New Books 2017-04 (Thai)

This list contains 484 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
"Yut khwāmrunrǣng ʻō̜nlai!" : rūpbǣp nawattakam thāng sangkhom phư̄a lot panhā khwāmrunrǣng nai phư̄nthī ʻō̜nlai nai klum yaowachon = "Stop online violence!" : social innovation to combat online violence among Thai youth : rāingān kānwičhai chabap sombūn / "หยุดความรุนแรงออนไลน์!" : รูปแบบนวัตกรรมทางสังคมเพื่อลดปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ออนไลน์ในกลุ่มเยาวชน = "Stop online violence!" : social innovation to combat online violence among Thai youth : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย พิมพวัลย์ บุญมงคล ... [และคนอื่นๆ].

Phimphawan Bunmongkhon . Mahāwitthayālai Mahidon. Khana Sangkhommasāt læ Manutsayasāt. by พิมพวัลย์ บุญมงคล | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nakhō̜n Pathom : Khana Sangkhommasāt læ Manutsayasāt Mahāwitthayālai Mahidon, 2558 [2015] Publisher: นครปฐม : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558 [2015]Other title: Stop online violence!" : social innovation to combat online violence among Thai youth.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV6773 .ห47 2558 (1).
ห้องสมุด:
102 thī thīeo ʻō̜k rot : thīeo khrop thuk rot kap 102 lǣng thō̜ngthīeo thūa Thai. 102 ที่เที่ยวออกรส เที่ยวครบทุกรส กับ 102 แหล่งท่องเที่ยวทั่วไทย.

Thanākhān Thai Phānit. by ธนาคารไทยพาณิชย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp Thanākhān Thai Phānit Čhamkat, 2552 [2009] Publisher: กรุงเทพฯ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด, 2552 [2009]Other title: หนึ่งร้อยสองที่เที่ยวออกรส เที่ยวครบทุกรส กับ 102 แหล่งท่องเที่ยวทั่วไทย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS566.2 .ก143 2552ก (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS566.2 .ก143 2552ก (1).
ห้องสมุด:
130 pī Sān Yuttitham Phō̜.Sō̜. 2425-Phō̜.Sō̜. 2555 / 130 ปี ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2425-พ.ศ. 2555 / สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม ; เธียร เจริญวัฒนา และคณะ.

Thīan Čharœ̄nwattanā. Sathāban Wičhai Raphīphatthanasak. by เธียร เจริญวัฒนา, 2467- | สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Wičhai Raphīphatthanasak Samnakngān Sān Yuttitham, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม, 2555 [2012]Other title: Nưngrō̜i sāmsip pī Sān Yuttitham Phō̜.Sō̜. 2425-Phō̜.Sō̜. 2555 Other title: หนึ่งร้อยสามสิบปีศาลยุติธรรม พ.ศ. 2425-พ.ศ. 2555.Availability: Items available for loan: Electronic Transactions Development Agency (ETDA)Call number: KPT1580 .ธ84 2555 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1580 .ธ84 2555 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1580 .ธ84 2555 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1580 .ธ84 2555 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1580 .ธ84 2555 (1).
ห้องสมุด:
20 pī Sūn Phatthanā læ Bō̜rikān Dān Kānkasēt Hūaisō̜n-Hūaisūa / 20 ปี ศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว / คณะทำงาน ประสาท พาศิริ ... [และคนอื่น ๆ] ; ศิลปกรรม และภาพถ่าย วิโรจน์ เทียมเมือง ... [และคนอื่น ๆ].

Prasāt Phāsiri. Wirōt Thīammư̄ang. Samnakngān Khana Kammakān Phisēt phư̄a Prasānngān Khrōngkān ʻAnnư̄ang Māčhāk Phrarātchadamri. by ประสาท พาศิริ | วิโรจน์ เทียมเมือง | สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

Material type: Text Text Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Phisēt phư̄a Prasānngān Khrōngkān ʻAnnư̄ang Māčhāk Phrarātchadamri, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, 2557 [2014]Other title: Yīsip pī sūn phatthanā læ bō̜rikān dān kān kasēt Hūaisō̜n-Hūaisūa Other title: ยี่สิบปีศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD2080.4 .ก133 2557 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HD2080.4 .ก133 2557 (1).
ห้องสมุด:
20 pī sān samphan sō̜ng phǣndin : Khrōngkān Songsœ̄m Kitčhakam Rōngrīan Watthanatham Chon Phao Dek Kamphrā (lak 67) Khwǣng Wīangčhan, Sō̜Pō̜Pō̜. Lāo. 20 ปี สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน : โครงการส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า (หลัก 67) แขวงเวียงจันทร์ สปป. ลาว.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Phisēt phư̄a Prasān Ngān Khrōngkān ʻAn Nư̄ang Mā Čhāk Phrarātchadamri. by สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Phisēt phư̄a Prasān Ngān Khrōngkān ʻAn Nư̄ang Mā Čhāk Phrarātchadamri (Samnakngān Kō̜Pō̜Rō̜.), 2553 [2010] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กพร.), 2553 [2010]Other title: Yīsip pī sān samphan sō̜ng phǣndin Other title: ยี่สิบปี สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: LC5148.ล6 ก133 2553 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: LC5148.ล6 ก133 2553 (1).
ห้องสมุด:
25 khamnænam sāng phūnam run mai : words of advice for young business people / 25 คำแนะนำ สร้างผู้นำรุ่นใหม่ : words of advice for young business people / แต่งโดย ทสึเนะโอะ ซาซากิ ; อาสยา แก้วพานิช แปล

