Boonchoo New Book 2018-05 (Thai)

This list contains 36 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
1001 phāpkhīan thī tō̜ng hen kō̜n tāi / 1001 ภาพเขียนที่ต้องเห็นก่อนตาย / บรรณาธิการ Stephen Farthing ; รติพร ชัยปิยะพร แปล.

Farthing, Stephen, Ratiphō̜n Chaipiyaphō̜n. by ฟาร์ธิง, สตีเฟน, ค.ศ. 1950- | รติพร ชัยปิยะพร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ฉบับปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Dœ Krēt Fāiʻāt Čhamkat, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท เดอะเกรทไฟน์อาร์ท จำกัด, 2560 [2017]Other title: Nưng phan nưng phāpkhīan thī tō̜ng hen kō̜n tāi Other title: หนึ่งพันหนึ่ง ภาพเขียนที่ต้องเห็นก่อนตาย.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: ND1143 .ก142 2560 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
850 kham tō̜ng rū sū CU-TEP læ TOEFL / 850 คำต้องรู้สู้ CU-TEP และ TOEFL / สรุจ ศุภศิรประภา, จริยา ประภพรัตนกุล, มณฑิรา ดำรงมณี.

Sarut Supphasirapraphā. Čhariyā Praphoprattanakun. Monthirā Damrongmanī. by สรุจ ศุภศิรประภา | จริยา ประภพรัตนกุล | มณฑิรา ดำรงมณี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayalai, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย, 2560 [2017]Availability: No items available : Checked out (4).
ห้องสมุด:
TOEIC finwē ngāi ngāi by khrū Tōnō / TOEIC ฟินเว่อร์ ง้ายง่าย by ครูโตโน่ / โดย ครูโตโน่ (อ.วันวิชิต บูรณะสิทธิพร)

Wanwichit Būranasitthiphō̜n. by วันวิชิต บูรณะสิทธิพร.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Sīʻetyūkhēchan Čhamkat (Mahāchon), 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PE1128 .ว63 2560 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PE1128 .ว63 2560 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Kotmāi mahāchon bư̄angton / กฎหมายมหาชนเบื้องต้น / บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ.

Bunsī Mīwongʻukhōt. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp ...] : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K3150 .บ725 2559 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K3150 .บ725 2559 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K3150 .บ725 2559 (3). Checked out (9).
ห้องสมุด:
Kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā. lem 2 / กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. เล่ม 2 / สุพิชฌาย์ ศิริวัฒนา สีตะสิทธิ์, สุพจน์ สีตะสิทธิ์.

Supichā Siriwatthanā Sītasit. Suphot Sītasit. by สุพิชฌาย์ ศิริวัฒนา สีตะสิทธิ์ | สุพจน์ สีตะสิทธิ์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4610 .ส729 2560 ล. 2 (4), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4610 .ส729 2560 ล. 2 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4610 .ส729 2560 ล. 2 (4). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kotmāi ʻāyā samrap nak ratthasāt = Criminal law for political scientist. lem 1 / กฎหมายอาญา สำหรับนักรัฐศาสตร์ = Criminal law for political scientist. เล่ม 1 / เกียรติศักดิ์ ตันติจริยาพันธ์.

Kīattisak Tantičhariyāphan, by เกียรติศักดิ์ ตันติจริยาพันธ์, 2520-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม]Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560 [2017]Other title: Criminal law for political scientist.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3800 .ก84 2560 ล. 1 (5), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3800 .ก84 2560 ล. 1 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3800 .ก84 2560 ล. 1 (4).
ห้องสมุด:
Kotmāi hǣng ʻongkān kānkhā lōk : kān tīkhwām læ kān wikhro̜ botbanyat samkhan / กฎหมายแห่งองค์การการค้าโลก : การตีความและการวิเคราะห์บทบัญญัติสำคัญ / จารุประภา รักพงษ์.

Čhāruprapa Rakphong. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻēkkasān prakō̜p kānsō̜n. by จารุประภา รักพงษ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā læ ʻēkkasān prakō̜p kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K3943 .จ64 2560 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K3943 .จ64 2560 (6), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K3943 .จ64 2560 (6). Checked out (7).
ห้องสมุด:
Kammasit / กรรมสิทธิ์ / อานนท์ มาเม้า.

ʻĀnon Mamout, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n. by อานนท์ มาเม้า, 2530- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp … : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT641 .อ63 2560 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT641 .อ63 2560 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT641 .อ63 2560 (5). Checked out (8). In transit (1).
ห้องสมุด:
Kānčhatkān khō̜ngsīa ʻutsāhakam yāng yangyư̄n / การจัดการของเสียอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน / อรทัย ชวาลภาฤทธิ์.

Orathai Chavalparit. by อรทัย ชวาลภาฤทธิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TD897.8.ท9 อ43 2560 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: TD897.8.ท9 อ43 2560 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Kānčhatkān khwāmplō̜tphai / การจัดการความปลอดภัย / อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล.

ʻAnusak Chinphaisān. by อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sīʻetyūkhēchan, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: T55 .อ37 2560 (1).
ห้องสมุด:
Kānpramœ̄n sukkhaphāp bǣp ʻongrūam = Health assessment : a holistic approach / การประเมินสุขภาพแบบองค์รวม = Health assessment : a holistic approach / นงณภัทร รุ่งเนย.

