษาที่ 1
ช่อแก้ว, สุนิสา
รบ.652 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ รบ.652 ภาคการศึกษาที่ 2
ฤกขะเมธ, ภาคภูมิ
รบ.660 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ รบ.660 ภาคการศึกษาที่ 2
โภคพลากรณ์, ไตรรัตน์
PI 121 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการเมืองการปกครอง PI 121 ภาคการศึกษาที่ 2
วงศ์ยานนาวา, ธเนศ
PO 210 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการเมืองการปกครอง PO 210 ภาคการศึกษาที่ 1
ตั้งสีฟ้า, เดชา
PO 211 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการเมืองการปกครอง PO 211 ภาคการศึกษาที่ 2
ส่งสัมพันธ์, ชลิดาภรณ์
PO 211 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการเมืองการปกครอง PO 211 ภาคการศึกษาที่ 2
Tsukamoto,Dr., Takashi
PO 321 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการเมืองการปกครอง PO 321 ภาคการศึกษาที่ 2
ก้องกีรติ, ประจักษ์
PO 610 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการเมืองการปกครอง PO 610 ภาคการศึกษาที่ 2
ส่งสัมพันธ์, ชลิดาภรณ์
ร 405 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการเมืองการปกครอง ร 405
สถาอานันท์, ชัยวัฒน์
การเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการเมืองการปกครอง ร.321
ฟูวงศ์เจริญ, ภูริ
รม 641 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการเมืองการปกครอง รม 641 ภาคการศึกษาที่ 2
วงศ์ยานนาวา, ธเนศ
รม.621 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการเมืองการปกครอง รม.621 ภาคการศึกษาที่ 1
ก้องกีรติ, ประจักษ์
รม.649 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการเมืองการปกครอง รม.649 ภาคการศึกษาที่ 1
เหลืองประภัสร์, วสันต์
รม.667 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการเมืองการปกครอง รม.667 ภาคการศึกษาที่ 1
วงศ์ยานนาวา, ธเนศ
PI 290 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการเมืองและการระหว่างประเทศ PI 290 ภาคการศึกษาที่ 2
อาลี, วิโรจน์
PI 395 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการเมืองและการระหว่างประเทศ PI 395 ภาคการศึกษาที่ 1
Tsukamoto,Dr., Takashi
PO 370 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการเมืองและการระหว่างประเทศ PO 370 ภาคการศึกษาที่ 1
ชินวรรโณ, จุลชีพ
PI 200 คณะรัฐศาสตร์. สาขารัฐศาสตร์ PI 200 ภาคการศึกษาที่ 1
PI 379 คณะรัฐศาสตร์. สาขารัฐศาสตร์ PI 379 ภาคการศึกษาที่ 1
PI 392 คณะรัฐศาสตร์. สาขารัฐศาสตร์ PI 392 ภาคการศึกษาที่ 1
อาลี, วิโรจน์
PI347 คณะรัฐศาสตร์. สาขารัฐศาสตร์ PI347 ภาคการศึกษาที่ 1
PT313 คณะรัฐศาสตร์. สาขารัฐศาสตร์ PT313 ภาคการศึกษาที่ 1
Applied Chemistry for Materials คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี MR 206
พิสิฏฐศักดิ์, เพ็ญวิสาข์
MTS 232 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี MTS 232
MTS233 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี MTS233 ภาคการศึกษาที่ 1
SC121 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี SC121
ตันตราวงศ์, สุกฤษ
ศรีชัยศิริเวช (อาจารย์), วีรยุทธ
SC122 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี SC122 ภาคการศึกษาที่ 1
สิงขรรัตน์, จิรดา
SC142 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี SC142
ตรียะประเสริฐ, ธวิกานต์
ST 246 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ST 246
TU 154 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี TU 154
TU151 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี TU151 ภาคการศึกษาที่ 1
สิมมาจันทร์, ธีระวัฒน์
TU152 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี TU152 ภาคการศึกษาที่ 1
TU155 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี TU155 ภาคการศึกษาที่ 1
ลิสวัสดิ์ (อาจารย์), สุปราณี
แสงนวกิจ, ภทรวรรณ
ค.111 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค.111 ภาคการศึกษาที่ 1
คงนวน, สุพัชระ
บุญเพิ่ม, เอื้ออารี
MMA310 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คก.310 ภาคการศึกษาที่ 1
บุญประเสริฐ,นาย, ปรัชญา
บุญเพิ่ม, เอื้ออารี
คก.436 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คก.436 ภาคการศึกษาที่ 1
อินทรไพบูลย์, พีระศักดิ์
คพ.103 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คพ.103 ภาคการศึกษาที่ 1
หงส์วริทธิ์ธร, ณัฐธนนท์
วรรธนาภา, เสาวลักษณ์
ทก.659 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทก.659
ยังวิเศษ, นภาพร
บัวเจริญ, ศิริวิทย์
วังคีรี, จุรีมาศ
หาระโคตร, พรชัย
AT 408 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร AT 408 ภาคการศึกษาที่ 2
พวงจิก, ธัญพิสิษฐ์
กก.620 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร กก.620 ภาคการศึกษาที่ 2
กก.628 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร กก.628 ภาคการศึกษาที่ 2
, อรประภา อนุกูลประเสริฐ (น.ส.)