Sasaki, Tsuneo. Asaya Kaewpanid. by ซาซากิ, ทสึเนะโอะ | อาสยา แก้วพาณิช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sukkhaphāpčhai, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2558 [2015]Other title: Words of advice for young business people..Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF5386 .ซ587 2558 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5386 .ซ587 2558 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5386 .ซ587 2558 (2).
ห้องสมุด:
25 pī ʻĀsīan - Čhīn čhāk phư̄anbān sū hunsūan chœ̄ng yutthasāt / 25 ปี อาเซียน-จีน จากเพื่อนบ้านสู่หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ / บรรณาธิการ มงคล วิศิษฏ์สตัมภ์.

Mongkon Wisitsatam. Krasūang Kāntāngprathēt. KromʻAsīan. by มงคล วิศิษฏ์สตัมภ์ | กรมอาเซียน.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : KromʻAsīan Krasūang Tāngprathēt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กรมอาเซียน กระทรวงต่างประเทศ, 2559 [2016]Other title: Yīsiphā pī ʻĀsīan - Čhīn čhāk phư̄anbān sū hunsūan chœ̄ng yutthasāt Other title: ยี่สิบห้าปี อาเซียน-จีน จากเพื่อนบ้านสู่หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์.Availability: Items available for loan: Electronic Transactions Development Agency (ETDA)Call number: DS779.47 .ก133 2559 (4), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS779.47 .ก133 2559 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS779.47 .ก133 2559 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS779.47 .ก133 2559 (1).
ห้องสมุด:
30 resorts nǭn sabāi / 30 resorts นอนสบาย / ชานไม้ชายเขา.

Kitti ʻAtthakitmongkhon. by กิตติ อัตถกิจมงคล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Amarin Travel, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : Amarin Travel, 2559 [2016]Other title: Sāmsip resorts nǭn sabāi Other title: สามสิบ resorts นอนสยาย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: TX907.5.ท9 ก63 2559 (1).
ห้องสมุด:
50 rān det ʻarō̜i mư̄an kin thī mư̄angnō̜k ʻāhān nānāchāt / 50 ร้านเด็ด อร่อยเหมือนกินที่เมืองนอก อาหารนานาชาติ / Bowling, เรื่องและภาพ.

Witthayā Čhirasawēkdilok. by วิทยา จิระเสวกดิลก.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Thō̜ng Lōk, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ท่องโลก, 2557 [2014]Other title: Hāsip rān det ʻarō̜i mư̄an kin thī mư̄angnō̜k ʻāhān nānāchāt Other title: ห้าสิบร้านเด็ด อร่อยเหมือนกินที่เมืองนอก อาหารนานาชาติ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: TX945 .ว63 2557 (1).
ห้องสมุด:
7 thotsawat ramlưk Thai kap mahāsưk ʻĒchīa Būraphā / 7 ทศวรรษรำลึกไทยกับมหาศึกเอเชียบูรพา / บรรณาธิการ ภูริ ฟูวงศ์เจริญ.

Phūri Fūwongcharœ̄n. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khrōngkān Hō̜čhotmāihēt Thammasāt. by ภูริ ฟูวงศ์เจริญ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp... : Khrōngkān Hō̜čhotmāihēt, Mahāwitthayālai Thammasāt], 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ : โครงการหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์], 2558 [2015]Other title: Čhet thotsawat ramlưk Thai kap mahāsưk ʻĒchīa Būraphā Other title: Thai kap mahāsưk ʻĒchīa Būraphā Other title: เจ็ดทศวรรษรำลึกไทยกับมหาศึกเอเชียบูรพา | ไทยกับมหาศึกเอเชียบูรพา.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: D802.ท9 ก12 2558 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: D802.ท9 ก12 2558 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
7 rō̜i phan chœ̄ng chīwit čhāk ʻīmēn khō̜ng Yō̜tyīam / 7 ร้อยพันเชิงชีวิตจากอีเมลของยอดเยี่ยม / ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์.

Yō̜tyīam Thēptharānon. by ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Bō̜risat Lǣtthitwœ̄k Čhamkat, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท แลททิซเวิร์ค จำกัด, 2558 [2015]Other title: Čhet rō̜i phan chœ̄ng chīwit čhāk ʻīmēn khō̜ng Yō̜tyīam Other title: เจ็ดร้อยพันเชิงชีวิตจากอีเมลของยอดเยี่ยม.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BIOG CT 2015 663016 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: BIOG CT 2015 663016 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: CT1548.ย524ก4 2558 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: CT1548.ย524ก4 2558 (2).
ห้องสมุด:
80 pī phūwā... Phaithūn Kēngsakun. 80 ปี ผู้ว่าฯ ไพฑูรย์ เก่งสกุล.