Nongnaphat Rungnoei. Sathāban Phrabō̜rommarātchanok. Khrōngkān Sawatdikān Wichākān. by นงณภัทร รุ่งเนย | สถาบันพระบรมราชชนก. โครงการสวัสดิการวิชาการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Khrōngkān Sawatdikān Wichākān Sathāban Phrabō̜rommarātchanok Krasūang Sāthāranasuk, 2560 [2017] Publisher: นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข, 2560 [2017]Other title: Health assessment : a holistic approach..Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: WB200 .น23 2560 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WB200 .น23 2560 (4).
ห้องสมุด:
Kānsukhāphibān rōngngān ʻāhān = Food plant sanitation / การสุขาภิบาลโรงงานอาหาร = Food plant sanitation / สุดสาย ตรีวานิช.

Sutsāi Trīwānit. by สุดสาย ตรีวานิช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Kasētsāt, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2560 [2017]Other title: Food plant sanitation.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TP373.6 .ส726 2560 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khwāmrū kotmāi thūapai = Introduction to law : khamʻathibāi wichā kotmāi phǣng : lak thūapai khwāmrū phư̄nthān kīeokap kotmāi læ rabop kotmāi khwāmrū phư̄nthān thāng nitisāt / ความรู้กฎหมายทั่วไป = Introduction to law : คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย ความรู้พื้นฐานทางนิติศาสตร์ / สมยศ เชื้อไทย.

Somyot Chư̄athai. by สมยศ เชื้อไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 23, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp ... : Winyūchon, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560 [2017]Other title: Khwāmrū kotmāi thūapai khamʻathibāi wichā kotmāi phǣng : lak thūapai Other title: Introduction to law | ความรู้กฎหมายทั่วไป คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K155 .ส44 2560 (5), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K155 .ส44 2560 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K155 .ส44 2560 (7). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Khwāmrū bư̄angton kīeokap kotmāi thūapai / ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป / วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม

Wičhittrā Wichīanchom, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by วิจิตรา วิเชียรชม, 2496- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K155 .ว62 2561 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K155 .ว62 2561 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K155 .ว62 2561 (3). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi Kotmāi Laksana ʻĀyā Rō̜.Sō̜. 127 / คำอธิบายกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 / หยุด แสงอุทัย.

Yut Sǣngʻuthai, by หยุด แสงอุทัย, 2451-2522.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3794.32451 .ห473 2561 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3794.32451 .ห473 2561 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3794.32451 .ห473 2561 (5). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Kamʻathibāi sư̄khāi lǣkplīan hai phrō̜m khamʻathibāi nai sūan khō̜ng Phrarātchabanyat Wādūai Kō̜sanyā thī mai Pentham Phō̜.Sō̜. 2540 læ kotmāi mai thī kīeokhō̜ng / คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ พร้อมคำอธิบายในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง / ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์.

Čhampī Sotthiphan. by จำปี โสตถิพันธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Winyūchon, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560 [2017]Other title: Khamʻathibāi kotmāi laksana sư̄khāi lǣkplīan hai Other title: คำอธิบายกฎหมายลักษณะ ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT874 .จ63 2560 (5). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus In TracingCall number: KPT874 .จ63 2560 (1). Checked out (8).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi chaosap-chaosư̄ (hire of property, hire purchase) / คำอธิบายเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ (hire of property, hire purchase) / ไผทชิต เอกจริยกร.

Phathaichit ʻĒkchariyakō̜n, by ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 20, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT877 .ผ932 2560 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT877 .ผ932 2560 (6). Checked out (9).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ kānlongthun nai Sāthāranarat Prachāchon Čhīn pračham pī Phō̜.Sō̜. 2560 / คู่มือการลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี พ.ศ. 2560 / สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักนายกรัฐมนตรี ; คณะกองบรรณาธิการ Renliang Li ... [และคนอื่น ๆ].

Li, Renliang. Board of Investment of Thailand. by หลี่, เหรินเหลียง | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG5782 .ค74 2560 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HG5782 .ค74 2560 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG5782 .ค74 2560 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HG5782 .ค74 2560 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HG5782 .ค74 2560 (1).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ sō̜p kotmāi pokkhrō̜ng / คู่มือสอบกฎหมายปกครอง / สุริยา ปานแป้น, อนุวัฒน์ บุญนันท์.

Suriyā Pānpǣn, ʻAnuwat Bunnan, by สุริยา ปานแป้น, 2520- | อนุวัฒน์ บุญนันท์, 2527-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Other title: Kotmāi pokkhrō̜ng Other title: Kotmāi pokkhrō̜ng.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2720 .ส746 2561 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2720 .ส746 2561 (6), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2720 .ส746 2561 (3). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Čhittawitthayā kap kānphatthanāton = [Psychology and self development] / จิตวิทยากับการพัฒนาตน = [Psychology and self development] / ธัญญภัสร์ ศิรธัชนราโรจน์.

Thanyaphat Sirathatnarārōt. by ธัญญภัสร์ ศิรธัชนราโรจน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp… : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜n Mahāwitthayālai, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560 [2017]Other title: Psychology and self development.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BF637.ต4 ธ622 2560 (1).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544