กก.641 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร กก.641 ภาคการศึกษาที่ 2
, อรประภา อนุกูลประเสริฐ (น.ส.)
กก.706 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร กก.706 ภาคการศึกษาที่ 2
ทก 487 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก 487 ภาคการศึกษาที่ 2
วังคีรี, จุรีมาศ
ทก 491 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก 491 ภาคการศึกษาที่ 2
หาระโคตร, พรชัย
ทก 616 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก 616
ชคตระการ, สมชาย
ทก. 231/202 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก. 231/202
สมภาร, พิพัฒน์
ศรีชนะ, ดรุณี
ศรีธเรศ, นิภารัตน์
ทก. 231/202 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก. 231/202 ภาคการศึกษาที่ 2
สมภาร, พิพัฒน์
ศรีชนะ, ดรุณี
ศรีธเรศ, นิภารัตน์
ทก. 261 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก. 261
ภูมิพันธ์, พักตร์เพ็ญ
ทก. 261 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก. 261 ภาคการศึกษาที่ 2
ภูมิพันธ์, พักตร์เพ็ญ
ทก. 328 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก. 328 ภาคการศึกษาที่ 2
จิระเกียรติกุล, เยาวพา
พวงจิก, ธัญพิสิษฐ์
ทก. 406 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก. 406
ลัคนทินวงศ์, วรภัทร
ทก. 406 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก. 406 ภาคการศึกษาที่ 2
ลัคนทินวงศ์, วรภัทร
ทก. 452 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก. 452 ภาคการศึกษาที่ 1
แพรว, เที่ยงพิมล
ทก. 453 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก. 453 ภาคการศึกษาที่ 1
สมภาร, พิพัฒน์
ทก. 468 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก. 468 ภาคการศึกษาที่ 1
วังคีรี, จุรีมาศ
ทก. 471 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก. 471 ภาคการศึกษาที่ 2
จิระเกียรติกุล, เยาวพา
ทก. 681 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก. 681 ภาคการศึกษาที่ 1
สมภาร, พิพัฒน์
ทก. 682 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก. 682
ศรีชนะ, ดรุณี
ชคตระการ, สมชาย
ภูมิพันธ์, พักตร์เพ็ญ
หาระโคตร, พรชัย
ทก. 716 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก. 716
จิระเกียรติกุล, เยาวพา
ทก.201 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.201
ชคตระการ, สมชาย
ทก.202 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.202
สมภาร, พิพัฒน์
ศรีชนะ, ดรุณี
ศรีธเรศ, นิภารัตน์
แพรว, เที่ยงพิมล
ทก.203 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.203
จิระเกียรติกุล, เยาวพา
พวงจิก, ธัญพิสิษฐ์
สมภาร, พิพัฒน์
ชคตระการ, สมชาย
ภูมิพันธ์, พักตร์เพ็ญ
วังคีรี, จุรีมาศ
หาระโคตร, พรชัย
ทก.203 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.203
จิระเกียรติกุล, เยาวพา
พวงจิก, ธัญพิสิษฐ์
ชคตระการ, สมชาย
ภูมิพันธ์, พักตร์เพ็ญ
วังคีรี, จุรีมาศ
หาระโคตร, พรชัย
ทก.203 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.203 ภาคการศึกษาที่ 2
พวงจิก, ธัญพิสิษฐ์
ชคตระการ, สมชาย
ทก.207 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.207
จิระเกียรติกุล, เยาวพา
ฤทธิไชย, ภาณุมาศ
หาระโคตร, พรชัย
ทก.207 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.207 ภาคการศึกษาที่ 2
จิระเกียรติกุล, เยาวพา
ฤทธิไชย, ภาณุมาศ
หาระโคตร, พรชัย
ทก.208 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.208 ภาคการศึกษาที่ 1
สมภาร, พิพัฒน์
ทก.262 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.262 ภาคการศึกษาที่ 1
วังคีรี, จุรีมาศ
ทก.311 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.311 ภาคการศึกษาที่ 1
พวงจิก, ธัญพิสิษฐ์
ทก.312 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.312 ภาคการศึกษาที่ 1
ลัคนทินวงศ์, วรภัทร
ทก.312 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.312 ภาคการศึกษาที่ 1
ลัคนทินวงศ์, วรภัทร
ทก.316 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.316 ภาคการศึกษาที่ 1
ชคตระการ, สมชาย
ทก.326 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.326
หาระโคตร, พรชัย
