Waksīn / [bannāthikān] ʻŌlān Phrommālikhit, ʻAtcharā Tangsathāphō̜nphong, ʻUsā Thisayākō̜n.

วัคซีน / [บรรณาธิการ] โอฬาร พรหมาลิขิต, อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์, อุษา ทิสยากร.  (Text) (Text)

ʻŌlān Phrommālikhit. ʻAtcharā Tangsathāphō̜nphong. ʻUsā Thisayākō̜n. Phanthiphā Chatchātrī. Thawat Bunnūam. Čhanthrā Chunthanō̜m. Wongwat Liulak. Thīraphong Tanthawichīan. Dārin 'Ārīchōkechai. Kanokthip Thiprat. Chisanu Phančharœ̄n. Sumanā Khomwilai. Prasœ̄t Thō̜ngčharœ̄n, 1933- Krīangsak Limkittikun. Thawī Chōtphitthayasunon. Wīrawan Hatthasing. Kittiyot Phūwō̜rawan. Yong Phūwō̜rawan. Niran Wanpraphā. Wanatprīyā Phongsāmāt. Čhurai Wongsawat. Thīraphong Tanthawichīan. Wīrachai Watthanawīradēt. Phirangkūn Kœ̄tphānit. Phō̜nʻamphā Bančhongmanī. Sīlak Simasathīan. Chonmēt Tēchasǣnsiri. Rưdīwilai Sāmkōsēt. Čhun Thisayākō̜n. Wō̜raman Waidāp. Somchāi Čhongwutthiwēt. Čhaturong Phutthaphō̜nthip. Phō̜nthēp Sūandō̜k. Warunī Phanphānit Wāndœ̄phit. Kētwadī Lāpphra. Čhuthārat Mēkmanlikā. Piyarat Santarattiwong. Nopphō̜n ʻAphiwatthanākun. Kamonwit Laoprasopwatthanā. Phakākrō̜ng Lumphikānon. Phannī Pitisutthitham. Thanyawī Phūthanakit. Dārin Sō̜sōtthikun. Kanyā Suphapitiphō̜n. Nopphō̜n Sitthisombat. Rangsimā Lōlēkhā. Phop Kōsalārak. Kritsanā Phengsā. Suračhit Sunthō̜ntham. Phēnninā ʻŌbœ̄dō̜fœ̄. Kunkanyā Chōkphaibūnkit. Suphamit Chunsutthiwat. Thīranāt Čhiwaphaisānphong. Praphatsō̜n Thanaphonlœ̄t. Čharung Mư̄angchana. Suchāt Čhō̜ngprasœ̄t. Thailand. Samākhom Rōk Titchư̄a nai Dek hǣng Prathēt Thai.
โอฬาร พรหมาลิขิต | อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์ | อุษา ทิสยากร | พรรณทิพา ฉัตรชาตรี | ธวัช บุญนวม | จันทรา ชุนถนอม | วงวัฒน์ ลิ่วลักษณ์ | ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร | ดารินทร์ อารีย์โชคชัย | กนกทิพย์ ทิพย์รัตน์ | ชิษณุ พันธุ์เจริญ | สุมนา ขมวิลัย | ประเสริฐ ทองเจริญ, 2476-2562 | เกรียงศักดิ์ ลิมป์กิตติกุล | ทวี โชติพิทยสุนนท์ | วีรวรรณ หัตถสิงห์ | กิตติยศ ภู่วรวรรณ | ยง ภู่วรวรรณ | นิรันดร์ วรรณประภา | วนัทปรียา พงษ์สามารถ | จุไร วงศ์สวัสดิ์ | ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร | วีระชัย วัฒนวีรเดช | พิรังกูร เกิดพาณิช | พรอำภา บรรจงมณี | ศรีลักขณ์ สิมะเสถียร | ชนเมธ เตชะแสนศิริ | ฤดีวิไล สามโกเศศ | จุล ทิสยากร | วรมันต์ ไวดาบ | สมชาย จงวุฒิเวศย์ | จตุรงค์ พุทธพรทิพย์ | พรเทพ สวนดอก | วารุณี พรรณพานิช วานเดอพิทท์ | เกษวดี ลาภพระ | จุฑารัตน์ เมฆมัลลิกา | ปิยรัชต์ สันตะรัตติวงศ์ | นพพร อภิวัฒนากุล | กมลวิช เลาประสพวัฒนา | ผกากรอง ลุมพิกานนท์ | พรรณี ปิติสุทธิธรรม | ธันยวีร์ ภูธนกิจ | ดารินทร์ ซอโสตถิกุล | กัญญา ศุภปิติพร | นพพร สิทธิสมบัติ | รังสิมา โล่ห์เลขา | ภพ โกศลารักษ์ | กฤษณา เพ็งสา | สุรจิต สุนทรธรรม | เพณณินาท์ โอเบอร์ดอร์เฟอร์ | กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ | ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ | ธีรนารถ จิวะไพศาลพงศ์ | ประภัสสร ธนะผลเลิศ | จรุง เมืองชนะ | สุชาติ จองประเสริฐ | สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย
Call no.: QW805 .ว613 2558Publication: Krung Thēp... : Samākhom Rōk titchư̄a nai Dek hǣng Prathēt Thai, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย, 2558 [2015]Edition: Phim khrang thī 2, [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม]Description: 749 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)ISBN: 9786163749482; 6163749480Subject(s): วัคซีน
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks QW805 .ว613 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015223986

พศ. 631

พศ. 632

รายการจองทั้งหมด: 0

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544