New Books 2017-11(Thai)

This list contains 557 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
"Thammasāt winai" thāng kānngœ̄n kānklang tī tǣčhing læ kō̜ranīsưksā fō̜ngsabū thāng kānngœ̄n tī kœ̄tkhưn nai lōk / "ธรรมศาสตร์วินัย" ทางการเงินการคลังที่แท้จริง และกรณีศึกษาฟองสบู่ทางการเงินที่เกิดขึ้นในโลก / ปรีชา สุวรรณทัต.

Prīchā Suwannathat. by ปรีชา สุวรรณทัต.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Pathum Thānī] : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [ปทุมธานี] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Other title: Thammasāt winai thāng kānngœ̄n kānklang tī tǣčhing læ kō̜ranīsưksā fō̜ngsabū thāng kānngœ̄n tī kœ̄tkhưn nai lōk Other title: ธรรมศาสตร์วินัยทางการเงินการคลังที่แท้จริง และกรณีศึกษาฟองสบู่ทางการเงินที่เกิดขึ้นในโลก.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HJ131 .ป46 2559 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: HJ131 .ป46 2559 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HJ131 .ป46 2559 (1).
ห้องสมุด:
1 wināthī sap phāsā Yīpun / 1 วินาทีศัพท์ภาษาญี่ปุ่น / ฟูจิ ฟูจิซากิ, โนริอากิ ฮานาวะ.

Fujisaki, Fuji. Hanawa, Noriaki. by ฟูจิซากิ, ฟูจิ | ฮานาวะ, โนริอากิ.

Edition: ฉบับปรับปรุง.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phanat Lepnāk, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : พนัส เล็บนาค, 2558 [2015]Other title: Nưng wināthī sap phāsā Yīpun Other title: หนึ่งวินาทีศัพท์ภาษาญี่ปุ่น.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PL642 .ฟ726 2558 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
10 khit-- plīan chīwit tonʻēng = 10 steps for changing your life / 10 คิด-- เปลี่ยนชีวิตตนเอง = 10 steps for changing your life / ดำรงค์ พิณคุณ.

Damrong Phinkhun. by ดำรงค์ พิณคุณ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : čhat čhamnāi dōi Bō̜risat Sīʻetyūkhēchan Čhamkat (Mahāchon), 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2558 [2015]Other title: Sip khit plīan chīwit tonʻēng Other title: สิบคิดเปลี่ยนชีวิตตนเอง | Ten change new life | 10 change new life.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF441 .ด62 2558 (1).
ห้องสมุด:
10 pī Mahāwitthayālai Rātchaphrưk mung sū thotsawat mai hǣng khwām kāonā = Rajapruk University 10th anniversary towards a new decade of progress / 10 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ มุ่งสู่ทศวรรษใหม่แห่งความก้าวหน้า = Rajapruk University 10th anniversary towards a new decade of progress / คณะกรรมการดำเนินงาน อรุณี สำเภาทอง ... [และคนอื่นๆ].

Rajapruk University. Arunī Samphaothō̜ng. by มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ | อรุณี สำเภาทอง.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Mahāwitthayālai Rātchaphrưk, 2559 [2016] Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์, 2559 [2016]Other title: Sip pī Mahāwitthayālai Rātchaphrưk mung sū thotsawat mai hǣng khwām kāonā Other title: Rajapruk University 10th anniversary towards a new decade of progress | สิบปีมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ มุ่งสู่ทศวรรษใหม่แห่งความก้าวหน้า.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: LG395.น738 ร62 2559 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LG395.น738 ร62 2559 (1).
ห้องสมุด:
100 nưngrō̜i 1,000,000 nithān kamlangčhai / 100 นิทาน 1,000,000 กำลังใจ / นาริตะ แปล.

Bunyarat Bunyāthitthān, by บุญญรัตน์ บุญญาทิษฐาน, 2481-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Samut Prākān : Rư̄anbun, 2548 [2005] Publisher: สมุทรปราการ : เรือนบุญ, 2548 [2005]Other title: Nưngrō̜i nithān nưnglān kamlangčhai Other title: หนึ่งร้อยนิทานหนึ่งล้านกำลังใจ.Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
105 mhz rīanrū yāng rư̄nrom / 105 mhz เรียนรู้อย่างรื่นรมย์ / รวมพร ถาวรอธิวาสน์, สุทธิสาร์ ปฏิภาณเทวา, สุนันทา นาคสุข.