ทก.327 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.327 ภาคการศึกษาที่ 2
ทก.331 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.331 ภาคการศึกษาที่ 1
ศรีธเรศ, นิภารัตน์
ทก.336 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.336 ภาคการศึกษาที่ 1
ศรีธเรศ, นิภารัตน์
ทก.341 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.341 ภาคการศึกษาที่ 1
ศรีชนะ, ดรุณี
ทก.342 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.342 ภาคการศึกษาที่ 2
แพรว, เที่ยงพิมล
ทก.361 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.361 ภาคการศึกษาที่ 1
พวงจิก, ธัญพิสิษฐ์
ทก.366 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.366
จิรขจรกุล, สุเพชร
เรืองรุ่งชัยกุล, ธนิตน์ (ธนิท)
สมภาร, พิพัฒน์
ทก.371 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.371 ภาคการศึกษาที่ 2
เรืองรุ่งชัยกุล, ธนิตน์ (ธนิท)
หาระโคตร, พรชัย
ทก.376 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.376 ภาคการศึกษาที่ 2
ชุติมานุกูล, พฤกษ์
ทก.381 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.381
จิระเกียรติกุล, เยาวพา
ทก.386/487 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.386/487 ภาคการศึกษาที่ 2
ลัคนทินวงศ์, วรภัทร
ทก.407 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.407 ภาคการศึกษาที่ 2
ภูมิพันธ์, พักตร์เพ็ญ
ทก.408 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.408
พวงจิก, ธัญพิสิษฐ์
ทก.411 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.411 ภาคการศึกษาที่ 2
จิระเกียรติกุล, เยาวพา
หาระโคตร, พรชัย
ทก.416 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.416 ภาคการศึกษาที่ 1
ฤทธิไชย, ภาณุมาศ
ทก.426 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.426 ภาคการศึกษาที่ 2
พวงจิก, ธัญพิสิษฐ์
ทก.431 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.431
แพรว, เที่ยงพิมล
ทก.436 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.436 ภาคการศึกษาที่ 2
สมภาร, พิพัฒน์
ทก.437 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.437 ภาคการศึกษาที่ 2
สมภาร, พิพัฒน์
ทก.438 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.438 ภาคการศึกษาที่ 1
ศรีชนะ, ดรุณี
ทก.446 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.446 ภาคการศึกษาที่ 1
ศรีชนะ, ดรุณี
ทก.447 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.447 ภาคการศึกษาที่ 1
แพรว, เที่ยงพิมล
ทก.448 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.448 ภาคการศึกษาที่ 2
ศรีชนะ, ดรุณี
ทก.451 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.451 ภาคการศึกษาที่ 1
ศรีธเรศ, นิภารัตน์
ทก.454 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.454 ภาคการศึกษาที่ 2
ศรีชนะ, ดรุณี
ทก.456 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.456 ภาคการศึกษาที่ 2
ศรีธเรศ, นิภารัตน์
ทก.457 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.457 ภาคการศึกษาที่ 2
ทก.458 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.458 ภาคการศึกษาที่ 2
เทพรักษา, ประภาศรี
ศรีธเรศ, นิภารัตน์
เพชรคงแก้ว, อวันวี
ทก.459 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.459 ภาคการศึกษาที่ 2
แพรว, เที่ยงพิมล
ทก.461 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.461 ภาคการศึกษาที่ 2
ภูมิพันธ์, พักตร์เพ็ญ
ทก.467 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.467 ภาคการศึกษาที่ 2
วังคีรี, จุรีมาศ
ทก.471 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.471 ภาคการศึกษาที่ 2
จิระเกียรติกุล, เยาวพา
ทก.472 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.472
ฤทธิไชย, ภาณุมาศ
ทก.477 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.477 ภาคการศึกษาที่ 2
ชุติมานุกูล, พฤกษ์
ทก.478 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.478
จิระเกียรติกุล, เยาวพา
ทก.479 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.479 ภาคการศึกษาที่ 2
ลัคนทินวงศ์, วรภัทร
ทก.486 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.486
ชคตระการ, สมชาย
