New Books 2017-08(Thai)

This list contains 677 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
Service is meditation nān bō̜rikān khư̄ kānphāwanā / Service is meditation งานบริการ คือการภาวนา / วิธาน ฐานะวุฑฒ์

Withān Thānawut. by วิธาน ฐานะวุฑฒ์, 2505-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Mahatsačhan hǣng Kān Khīan, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : มหัศจรรย์แห่งการเขียน, 2559 [2016]Other title: งานบริการ คือการภาวนา.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF636 .ว635 2559 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: BF636 .ว635 2559 (1).
ห้องสมุด:
"Thammasāt winai" thāng kānngœ̄n kānklang tī tǣčhing læ kō̜ranīsưksā fō̜ngsabū thāng kānngœ̄n tī kœ̄tkhưn nai lōk / "ธรรมศาสตร์วินัย" ทางการเงินการคลังที่แท้จริง และกรณีศึกษาฟองสบู่ทางการเงินที่เกิดขึ้นในโลก / ปรีชา สุวรรณทัต.

Prīchā Suwannathat. by ปรีชา สุวรรณทัต.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Pathum Thānī] : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [ปทุมธานี] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Other title: Thammasāt winai thāng kānngœ̄n kānklang tī tǣčhing læ kō̜ranīsưksā fō̜ngsabū thāng kānngœ̄n tī kœ̄tkhưn nai lōk Other title: ธรรมศาสตร์วินัยทางการเงินการคลังที่แท้จริง และกรณีศึกษาฟองสบู่ทางการเงินที่เกิดขึ้นในโลก.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HJ131 .ป46 2559 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: HJ131 .ป46 2559 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HJ131 .ป46 2559 (1).
ห้องสมุด:
"Sathāban kānmư̄ang: "kānʻō̜kbǣp mai" phāitai krasǣ khwāmkhatyǣng" : rūam botkhwām čhāk chut khrōngkān wičhai "kānʻō̜kbǣp Prathēt Thai mai" / "สถาบันการเมือง: "การออกแบบใหม่" ภายใต้กระแสความขัดแย้ง" : รวมบทความจากชุดโครงการวิจัย "การออกแบบประเทศไทยใหม่" / ศิริพร วัชชวัลคุ บรรณาธิการ.

Siriphō̜n Watchawankhu. Mahāwitthayālai Thammasāt. Sūn Prasān Ngān Khrōngkān Wičhai Chœ̄ng Nayōbāi. by ศิริพร วัชชวัลคุ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์ประสานงานโครงการวิจัยเชิงนโยบาย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Sūn Prasān Ngān Khrōngkān Wičhai Chœ̄ng Nayōbāi, Khana Ratthasāt, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์ประสานงานโครงการวิจัยเชิงนโยบาย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1749.ก5 ส34 2559 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก5 ส34 2559 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
10 thotsawat thongchāt Thai (Phō̜.Sō̜. 2460-Phō̜.Sō̜. 2560) / 10 ทศวรรษธงชาติไทย (พ.ศ. 2460- พ.ศ. 2560) / ว. อำพรรณ เรียบเรียง.

Wō̜. ʻAmphan. by ว. อำพรรณ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sǣngdāo, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: CR115.ท9 ว52 2560 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: CR115.ท9 ว52 2560 (1).
ห้องสมุด:
10 pī AFET plūk tonklā sū rākhā lōk / 10 ปี AFET ปลูกต้นกล้าสู่ราคาโลก / ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย

Talāt Sinkhā Kasēt Lūangnā hǣng Prathēt Thai. by ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : b ʻAmarin Phrinting ʻǣn Phaplitching, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2559, [2016]Other title: Plūk tonklā sū rākhā lōk Other title: Sip pī AFET plūk tonklā sū rākhā lōk Other title: ปลูกต้นกล้าสู่ราคาโลก | สิบปี AFET ปลูกต้นกล้าสู่ราคาโลก .Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9016.ท92 ก12 2559 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD9016.ท92 ก12 2559 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD9016.ท92 ก12 2559 (1).
ห้องสมุด:
100 sūt khrư̄angdư̄m rān kāfǣ / 100 สูตรเครื่องดื่มร้านกาแฟ / เบญญาภา เนาวรรณ์.

