New Books 2017-01 (Thai)

This list contains 545 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
10 panyāchon Sayām. Lem 2, Panyāchon lang kān patiwat 2475 / 10 ปัญญาชนสยาม. เล่ม 2, ปัญญาชนหลังการปฏิวัติ 2475 / สายชล สัตยานุรักษ์.

Sāichon Sattayānurak. by สายชล สัตยานุรักษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text Publisher: Krung thēp ...: Openbooks, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : โอเพ่นบุ๊ค, 2557 [2014]Other title: Sippanyāchon Sayām. Other title: Panyāchon lang kān patiwat 2475 Other title: สิบปัญญาชนสยาม. | ปัญญาชนหลังการปฏิวัติ 2475.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS583 .ส56 2557 ล.2 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS583 .ส56 2557 ล.2 (2). Checked out (2).
ห้องสมุด:
10 panyāchon Sayām. Lem. 1, Panyāchon hǣng ratthasombūranāyāsitthirāt / 10 ปัญญาชนสยาม. เล่ม 1, ปัญญาชนแห่งรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ / สายชล สัตยานุรักษ์.

Sāichon Sattayānurak. by สายชล สัตยานุรักษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text Publisher: Krung thēp ...: Openbooks, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : โอเพ่นบุ๊ค, 2557 [2014]Other title: Sippanyāchon Sayām. Other title: Panyāchon hǣng ratthasombūranāyāsitthirāt Other title: สิบปัญญาชนสยาม. | ปัญญาชนแห่งรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS583 .ส56 2557 ล.1 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS583 .ส56 2557 ล.1 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
11-12-13 rak kan čha tāi [videorecording] / 11-12-13 รักกันจะตาย [วีดิทัศน์] / เอ็ม เทอร์ตี้ ไนน์ เสนอ ; บทภาพยนตร์ สราวุธ วิเชียรสาร, พัชนนท์ ธรรมจิรา, รับขวัญ ธรรมบุษดี ; กำกับภาพยนตร์ สราวุธ วิเชียรสาร.

Sarawuth Wichīansān. Rapkhwan Thambutdī. Phatchanon Thamčhirā. Sukonwat Khanārot. ʻArikanta Mahaphrưkphong. Thanatphan Būranachīwawilai. Mek Mekwatthanā, Bō̜risat ʻEm Thētī Nai. by สราวุธ วิเชียรสาร | รับขวัญ ธรรมบุษดี | พัชนนท์ ธรรมจิรา | ศุกลวัฒน์ คณารศ | อริย์กันตา มหพฤกษ์พงศ์, 2532- | ธนัชพันธ์ บูรณาชีวาวิไล | เมฆ เมฆวัฒนา, 2537- | บริษัทเอ็ม เทอร์ตี้ ไนน์.

Material type: Film Film; Format: videocartridge ; Type of visual material: videorecording Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻEm Wī Dī Čhamkat, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็ม วี ดี จำกัด, 2559 [2016]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDM 2016 673971 (1). :
ห้องสมุด:
13 ratthaprahān yưt ʻamnāt : botrīan prachāthippatai Thai / 13 รัฐประหารยึดอำนาจ : บทเรียนประชาธิปไตยไทย / เพลิง ภูผา.

Phlœ̄ng Phūphā. by เพลิง ภูผา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sayām Khwāmrū, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สยามความรู้, 2559 [2016]Other title: Sipsām ratthaprahān yưt ʻamnāt Other title: สิบสามรัฐประหารยึดอำนาจ : บทเรียนประชาธิปไตยไทย.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745 .พ74 2559 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .พ74 2559 (1).
ห้องสมุด:
20 pī Sūn Phatthanā læ Bō̜rikān Dān Kānkasēt Hūaisō̜n-Hūaisūa / 20 ปี ศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว / คณะทำงาน ประสาท พาศิริ ... [และคนอื่น ๆ] ; ศิลปกรรม และภาพถ่าย วิโรจน์ เทียมเมือง ... [และคนอื่น ๆ].

Prasāt Phāsiri. Wirōt Thīammư̄ang. Samnakngān Khana Kammakān Phisēt phư̄a Prasānngān Khrōngkān ʻAnnư̄ang Māčhāk Phrarātchadamri. by ประสาท พาศิริ | วิโรจน์ เทียมเมือง | สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

Material type: Text Text Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Phisēt phư̄a Prasānngān Khrōngkān ʻAnnư̄ang Māčhāk Phrarātchadamri, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, 2557 [2014]Other title: Yīsip pī sūn phatthanā læ bō̜rikān dān kān kasēt Hūaisō̜n-Hūaisūa Other title: ยี่สิบปีศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD2080.4 .ก133 2557 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HD2080.4 .ก133 2557 (1).
ห้องสมุด:
20 แนวความคิดทางสถาปัตยกรรมในศตวรรษที่ 20 = 20 architectural concepts in the 20th century. เล่มที่ 1 / นพดล ลิ้มวัฒนะกูร บรรณาธิการ.