ทก.487 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.487 ภาคการศึกษาที่ 2
วังคีรี, จุรีมาศ
ทก.488 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.488 ภาคการศึกษาที่ 1
ทก.611 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.611 ภาคการศึกษาที่ 1
ฤทธิไชย, ภาณุมาศ
ทก.616 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.616 ภาคการศึกษาที่ 2
ชคตระการ, สมชาย
ทก.617 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.617 ภาคการศึกษาที่ 1
ภูมิพันธ์, พักตร์เพ็ญ
ทก.636 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.636
ศรีชนะ, ดรุณี
ศรีธเรศ, นิภารัตน์
ทก.637 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.637
ศรีชนะ, ดรุณี
ทก.671 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.671 ภาคการศึกษาที่ 1
สมภาร, พิพัฒน์
ทก.682 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.682
ศรีชนะ, ดรุณี
ทก.717 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.717
จิระเกียรติกุล, เยาวพา
หาระโคตร, พรชัย
ทก.737 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.737
ศรีชนะ, ดรุณี
ทช.231 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ทช.231 ภาคการศึกษาที่ 1
เจริญรัตน์, เทพปัญญา
ทช.281 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ทช.281
ขจรผดุงกิตติ, ยงศักดิ์
CM 489 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเคมี CM 489
สิงขรรัตน์, จิรดา
SC121 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเคมี SC121
ตันตราวงศ์, สุกฤษ
ศรีชัยศิริเวช (อาจารย์), วีรยุทธ
วท 122 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเคมี วท 122
เรืองสุทธินฤภาพ, สมลักษณ์
CS 633 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ CS 633 ภาคการศึกษาที่ 2
วรรธนาภา, เสาวลักษณ์
CS 620 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ CS 620 ภาคการศึกษาที่ 2
CS 655 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ CS 655
ส่องเมือง, ปกป้อง
คพ 681 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คพ 681 ภาคการศึกษาที่ 2
ประดับสุวรรณ (อาจารย์ ดร.), เด่นดวง
คพ.103 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คพ.103
หงส์วริทธิ์ธร, ณัฐธนนท์
FC 371 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร FC 371
โลกสุวรรณ, จารุณี
FD 211 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร FD 211 ภาคการศึกษาที่ 1
เทพรักษา, ประภาศรี
สุวรรณกูฏ, เปี่ยมสุข
ชื่นชมรัตน์, ภูมินาถ
กอ 421 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร กอ 421
วัฒนสินธุ์, สุมณทา
AM 317 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ AM 317 ภาคการศึกษาที่ 1
ทองจับ, นวลักษณ์
AM 319 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ AM 319 ภาคการศึกษาที่ 1
บุญเพิ่ม, เอื้ออารี
MA111 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ MA111
คงนวน, สุพัชระ
บุญเพิ่ม, เอื้ออารี
MA212 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ MA212 ภาคการศึกษาที่ 1
พหุพงศ์ทรัพย์ (เวสารัชศาต), ศิริจันทร์
MA213 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ MA213
ไกรสัย, บุปผา
MA214 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ MA214 ภาคการศึกษาที่ 1
ตรียะประเสริฐ, ธวิกานต์
MA216 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ MA216 ภาคการศึกษาที่ 1
ไกรสัย, บุปผา
อติเศษฐพงค์, วันหยก
ลิสวัสดิ์ (อาจารย์), สุปราณี
จันที, วิชัยรัตน์
MA218 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ MA218 ภาคการศึกษาที่ 1
สินธุนาวารัตน์, วุฒิพล
MA251 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ MA251 ภาคการศึกษาที่ 1
จาตุรันตบุตร, สายฝน
MA317 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ MA317 ภาคการศึกษาที่ 1
ตรียะประเสริฐ, ธวิกานต์
คงนวน, สุพัชระ
MA327 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ MA327 ภาคการศึกษาที่ 1
จันทรขจร, ขจี
วงศ์ประดิษฐ์, อรรถวุฒิ
MA332 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ MA332 ภาคการศึกษาที่ 1
วงศ์ประดิษฐ์, อรรถวุฒิ
MA346 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ MA346 ภาคการศึกษาที่ 1