Rūamphō̜n Thawonʻathiwāt. Sutthisā Patipānthēwā. Sununtā Nāksuk. Mūnnithi Khrư̄akhāi Khrō̜pkhrūa. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp. by รวมพร ถาวรอธิวาสน์ | สุทธิสาร์ ปฏิภาณเทวา | สุนันทา นาคสุข | มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Mūnnithi Khrư̄akhāi Khrō̜pkhrūa, 2554 [2011] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว, 2554 [2011]Other title: Nưng rō̜i hā mēkahœ̄t rīanrū yāng rư̄nrom Other title: Rō̜i hā mēkahœ̄t rīanrū yāng rư̄nrom Other title: หนึ่งร้อยห้า เมกะเฮิรตซ์ เรียนรู้อย่างรื่นรมย์ | ร้อยห้า เมกะเฮิรตซ์ เรียนรู้อย่างรื่นรมย์.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HE8699.ท9 ร54 2554 (1).
ห้องสมุด:
108 mongkhon phrabō̜romrāchōwāt / 108 มงคลพระบรมราโชวาท / บรรณาธิการ องอาจ จิระอร.

ʻOngāt Čhiraʻō̜n. by องอาจ จิระอร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2559 [2016]Other title: Rō̜i pǣt mongkhon phrabō̜romrāchōwāt Other title: Nưngrō̜i pǣt mongkhon phrabō̜romrāchōwāt Other title: ร้อยแปดมงคลพระบรมราโชวาท | หนึ่งร้อยแปดมงคลพระบรมราโชวาท.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS570.3.ภ7 ก183 2559 (2).
ห้องสมุด:
2 ทศวรรษวิวัฒนาการ สกว. / บรรณาธิการ วุฒิพงศ์ เตชะดำรงสิน, สีลาภรณ์ บัวสาย.

by สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย | วุฒิพงศ์ เตชะดำรงสิน | สีลาภรณ์ บัวสาย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2556 [2013]Other title: สองทศวรรษวิวัฒนาการ สกว..Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: Q180.ท9 ส636 2556 (1). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus In EditingCall number: SCI Q 2013 622286 (1).
ห้องสมุด:
4-2003 Kanyā hansā chabap prāp ʻitthiphon khon khrīat / 4-2003 กันยาหรรษา ฉบับปราบอิทธิพลคนเครียด / บรรณาธิการ ปราบดา หยุ่น.

Prāpdā Yun, by ปราบดา หยุ่น, 2516-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Open House, 2546 [2003] Publisher: กรุงเทพฯ : Open House, 2546 [2003]Other title: Sī-sō̜ng phan sām Kanyā hansā chabap prāp ʻitthiphon khon khrīat Other title: Open house 4 Kanyā hansā 2546 Other title: Open house 4 กันยาหรรษา 2546 | สี่-สองพันสาม กันยาหรรษา ฉบับปราบอิทธิพลคนเครียด.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ก114 2546 (1).
ห้องสมุด:
42 pī Sō̜.Pō̜.Kō̜ "sư̄psān phrarātchapanithān bon phư̄ndin khō̜ng phō̜" / 42 ปี ส.ป.ก. " สืบสานพระราชปณิธาน บนผืนดินของพ่อ" / กองบรรณาธิการ อารีวรรณ เซ่งตระกูล ... [และคนอื่น ๆ].

Thailand. Samnakngān Kanpatirū Thīdin phư̄a Kasēttrakam. ʻĀrīwan Sengtrakūn. by อารีวรรณ เซ่งตระกูล | สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Kanpatirū Thīdin phư̄a Kasēttrakam (Sō̜.Pō̜.Kō̜), 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.), 2560 [2017]Other title: Sīsip sō̜ng pī Sō̜.Pō̜.Kō̜ "sư̄psān phrarātchapanithān bon phư̄ndin khō̜ng phō̜" Other title: สี่สิบสองปี ส.ป.ก."สืบสานพระราชปณิธาน บนผืนดินของพ่อ".Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD1333.ท9 ก133 2560 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: HD1333.ท9 ก133 2560 (2).
ห้องสมุด:
50 ข้อสงสัยในความเป็นคน / มาร์ก เฮนเดอร์สัน เขียน ; วัลลี สุวจิตตานนท์.