Benyāphā Naowan. by เบญญาภา เนาวรรณ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : People Media Books, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : People Media Books, 2557 [2014]Other title: Nưng rō̜i sūt khrư̄angdư̄m rān kāfǣ Other title: หนึ่งร้อยสูตรเครื่องดื่มร้านกาแฟ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: TX817.ก6 บ74 2557 (2).
ห้องสมุด:
105 pī hǣng kānsathāpanā Krom Sinlapākō̜n / 105 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร / บรรณาธิการ พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ ; ผู้แปล ธนิก เลิศชาญฤทธ์.

Thailand. Krom Sinlapākō̜n. Phimphan Phaibūnwangčharœ̄n. Thanik Lœ̄tchānrit. by กรมศิลปากร | พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ | ธนิก เลิศชาญฤทธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp ...] : Klum Phœ̄iphrǣ læ Prachāsamphan Samnak Bō̜rihān Klāng Krom Sinlapākō̜n, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร, 2559 [2016]Other title: Nưngrō̜i hā pī hǣng kānsathāpanā Krom Sinlapākō̜n Other title: หนึ่งร้อยห้าปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: N8846.ท9 ศ6364 2559 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: N8846.ท9 ศ6364 2559 (1).
ห้องสมุด:
108 rư̄ang thī ying Thai khūan rū : tǣ mai khœ̄i rū phro̜ long nưk wā rū rū dī kan yūlǣo / 108 เรื่องที่หญิงไทยควรรู้ : แต่ไม่เคยรู้ เพราะหลงนึกว่ารู้ๆ ดีกันอยู่แล้ว / ธาวิต สุขพานิช.

Thawit Sukphānit. by ธาวิต สุขพานิช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Čhakkrawānwitthayā, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : จักรวาลวิทยา, 2558 [2015]Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
19 pī saphā kān nangsư̄phim hǣng chāt : sư̄ mư̄ʻāchīp nai yuk songkhrām ʻō̜nlai / 19 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ, สื่อมืออาชีพในยุคสงครามออนไลน์ / บรรณาธิการ มานะ ตรีรยาภิวัฒน์.

Mana Trīrayāphiwat. Saphā Kān Nangsư̄phim hǣng Chāt. by มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ | สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Saphā Kān Nangsư̄phim hǣng Chāt, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ, 2559 [2016]Other title: Sip kao pī saphā kān nangsư̄phim hǣng chāt : sư̄ mư̄ʻāchīp nai yuk songkhrām ʻō̜nlai Other title: Sư̄ mư̄ʻāchīp nai yuk songkhrām ʻō̜nlai Other title: สิบเก้าปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ, | สื่อมืออาชีพในยุคสงครามออนไลน์.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: P94 .ก134 2559 (1).
ห้องสมุด:
1968 : chœ̄ngʻat kānpatiwat / 1968 : เชิงอรรถการปฏิวัติ / ธเนศ วงศ์ยานนาวา.

Thanēt Wongyānnāwā. by ธเนศ วงศ์ยานนาวา, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sommut, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สมมติ, 2557 [2014]Other title: Nưng kao hok pǣt : chœ̄ngʻat kānpatiwat. Other title: หนึ่งเก้าหกแปด : เชิงอรรถการปฏิวัติ.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JC 2014 669840 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: JC491 .ธ37 2557 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
20 botrīan Lead lūknō̜ng sū paomāi = 20 How to on leading people / 20 บทเรียน Lead ลูกน้องสู่เป้าหมาย = 20 How to on leading people / นุกูล ชูทอง, ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต.