วงศ์ประดิษฐ์, อรรถวุฒิ
MA351 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ MA351 ภาคการศึกษาที่ 1
MA426 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ MA426 ภาคการศึกษาที่ 1
MA436 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ MA436 ภาคการศึกษาที่ 1
MA461 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ MA461 ภาคการศึกษาที่ 1
ไกรสัย, บุปผา
MMA200 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ MMA200
จันทรขจร, ขจี
MMA221 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ MMA221
จันที, วิชัยรัตน์
MMA310 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ MMA310
บุญประเสริฐ,นาย, ปรัชญา
บุญเพิ่ม, เอื้ออารี
MMA326 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ MMA326 ภาคการศึกษาที่ 1
ทองจับ, นวลักษณ์
MMA436 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ MMA436 ภาคการศึกษาที่ 1
อินทรไพบูลย์, พีระศักดิ์
ST211 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ST211 ภาคการศึกษาที่ 1
สิทธิมงคล, รวมพร
ST212 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ST212 ภาคการศึกษาที่ 1
ฮาชิม, สุรเมศวร์
ST216 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ST216 ภาคการศึกษาที่ 1
ST217 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ST217 ภาคการศึกษาที่ 1
ศรีสุรเดชชัย, พัทธ์ชนก
ST218 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ST218 ภาคการศึกษาที่ 1
สิมมาจันทร์, ธีระวัฒน์
ST246 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ST246 ภาคการศึกษาที่ 1
ST319 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ST319 ภาคการศึกษาที่ 1
แก้วหาวงษ์, นิฉา
ST321 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ST321 ภาคการศึกษาที่ 1
ดวงสาพล, มณฑิรา
ST322 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ST322 ภาคการศึกษาที่ 1
ลิสวัสดิ์ (อาจารย์), สุปราณี
ST327 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ST327 ภาคการศึกษาที่ 1
บุษบา, กมล
ST332 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ST332 ภาคการศึกษาที่ 1
ตุลยนิติกุล, เบญจมาศ
ST336 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ST336 ภาคการศึกษาที่ 1
ตุลยนิติกุล, เบญจมาศ
ST338 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ST338 ภาคการศึกษาที่ 1
ชัยมงคล, แสงหล้า
ST339 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ST339 ภาคการศึกษาที่ 1
ฮิคคินบอททอม (นามสกุลเดิม ศิริวรรณ), เพ็ญแข
ST346 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ST346 ภาคการศึกษาที่ 1
เลิศสุวรรณศรี, รัตนา
ST349 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ST349 ภาคการศึกษาที่ 1
ตระกูลไตรพฤกษ์, นันทพัทธ์
ST351 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ST351 ภาคการศึกษาที่ 1
ศรีเหรา, รมิดา
ST422 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ST422 ภาคการศึกษาที่ 1
พานิชกิจโกศลกุล, วราฤทธิ์
ST431 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ST431 ภาคการศึกษาที่ 1
ชัยมงคล, แสงหล้า
ST436 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ST436 ภาคการศึกษาที่ 1
ฮาชิม, สุรเมศวร์
ST438 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ST438 ภาคการศึกษาที่ 1
แก้วหาวงษ์, นิฉา
ST451 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ST451 ภาคการศึกษาที่ 1
ฮิคคินบอททอม (นามสกุลเดิม ศิริวรรณ), เพ็ญแข
ST457 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ST457 ภาคการศึกษาที่ 1
ฮิคคินบอททอม (นามสกุลเดิม ศิริวรรณ), เพ็ญแข
ST466 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ST466 ภาคการศึกษาที่ 1
ตุลยนิติกุล, เบญจมาศ
ST494 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ST494 ภาคการศึกษาที่ 1
บุษบา, กมล
TU154 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ TU154 ภาคการศึกษาที่ 1
คก.436 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คก.436
มธ.154 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มธ.154