by นพดล ลิ้มวัฒนะกูร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text Publisher: [กรุงเทพฯ] : คอมม่อนบุ๊คส์, 2556 [2013]Other title: ยี่สิบแนวความคิดทางสถาปัตยกรรมในศตวรรษที่ยี่สิบ | 20 architectural concepts in the 20th century.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: NA680 .ก15 2556 ล. 1 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
68 pī wan santiphāp Thai : 16 Singhākhom 2556 na Mahawitthayālai Thammasāt Thāphračhan / 68 ปี วันสันติภาพไทย : 16 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ / คณะกรรมการจัดงาน 68 ปี วันสันติภาพไทย ; สินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย, บรรณาธิการ.

Sinsawat Yō̜tbāngtœ̄i, Khana Kammakān Čhat Nāng 68 Pī Wan Santiphāp Thai. by สินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย, 2497- | คณะกรรมการจัดงาน 68 ปี วันสันติภาพไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Bō̜risat ʻĀ ʻǣn Dī Phrinting Čhamkat, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัทอาร์ แอนด์ ดี พริ้นติ้ง จำกัด, 2556 [2013]Other title: Hoksip pǣt pī wan santiphāp Thai : 16 Singhākhom 2556 na Mahawitthayālai Thammasāt Thāphračhan Other title: หกสิบแปดปี วันสันติภาพไทย : 16 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: D802.ท9 ก17 2556 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: D802.ท9 ก17 2556 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: D802.ท9 ก17 2556 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: D802.ท9 ก17 2556 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
6 nakhō̜n chư̄amčhai thō̜ng Thai thīeo Lāo / 6นคร เชื่อมใจ ท่องไทย เที่ยวลาว / จัดทำโดย งานหนังสือพิเศษ กองวารสาร ฝ่ายบริหารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ; กองบรรณาธิการ จริยา ชูช่วย ... [และคนอื่น ๆ].

Chariyā Chūchūai. Kāntalāt Kānthō̜ngthīeo hǣng Prathēt Thai. Kō̜ngwārasān. by จริยา ชูช่วย | การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. กองวารสาร.

Material type: Text Text Publisher: [Krung Thēp...] : Hō̜.Sō̜.Mō̜.Phimphlœ̄n, [2558] [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : หสม. พิมพ์เพลิน, [2558] [2015]Other title: Hok nakhō̜n chư̄amčhai thō̜ng Thai thīeo Lāo Other title: หกนคร เชื่อมใจ ท่องไทย เที่ยวลาว.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS555.382 .ก123 2558 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS555.382 .ก123 2558 (1).
ห้องสมุด:
70 pī song khrō̜ng rāt : nư̄ang nai ʻōkāt mahā mongkhon sadet thalœ̄ngthawanyarātchasombat khrop 70 pī 9 Mithunāyon 2559 / 70 ปี ทรงครองราชย์ : เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 / [บรรณาธิการ ไซมอน ไคน์].

Kind, Simon. by ไคน์, ไซมอน.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Phōt Phaplitching Čhamkat (Mahāchon), 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน) 2559 [2016]Other title: Čhetsip pī song khrō̜ng rāt : nư̄ang nai ʻōkāt mahā mongkhon sadet thalœ̄ngthawanyarātchasombat khrop 70 pī 9 Mithunāyon 2559 Other title: เจ็ดสิบปี ทรงครองราชย์ : เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC 2016 673943 (1).
ห้องสมุด:
9 thotsawat phatthanākān thāng kāiyaphāp Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai 9 ทศวรรษ พัฒนาการทางกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai by จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะกรรมการจัดทำหนังสือ 9 ทศวรรษ พัฒนาการทางกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khana Kammakān Č̌hattham Nangsư̄ 9 thotsawat phatthanākān thāng kāiyaphāp Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2550 [2007] Publisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดทำหนังสือ 9 ทศวรรษ พัฒนาการทางกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550 [2007]Other title: 9 thotsawat Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai Other title: 90 pī Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai Other title: Kao thotsawat phatthanākān thāng kāiyaphāp Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai Other title: Kao thotsawat Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai Other title: 9 ทศวรรษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 90 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เก้าทศวรรษ พัฒนาการทางกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เก้าทศวรรษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: LG395.ก229 ก127 2550 (1).
ห้องสมุด:
Bad moms [videorecording] = แบดมัมส์ มันล่ะค่ะ คุณแม่ / STX Entertainment and Huayi Brothers present ; produced by Suzanne Todd, Bill Block ; written and directed by Jon Lucas & Scott Moore.

by Todd, Suzanne | Block, Bill | Lucas, Jon, 1976- | Moore, Scott (Screenwriter) | Kunis, Mila, 1983- | Hahn, Kathryn, 1974- | Bell, Kristen, 1980- | Mumolo, Annie | Smith, Jada Pinkett, 1971- | Applegate, Christina, 1971- | Hernandez, Jay, 1978- | STX Entertainment | Huayi Brothers Pictures.

Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording ; Audience: Adult; Publisher: [Bangkok, Thailand : Happy Home Entertainment, 2016]Other title: แบดมัมส์ มันล่ะค่ะ คุณแม่ .Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDM 2016 673941 (1). :
ห้องสมุด:
CEOs vision 2016. vol. 2 : connecting opportunity / CEOs vision 2016. vol. 2 : connecting opportunity / writer บุรฉัตร ศรีวิลัย ... [และคนอื่น ๆ].

Burachat Sīwilai. 'Anuwat Phōthǭng. Phirun Sīwutthichān. Piyanāt Bunyaphan. by บุรฉัตร ศรีวิลัย | อนุวัฒน์ โพธิ์ทอง | พิรุณ ศรีวุฒิชาญ | ปิยนาถ บุญญพันธุ์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bǭrisat Thān Sētthakit Čhamkat, [2559] [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ฐานเศรษฐกิจ จำกัด, [2559] [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD38.25.ท9 ซ65 2559 (1).
ห้องสมุด:
Ex-ante impact assessment of GM-papaya adoption in Thailand / Orachos Napasintuwong and Greg J. Traxler.

by Orachos Napasintuwong | Traxler, Greg (Gregory J.) | Kasetsart University. Department of Agricultural and Resource Economics.

Material type: Text Text Publisher: Bangkok : Department of Agricultural and Resource Economics, Faculty of Economics, Kasetsart University, 2008Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2008 519932 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2008 519932 (1). Withdrawn (1).
ห้องสมุด:
Experimental syntax and island effects / edited by Jon Sprouse and Norbert Hornstein.

by Sprouse, Jon, 1980- | Hornstein, Norbert.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2013Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: P37.5.C74 E96 2013 (1).
ห้องสมุด:
Exploring visual culture : definitions, concepts, contexts / edited by Matthew Rampley.

by Rampley, Matthew.

Material type: Text Text Publisher: Edinburgh : Edinburgh University Press, c2005Availability: Items available for loan: Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: P93.5 .E97 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: P93.5 .E97 (1).
ห้องสมุด:
Freelance 101 : khamphī kānngœ̄n samrap frīlǣn / Freelance 101: คัมภีร์การเงินสำหรับฟรีแลนซ์ / TaxBugnoms

Thanō̜m Kētʻēm. by ถนอม เกตุเอม.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻĒtʻaidīa, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : เอสไอเดีย, 2559 [2016]Other title: Khamphī kānngœ̄n samrap frīlǣn Other title: คัมภีร์การเงินสำหรับฟรีแลนซ์.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HG179 .ถ33 2559 (2).
ห้องสมุด:
Global report : rūam rāingān læ bot wikhro̜ čhāk nittayasān Way læ a Day Weekly / Global report : รวมรายงานและบทวิเคราะห์จากนิตยสาร Way และ a Day Weekly / กรรณิการ์ กิจติเวชกุล.

Kannika Kittiwētchakun. by กรรณิการ์ กิจติเวชกุล, 2515-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text Publisher: Krung Thēp... : Way of Book, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : Way of Book, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PL4209.ก432 ก68 2556 (1).
ห้องสมุด:
Hanyu jiaocheng. Di er ce, Shang = [Chinese course. Vol. 2, pt. 1] / Yang Jizhou zhu bian.

by Yang, Jizhou.

Edition: Di 2 ban, di 7 ci yinshua, xiuding ben.Material type: Text Text Publisher: Beijing : Beijing Language and Culture University Press, 2009Other title: Chinese course..Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PL1128 .H25 2009 V. 2 pt. 1 (1).
ห้องสมุด:
Hanyu jiaocheng. Di yi ce, Xia = [Chinese course. Vol.1, pt. 2] / Yang Jizhou zhu bian.

by Yang, Jizhou.

Edition: Di 2 ban, di 5 ci yinshua, xiuding ben.Material type: Text Text Publisher: Beijing : Beijing Language and Culture University Press, 2009Other title: Chinese course..Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PL1128 .H25 2009 V. 1 pt. 2 (1).
ห้องสมุด:
Japan ญี่ปุ่น คนเดียวก็เที่ยวได้ / ผู้แต่ง บาส (อรวินท์ เมฆพิรุณ).

by อรวินท์ เมฆพิรุณ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : D+Plus, 2554 [2011]Other title: ญี่ปุ่น คนเดียวก็เที่ยวได้.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS812 .อ45 2554 (2).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2  3  ...  28    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544