Nukūn Chūthō̜ng. Chatchawān ʻǬrawongsupphathat. by นุกูล ชูทอง | ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAidī ʻǬn Phari, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : ไอดี ออล พริ้นท์, 2559 [2016]Other title: 20 How to on leading people.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5549 .น72 2559 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
31 chūamōng 31 sūt samkhan nai kānrīan phāsā ʻAngkrit tangtǣ rœ̄mton dūai tūaʻēng / 31 ชั่วโมง 31 สูตรสำคัญในการเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่เริ่มต้นด้วยตัวเอง / ครูกวาง ยุวนาฏ คุ้มขาว

Yuwanāt Khumkhāo. by ยุวนาฏ คุ้มขาว.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Ddī, 2553 [2010] Publisher: กรุงเทพฯ : Dดี, 2553 [2010]Other title: Sāmsip ʻet chūamōng sāmsip ʻet sūt samkhan nai kānrīan phāsā ʻAngkrit tangtǣ rœ̄mton dūai tūaʻēng Other title: สามสิบเอ็ดชั่วโมง สามสิบเอ็ดสูตรสำคัญในการเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่เริ่มต้นด้วยตัวเอง.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PE1130 .ย68 2553 (1).
ห้องสมุด:
350 khamkhom plīan chīwit = 350 quotes of life / 350 คำคมเปลี่ยนชีวิต = 350 quotes of life / ช่างอักษร ชัชฏาภรณ์ มงคลสมัย.

Chatchatāphō̜n Mongkhonsamai. by ชัชฏาภรณ์ มงคลสมัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Thi Bīyō̜n Buk, 2556 [2013] Publisher: นนทบุรี : ธิงค์บียอนด์ บุ๊คส์, 2556 [2013]Other title: Sām rō̜i hāsip khamkhom plīan chīwit Other title: 350 quotes of life | สามร้อยห้าสิบคำคมเปลี่ยนชีวิต.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN6095 .ช62 2556ก (1).
ห้องสมุด:
38 theknik mō̜ng hai hen khamtō̜p nai thuk khō̜sō̜p pō̜ranai / 38 เทคนิคมองให้เห็นคำตอบในทุกข้อสอบปรนัย / กรรณสูต กนกกาญจน.

Kansūt Kanokkān. by กรรณสูต กนกกาญจน.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, [2560] [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2560] [2017]Availability: No items available : Checked out (3).
ห้องสมุด:
49 konlayut kānwāngphǣn phāsī sawatdikān phanakngān læ pramūan tō̜p khō̜hārư̄ Krom Sanphākō̜n phāsī ngœ̄ndai bukkhon thammadā pī 2540-2547 = [Tax planning strategy : welfare of worker] / 49 กลยุทธ์การวางแผนภาษีสวัสดิการพนักงาน และประมวลตอบข้อหารือกรมสรรพากรภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2540-2547 = [Tax planning strategy : welfare of worker] / โดย สมเดช โรจน์คุรีเสถียร และคณะ.

Somdēt Rōtkhurīsathīan. by สมเดช โรจน์คุรีเสถียร.

Material type: Text Text Publisher: Krung Thēp... : Thamniti Phrēt, 2548 [2005] Publisher: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส, 2548 [2005]Other title: Sīsip kao konlayut kānwāngphǣn phāsī sawatdikān phanakngān læ pramūan tō̜p khō̜hārư̄ Krom Sanphākō̜n phāsī ngœ̄ndai bukkhon thammadā pī 2540-2547 Other title: Tax planning strategy : welfare of worker | สี่สิบเก้ากลยุทธ์การวางแผนภาษีสวัสดิการพนักงาน และประมวลตอบข้อหารือกรมสรรพากรภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2540-2547.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3574 .ส428 2548 (1).
ห้องสมุด:
49 rāchinī Thai = [49 queens in Thai history] / 49 ราชินีไทย = [49 queens in Thai history] / โดย พิมาน แจ่มจรัส

Phimān Čhǣmčharat, by พิมาน แจ่มจรัส, 2477-2552.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sǣngdāo, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2559 [2016]Other title: Sīsip kāo rāchinī Thai Other title: 49 queens in Thai history | สี่สิบเก้าราชินีไทย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.4.ก1 พ6 2559 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS570.4.ก1 พ6 2559 (2).
ห้องสมุด:
50 Konlayut Prathapčhai brǣn = 50 Brand impression / 50 กลยุทธ์ ประทับใจแบรนด์ = 50 Brand impression / ดำรงค์ พิณคุณ.