วป.251 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ วป.251
เลิศสุวรรณศรี, รัตนา
วป.312 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ วป.312
บุษบา, กมล
ดวงสาพล, มณฑิรา
วป.316 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ วป.316
บุษบา, กมล
วป.341 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ วป.341 ภาคการศึกษาที่ 1
วป.426 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ วป.426
เลิศสุวรรณศรี, รัตนา
วป.436 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ วป.436 ภาคการศึกษาที่ 1
บุษบา, กมล
AT 737 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์ AT 737
ศรีชนะ, ดรุณี
AT 748 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์ AT 748
จิรขจรกุล, สุเพชร
ศรีธเรศ, นิภารัตน์
วิชย์โกวิทเทน (อาจารย์ ), ไตรเทพ
ใจสุทธิ, เรวัตร
แพรว, เที่ยงพิมล
กก.601 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์ กก.601 ภาคการศึกษาที่ 2
ผลประไพ, ชนัญ
ธนานันต์, ธีระชัย
อนุรักษ์, บัณฑิต
ณ นคร, ปาริยา
อธินุวัฒน์, ดุสิต
กก.626 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์ กก.626 ภาคการศึกษาที่ 2
อธินุวัฒน์, ดุสิต
กก.640 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์ กก.640 ภาคการศึกษาที่ 2
ผลประไพ, ชนัญ
ธนานันต์, ธีระชัย
อนุรักษ์, บัณฑิต
ณ นคร, ปาริยา
อธินุวัฒน์, ดุสิต
กก.746 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์ กก.746 ภาคการศึกษาที่ 2
อธินุวัฒน์, ดุสิต
ทก.748 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์ ทก.748 ภาคการศึกษาที่ 1
จิรขจรกุล, สุเพชร
ศรีธเรศ, นิภารัตน์
วิชย์โกวิทเทน (อาจารย์ ), ไตรเทพ
ใจสุทธิ, เรวัตร
แพรว, เที่ยงพิมล
SC 131 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาฟิสิกส์ SC 131
วิชิตธนาคม, ชุมพล
MA316 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาสถิติ MA316
คงนวน, สุพัชระ
MA331 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาสถิติ MA331
ST447 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาสถิติ ST447
เลิศสุวรรณศรี, รัตนา
TQF3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาสถิติ TQF3
ทองจับ, นวลักษณ์
ค.111 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาสถิติ ค.111 ภาคการศึกษาที่ 1
อติเศษฐพงค์, วันหยก
จาตุรันตบุตร, สายฝน
ค.211 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาสถิติ ค.211 ภาคการศึกษาที่ 1
ไกรสัย, บุปผา
ปาจีนบูรวรรณ์, อัจฉรา
จันที, วิชัยรัตน์
คป.317 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาสถิติ คป.317 ภาคการศึกษาที่ 1
ทองจับ, นวลักษณ์
คป.319 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาสถิติ คป.319 ภาคการศึกษาที่ 1
บุญเพิ่ม, เอื้ออารี
คป.326 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาสถิติ คป.326 ภาคการศึกษาที่ 1
ตระกูลไตรพฤกษ์, นันทพัทธ์
คป.347 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาสถิติ คป.347 ภาคการศึกษาที่ 1
อินทรไพบูลย์, พีระศักดิ์
คป.348 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาสถิติ คป.348 ภาคการศึกษาที่ 1
คป.411 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาสถิติ คป.411
คป.456 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาสถิติ คป.456 ภาคการศึกษาที่ 1
วป. 311 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาสถิติ วป. 311
เลิศสุวรรณศรี, รัตนา
ประวัติศาสตร์และพัฒนาการแนวคิดและทฤษฎีทางมานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา AN 601 ภาคการศึกษาที่ 1
วิเศษปรีชา, บุญเลิศ
มานุษยวิทยาดิจิทัล คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา AN 655 ภาคการศึกษาที่ 1
มุกดาวิจิตร, ยุกติ
โบราณคดีเชิงมานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.605 ภาคการศึกษาที่ 1
กาญจนจันทร, พจนก
สว 401 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สว401
วรเสียงสุข, จิราภา
AN 333 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา. สาขาวิชามานุษยวิทยา AN 333 ภาคการศึกษาที่ 2
มุกดาวิจิตร, ยุกติ
วิเศษปรีชา, บุญเลิศ
กาญจนจันทร, พจนก