by เฮนเดอร์สัน, มาร์ก | วัลลี สุวจิตตานนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2556 [2013]Other title: ห้าสิบข้อสงสัยในความเป็นคน.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: QH430 .ฮ733 2556 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QH430 .ฮ733 2556 (1). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus In EditingCall number: QH430 .ฮ733 2556 (1).
ห้องสมุด:
50 ความจริงของจิตใจ / เอเดรียน เฟิร์นแนห์ม ; สุริยา นภาพร แปล.

by เฟิร์นแนห์ม, เอเดรียน | สุริยา นภาพร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2556 [2013]Other title: ห้าสิบความจริงของจิตใจ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF145 .ฟ743 2556 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF145 .ฟ743 2556 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
50 lān 50 khletlap sāng thurakit hai "rūai ngāi ngāi" dūai tūa khondīeo! / 50 ล้าน 50 เคล็ดลับ สร้างธุรกิจให้ "รวยง่าย ๆ" ด้วยตัวคนเดียว! / ผู้เขียน ศุฬิญญา เนตรโสภณ.

Sulinyā Nētsōphon. by ศุฬิญญา เนตรโสภณ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Samut Prākān : Hakmum, 2560 [2017] Publisher: สมุทรปราการ : หักมุม, 2560 [2017]Other title: Hāsip lān hāsip khletlap sāng thurakit hai "rūai ngāi ngāi" dūai tūa khondīeo! Other title: ห้าสิบล้านห้าสิบเคล็ดลับ สร้างธุรกิจให้ "รวยง่าย ๆ" ด้วยตัวคนเดียว!.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5386 .ศ756 2560 (2).
ห้องสมุด:
50 mēnū ʻarō̜i tham ngāi dai sukkhaphāp dī / 50 เมนูอร่อย ทำง่าย ได้สุขภาพดี / วชิรา ซอห์น.

Wachirā Sō̜n. by วชิรา ซอห์น.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻEmʻAiʻĒt, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, [2560] [2017]Other title: Hāsip mēnū ʻarō̜i tham ngāi dai sukkhaphāp dī Other title: ห้าสิบเมนูอร่อย ทำง่าย ได้สุขภาพดี .Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TX714 .ว264 2560 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
50 เรื่องสตางค์ในกระเป๋า / เอ็ดมันด์ คอนเวย์ เขียน ; ลัดดา ลิมปิวัฒนาภรณ์ แปล ; เอมวลี อัศวเปรม เรียบเรียง.

by คอนเวย์, เอ็ดมันต์ | ลัดดา ลิมปิวัฒนาภรณ์ | เอมวลี อัศวเปรม.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2556 [2013]Other title: ห้าสิบเรื่องสตางค์ในกระเป๋า.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HB180 .ค535 2556 (1). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus In EditingCall number: HB180 .ค535 2556 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
6 2005 Mīnā khārāʻōke chabap longkhon dontrī / 6 2005 มีนาคาราโอเกะ ฉบับหลงกลดนตรี / บรรณาธิการ ปราบดา หยุ่น.

Prāpdā Yun, by ปราบดา หยุ่น, 2516-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Open House, 2548 [2005] Publisher: กรุงเทพฯ : Open House, 2548 [2005]Other title: Hok sō̜ng phan hā Mīnā khārāʻōke chabap longkhon dontrī Other title: Open house 6 Mīnā 2548 Other title: หก สองพันห้า มีนาคาราโอเกะ ฉบับหลงกลดนตรี | Open house 6 มีนา 2548.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ก1145 2548 (2).
ห้องสมุด:
7 thotsawat tai rom phrabāramī : phrabō̜romrāchōwāt dān kānsưksā / 7 ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี : พระบรมราโชวาทด้านการศึกษา / คณะบรรณาธิการ รวิช ตาแก้ว ... [และคนอื่น ๆ].