Damrong Pinkhun. by ดำรงค์ พิณคุณ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Damrong Pinkhoon , 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : Damrong Pinkoon, 2557 [2014]Other title: 50 withī nai kānsāng khwāmprathapčhai nai brǣn Other title: 50 Brand impression. | 50 วิธีในการสร้างความประทับใจในแบรนด์.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5415.1255 .ด642 2557 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5415.1255 .ด642 2557 (1).
ห้องสมุด:
50 dičhithan ʻaidīa thī khun tō̜ng rū = 50 digital ideas you really need to know / 50 ดิจิทัลไอเดีย ที่คุณต้องรู้ = 50 digital ideas you really need to know / Tom Chatfield ; แปลและเรียบเรียงโดย ธันวา ศรีประโมง.

Chatfield, Tom, Thanwā Srīpramōng. by แชตฟิลด์, ทอม, ค.ศ. 1980- | ธันวา ศรีประโมง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Kitčhakān Kračhāisīang Kitčhakān Thōrathat læ Kitčhakān Thōrakhamanākhom hǣng Chāt (Samnakngān Kō̜Sō̜Thō̜Chō̜.), 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.), 2558 [2015]Other title: ห้าสิบดิจิทัลไอเดีย ที่คุณต้องรู้ | 50 digital ideas you really need to know.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: TK5105.888 .ช83 2558 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: TK5105.888 .ช83 2558 (1).
ห้องสมุด:
60 phansā Čhaofā Sirinthō̜n phrakhunūpa kān ʻan yāonān tō̜ phraphutsāsanā / 60 พรรษา เจ้าฟ้าสิรินธร พระคุณูปการอันยาวนานต่อพระพุทธศาสนา / สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ; คณะบรรณาธิการ ชยพล พงษ์สีดา ... [และคนอื่น ๆ].

Chayapol Phongsīdā. Samnakngān Phra Phut Sātsanā hǣng Chāt. by ชยพล พงษ์สีดา | สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Nakhō̜n Pathom] : Samnakngān, 2558 [2015] Publisher: [นครปฐม] : สำนักงาน, 2558 [2015]Other title: หกสิบพรรษา เจ้าฟ้าสิรินธร พระคุณูปการอันยาวนานต่อพระพุทธศาสนา.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.43.ท7 ก115 2558 (1).
ห้องสมุด:
6 nakhō̜n chư̄amčhai thō̜ng Thai thīeo Lāo / 6นคร เชื่อมใจ ท่องไทย เที่ยวลาว / จัดทำโดย งานหนังสือพิเศษ กองวารสาร ฝ่ายบริหารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ; กองบรรณาธิการ จริยา ชูช่วย ... [และคนอื่น ๆ].

Chariyā Chūchūai. Kāntalāt Kānthō̜ngthīeo hǣng Prathēt Thai. Kō̜ngwārasān. by จริยา ชูช่วย | การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. กองวารสาร.

Material type: Text Text Publisher: [Krung Thēp...] : Hō̜.Sō̜.Mō̜.Phimphlœ̄n, [2558] [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : หสม. พิมพ์เพลิน, [2558] [2015]Other title: Hok nakhō̜n chư̄amčhai thō̜ng Thai thīeo Lāo Other title: หกนคร เชื่อมใจ ท่องไทย เที่ยวลาว.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS555.382 .ก123 2558 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS555.382 .ก123 2558 (1).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2  3  ...  34    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544