Anthropological Research คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา. สาขาวิชามานุษยวิทยา AN 603 ภาคการศึกษาที่ 1
มานุษยวิทยาว่าด้วยอำนาจ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา. สาขาวิชามานุษยวิทยา AN 641 ภาคการศึกษาที่ 1
อุณโณ, อนุสรณ์
ม 310 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา. สาขาวิชามานุษยวิทยา ม 310
ศุพุทธมงคล, สายพิณ
มธ 121 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา. สาขาวิชามานุษยวิทยา มธ 121
ชิตบัณฑิตย์, ชนิดา
สว 411 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา. สาขาวิชาสังคมวิทยา สว 411
เตพละกุล, อรอุมา
Statistics for Social Research คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา. สาขาการวิจัยทางสังคม SA 604
สินเดชารักษ์, ธีระ
Seminar in Research Practice คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา. สาขาการวิจัยทางสังคม SA 605 ภาคการศึกษาที่ 1
สุวรรณภัฏ, ณัฐจรี
ทฤษฎีทางสังคมวิทยาร่วมสมัย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา. สาขาการวิจัยทางสังคม สม. 601 ภาคการศึกษาที่ 1
สวัสดิพงษ์, พงษ์สวัสดิ์
ตันธุวนิตย์, นลินี
หลักการวิจัยเชิงคุณภาพ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา. สาขาการวิจัยทางสังคม สม. 602
เจริญศรี, จันทนี
สังคมวิทยาวัฒนธรรม คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา. สาขาการวิจัยทางสังคม สว. 651 ภาคการศึกษาที่ 1
AC 202 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี AC 202
ผดุงสิทธิ์, มนวิกา
ศุภธาดา, สมชาย
AC 311 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี AC 311
รัตนอุบล, กอบแก้ว
ตันติประภา, วิภาดา
AC 315 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี AC 315
อิสระวรวาณิช, ปัญญา
AC 318 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี AC 318
ตรงเมธีรัตน์, ไพลิน
ศิริทัตสวัสดิ์, วัฒนี
BA 203 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี BA 203
ปัทมะโรจน์, กฤษณ์
คัมภิรารักษ์, พาณุวงศ์
BA 204 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี BA 204
จึงเจริญ, เอกจิตต์
ศิริไกร, ศจี
พันธรักษ์, คมน์
EL 221 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี EL 221
ริมกีรติกุล, สุชารัช
ทวิลาภากุล, อัปสร
ศรีพยัคฆ์, วีรสุดา
ตั้งเคียงศิริสิน, สุพงศ์
FN 211 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี FN 211
ภัทรธรรมมาศ, สุลักษมณ์
, ทวีศักดิ์(สิปปภาส) พรสุขสว่าง ผศ. ดร.
มณีนพ, สักกาคม
FN 311 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี FN 311
เชาวน์เลิศ, อบรม
จำเริญวงศ์, เสกศักดิ์
ผดุงศักดิ์สวัสดิ์, ชัยยุทธ
FN 461 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี FN 461
ภัทรธรรมมาศ, สุลักษมณ์
ผดุงศักดิ์สวัสดิ์, ชัยยุทธ
MK 201 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี MK 201
(อภิรดี เมธารมณ์), ภิญรดา ธรากุลวัฒนา
รุ่งเรืองผล, วิทวัส
วัฒนสุวรรณ, กฤษฎารัตน์
เลิศวรรณวิทย์, อรทัย
MK 311 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี MK 311
วัฒนสุวรรณ, กฤษฎารัตน์
ไกรสรสุธาสินี, สุทธิศักดิ์
MK 318 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี MK 318
จันทองจีน, ปณิธาน
MK 332 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี MK 332
ปิยทัศน์นันท์, ภูมินันท์ (อาจารย์)
AC 422 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาวิชาการบัญชี AC 422 ภาคการศึกษาที่ 1
สุภัทรกุล, สมชาย
บช 432 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาวิชาการบัญชี บช 432
พงศ์ภัทรชัย, ผศ.ดร. ดิชพงศ์
HR 201 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาบริหารธุรกิจ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ HR 201
กุลวิเศษชนะ (ผศ. ดร.), สมบูรณ์
รส 432 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาการบริหารการเงิน รส 432
วงศ์ภินันท์วัฒนา, นิตยา
MIM 612 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาการบริหารการตลาด MIM 612
ทีรฆาภิบาล, สุรัตน์
MK 315 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาการบริหารการตลาด MK 315
เลิศวรรณวิทย์, อรทัย

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544