Rawit Tākǣo. by รวิช ตาแก้ว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Kānsưksā Krasūang Sưksāthikān, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2559 [2016]Other title: Čhet thotsawat tai rom phrabāramī : phrabō̜romrāchōwāt dān kānsưksā Other title: เจ็ดทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี : พระบรมราโชวาทด้านการศึกษา .Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS570.3.ภ7 ก133 2559 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.3.ภ7 ก133 2559 (1).
ห้องสมุด:
7 rō̜p phrachonmaphansā Phrabō̜romrāchinī Nāt khū phrabānmī / 7 รอบ พระชนมพรรษา พระบรมราชินีนาถ คู่พระบารมี / จัดทำโดย คณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

Khana Kammakān Čhattham Nangsư̄ Thīralư̄k Chalœ̄m Phrakīat Phrabāt Somdet Phračhaoyūhūa nư̄ang nai ʻŌkāt Kānčhat Ngān Chalō̜ng Siriratchasombat Khrop 70 pī læ Chalœ̄m Phrakīat Somdet Phranāngčhao Sirikit Phrabō̜romrāchinī Nāt nư̄ang nai ʻŌkāt Phrarātchaphithī Mahāmongkhon Chalœ̄m Phrachonmaphansā 7 rō̜p 12 Singhākhom 2559. Thailand. Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Phūthǣn Rātsadō̜n. by คณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Saphā Nitibanyat hǣng Chāt Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Phūthǣn Rātsadō̜n, 2560, [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560 [2017]Other title: čhet rō̜p phrachonmaphansā Phrabō̜romrāchinī Nāt khū phrabānmī Other title: เจ็ดรอบ พระชนมพรรษา พระบรมราชินีนาถ คู่พระบารมี.Availability: Items available for loan: Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: DS570.4.ส6 ก12 2560 (1), Electronic Transactions Development Agency (ETDA)Call number: DS570.4.ส6 ก12 2560 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS570.4.ส6 ก12 2560 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS570.4.ส6 ก12 2560 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.4.ส6 ก12 2560 (2).
ห้องสมุด:
7 ʻupanisai samrap phūsong prasitthiphon ying / 7 อุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง / Stephen R. Covey ; แปล นพดล เวชสวัสดิ์ ; ดนัย จันทร์เจ้าฉาย บรรณาธิการ.

Covey, Stephen R. Nopphadon Wētsawat. Danai Čhančhaochāi. by โควี่, สตีเฟน อาร์ | นพดล เวชสวัสดิ์ | ดนัย จันทร์เจ้าฉาย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 18.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : DīʻEmČhī, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี, 2560 [2017]Other title: Čhet ʻupanisai samrap phūsong prasitthiphon ying Other title: 7 ʻupanisai samrap phūsong prasitthiphon ying : botrīan songphalang phư̄a kānplīanplǣng chōm chīwit sūanbukkhon Other title: เจ็ดอุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง | 7 อุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง : บทเรียนทรงพลังเพื่อการเปลี่ยนแปลงโฉมชีวิตส่วนบุคคล.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF637.ส6 ค952 2560 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
70 pī khrō̜ngrāt mahākasat prachāthipatai / 70 ปี ครองราชย์ มหากษัตริย์ประชาธิปไตย / จัดทำโดย คณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

Khana Kammakān Čhattham Nangsư̄ Thīralư̄k Chalœ̄m Phrakīat Phrabāt Somdet Phračhaoyūhūa nư̄ang nai ʻŌkāt Kānčhat Ngān Chalō̜ng Siriratchasombat Khrop 70 pī læ Chalœ̄m Phrakīat Somdet Phranāngčhao Sirikit Phrabō̜romrāchinī Nāt nư̄ang nai ʻŌkāt Phrarātchaphithī Mahāmongkhon Chalœ̄m Phrachonmaphansā 7 rō̜p 12 Singhākhom 2559. Thailand. Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Phūthǣn Rātsadō̜n. by คณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Saphā Nitibanyat hǣng Chāt Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Phūthǣn Rātsadō̜n, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560 [2017]Other title: Čhetsip pī khrō̜ngrāt mahākasat prachāthipatai Other title: เจ็ดสิบปี ครองราชย์ มหากษัตริย์ประชาธิปไตย.Availability: Items available for loan: Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: DS570.3.ภ7 ก174 2560 (1), Electronic Transactions Development Agency (ETDA)Call number: DS570.3.ภ7 ก174 2560 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS570.3.ภ7 ก174 2560 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS570.3.ภ7 ก174 2560 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.3.ภ7 ก174 2560 (1).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2  3  ...  28    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544