Phaithūn Kēngsakun. by ไพฑูรย์ เก่งสกุล.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2543 [2000] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2543 [2000]Other title: Pǣtsip pī phūwā... Phaithūn Kēngsakun Other title: แปดสิบปีผู้ว่าฯ ไพฑูรย์ เก่งสกุล.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.6.พ88ก3 2543 (1).
ห้องสมุด:
ASEAN reality : โอกาส ความฝัน ความจริง / บรรณาธิการ ปาริชาติ โชคเกิด.

by ปาริชาติ โชคเกิด | โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้นำรุ่นใหม่อย่างมีส่วนร่วม | บริษัทสยามอินเทลลิเจนซ์ยูนิต จำกัด.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้นำรุ่นใหม่อย่างมีส่วนร่วม และ บริษัทสยามอินเทลลิเจนซ์ยูนิต จำกัด, [2556] [2013]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HIST DS 2013 621996 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: HC441 .อ6264 2556 (1).
ห้องสมุด:
Be you dang sǣng tawan chāi / Be you ดั่งแสงตะวันฉาย / กีรติมา.

Ananyā ʻŌ̜nputta. by อนัญญา อ่อนพุทธา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Na Bānwannakam, 2550 [2007] Publisher: กรุงเทพฯ : ณ บ้านวรรณกรรม, 2550 [2007]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .อ3517บ64 2550 (1).
ห้องสมุด:
Case studies lāk kō̜ranī sưksā praden thāng sangkhom læ kānmư̄ang / Case studies หลากกรณีศึกษาประเด็นทางสังคมและการเมือง / โดย พัชรี สิโรรส ... [และคนอื่น ๆ].

Phatcharī Sirōrot. by พัชรี สิโรรส.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Khrongkān Tamrā læ Singphim, Khana Ratthasāt, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพ : โครงการตำราและสิ่งพิมพ์, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Other title: Lāk kō̜ranī sưksā praden thāng sangkhom læ kānmư̄ang Other title: หลากกรณีศึกษาประเด็นทางสังคมและการเมือง.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JA76 .ค75 2559 (4), Pridi Banomyong LibraryCall number: JA76 .ค75 2559 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JA76 .ค75 2559 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JA76 .ค75 2559 (2). Checked out (2).
ห้องสมุด:
CISA 1 workbook : คลังแบบทดสอบพร้อมเฉลย / ผู้เขียน สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2549Other title: CISA 1 workbook : คลังแบบทดสอบพร้อมเฉลย : กลุ่มวิชาที่ 2 เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์การลงทุน | CISA 1 workbook : กลุ่มวิชาที่ 2 เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์การลงทุน.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HB74.6 .ซ626 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HB74.6 .ซ626 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HB74.6 .ซ626 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB74.6 .ซ626 (1). Checked out (4). Withdrawn (1).
ห้องสมุด:
CISA 1 workbook. กลุ่มวิชาที่ 3, การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน / ผู้เขียน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน. ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2552 [2009]Other title: การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน | CISA 1 workbook : คลังแบบทดสอบพร้อมเฉลย..Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG4028.ป4 ซ613 2552 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG4028.ป4 ซ613 2552 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
CISA 1 workbook. กลุ่มวิชาที่ 4, การบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน / ผู้เขียน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน. ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2552 [2009]Other title: การบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน | CISA 1 workbook : คลังแบบทดสอบพร้อมเฉลย..Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Consumer dialogue rāingān sathānakān phūbō̜riphōk 2556-2557/ Consumer dialogue รายงานสถานการณ์ผู้บริโภค 2556-2557 / ผู้จัดทำ แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Phǣnngān Phatthanā Wichākān læ Konkai Khumkhrō̜ng Phūbō̜riphōk dān Sukkhaphāp. by จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp… : Phǣnngān, [2558?] [2015?] Publisher: กรุงเทพฯ : แผนงาน, [2558?] [2015?]Other title: Rāingān sathānakān phūbō̜riphōk 2556-2557 Other title: รายงานสถานการณ์ผู้บริโภค 2556-2557.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: WA288.01.ค53 2558 (1).
ห้องสมุด:
DDC Watch čhaptā rōk læ phai sukkhaphāp / DDC Watch จับตาโรคและภัยสุขภาพ / บรรณาธิการ ดารินทร์ อารีย์โชคชัย, สิริลักษณ์ รังษีวงศ์, บริมาศ ศักดิ์สิริสัมพันธ์.

Dā̄rin 'Ārīchōkchai. Sirilak Rangsīwong. Bō̜rimāt Saksirisamphan. by ดารินทร์ อารีย์โชคชัย | สิริลักษณ์ รังษีวงศ์, 2511- | บริมาศ ศักดิ์สิริสัมพันธ์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Samnak Rabātwitthayā Krom Khūapkhum Rōk, 2557 [2014] Publisher: นนทบุรี : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค, 2557 [2014]Other title: จับตาโรคและภัยสุขภาพ .Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WA108 .ด63 2557 (1).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2  3  ...  25    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544