TUECON-New Books-2018-06-June

This list contains 15 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
Handbook of game theory and industrial organization. Volume II, Applications / edited by Luis C. Corchón, Marco A. Marini.

by Corchon, Luis C | Marini, Marco A.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Cheltenham, UK : Edward Elgar Publishing, c2018Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB144 .H355 2018 V. 2 (1).
ห้องสมุด:
Hands-on intermediate econometrics using R : templates for extending dozens of practical examples / Hrishikesh D. Vinod.

by Vinod, Hrishikesh D, 1939-.

Material type: Text Text Publisher: Singapore : World Scientific, c2008Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB141 .V56 (2).
ห้องสมุด:
Innovating out of crisis : how Fujifilm survived (and thrived) as its core business was vanishing / Shigetaka Komori.

by Komori, Shigetaka.

Material type: Text Text; Format: regular print Language: English Original language: Japanese Publisher: Berkeley, California : Stone Bridge Press, c2015Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9708.5.F544 F855 2015 (1).
ห้องสมุด:
Principles of macroeconomics / Joseph E. Stiglitz, Carl E. Walsh.

by Stiglitz, Joseph E | Walsh, Carl E.

Edition: 4th ed.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: New York : W.W. Norton & Co., c2006Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB172.5 .S75 2006 (1).
ห้องสมุด:
Kān prap tūa khō̜ng samnakngān sō̜p banchī thī dai rap khwāmhen chō̜p čhāk samnakngān Kō̜.Lō̜.Tō̜. nai kān pœ̄t sērī phāk bō̜rikān phāitai krō̜p prachākhom sētthakit ʻĀsīan / การปรับตัวของสำนักงานสอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในการเปิดเสรีภาคบริการภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน / โดย ชิดชนก ติวะนันทกร.

Chitchanok Tiwananthakō̜n. Thammasat University. Faculty of Economics. by ชิดชนก ติวะนันทกร | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Sētthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2556 [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF5628 .ช63 2556 (1). Withdrawn (2).
ห้องสมุด:
ความต้องการบริการด้านการดูแลระยะยาวแบบเป็นทางการสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย / ณัฐพงษ์ พบสมัย.

Natthapong Pobsamai, Chulalongkorn University. Faculty of Economics. by ณัฐพงษ์ พบสมัย, 2525- | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Sētthasāt, Čhulālongkō̜n Mahāwitthayālai, [2551] [2008] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2551] [2008]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต. Other title: Need for formal long-term care for the elderly in Thailand.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HV1484.ท92 ณ62 2551 (1).
ห้องสมุด:
ความยั่งยืนและความสามารถในการรองรับทางสังคมของการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย : กรณีศึกษา การท่องเที่ยวล่องแก่งลำน้ำเข็ก จังหวัดพิษณุโลก / รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์.

Rudklaw Pampasit, Naresuan University. Graduate School. by รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์, 2520- | มหาวิทยาลัยนเรศวร. บัณฑิตวิทยาลัย.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Phitsanulōk] : Bandit Witthayālai Mahāwitthayālai Narēsūan, 2552 [2009] Publisher: [พิษณุโลก] : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552 [2009]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พัฒนาสังคม) Other title: [Sustainability and the social carrying capacity of adventure tourism : the case study of rafting tourism at Keg River, Phitsanulok].Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: G516 .ร63 2552 (1).
ห้องสมุด:
Patčhai kamnot phrưttikam kānčhāi ngœ̄npanphon khō̜ng thanākhān phānit thī čhotthabīan nai Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai / ปัจจัยกำหนดพฤติกรรมการจ่ายเงินปันผลของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / โดย ลลิดา ชูชัยวัฒนา.

Lalidā Chūchaiwattanā. Thammasat University. Faculty of Economics. by ลลิดา ชูชัยวัฒนา | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Sētthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2556 [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG4028.ง72 ล46 2556 (1). Withdrawn (2).
ห้องสมุด:
Panhā ʻasommāt sārasonthēt kap kānhai bō̜rikān Call Center kīeokap khāchao læ khāthamnīam kānchao : kō̜ranī sưksā samnakngān sapsin sūan phramahākasat / ปัญหาอสมมาตรสารสนเทศกับการให้บริการ Call Center เกี่ยวกับค่าเช่าและค่าธรรมเนียมการเช่า : กรณีศึกษาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ / โดย ผกาวัลย์ ขยา.

Phakāwan Khayā. Thammasat University. Faculty of Economics. by ผกาวัลย์ ขยา | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Sētthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2556 [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HE8788 .ผ26 2556 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HE8788 .ผ26 2556 (1). Withdrawn (1).
ห้องสมุด:
Phatthanākān khō̜ng khlattœ̄ ʻutsāhakam : kō̜ranī sưksā : khlattœ̄ bančhuphan lōha nai khēt Krung Thēp... læ parimonthon / พัฒนาการของคลัสเตอร์อุตสาหกรรม : กรณีศึกษา : คลัสเตอร์บรรจุภัณฑ์โลหะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล / โดย ปิยะพร อริยขจร.

Piyaphō̜n ʻAriyakhačhō̜n. Thammasat University. Faculty of Economics. by ปิยะพร อริยขจร | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Sētthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2556 [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC79.ก43 ป64 2556 (1). Withdrawn (2).
ห้องสมุด:
Wiwatthanākān talāt klāng khāo Thai : kō̜ranī sưksā Talāt Klāng Thā Khāo Kamnan Song / วิวัฒนาการตลาดกลางข้าวไทย : กรณีศึกษา ตลาดกลางท่าข้าวกำนันทรง / โดย สิรินภา กาฟัก.

Sirinapa Kāfak. Thammasat University. Faculty of Economics. by สิรินภา กาฟัก | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Sētthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2556 [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9066.ท94ต46 ส64 2556 (1). Withdrawn (2).
ห้องสมุด:
Sưksā kāntatsinčhai lư̄ak chai bō̜rikān thanākhān thāng ʻintœ̄net khō̜ng thanākhān Krung Thai prīapthīap kap thanākhān ʻư̄n nai khēt Krung Thēp Mahā Nakhō̜n / ศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารกรุงไทยเปรียบเทียบกับธนาคารอื่นในเขตกรุงเทพมหานคร / โดย สุนันธิณีย์ ชูบางบ่อ.

Sunanthinī Chūbāngbō̜. Thammasat University. Faculty of Economics. by สุนันธิณีย์ ชูบางบ่อ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Sētthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2556 [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG1708.7 .ส73 2556 (1). Withdrawn (2).
ห้องสมุด:
Sưksā khrōngsāng læ phrưttikam kānkhǣngkhan khō̜ng thurakit praphēt čhamnāi ʻalai thī namkhao čhāk tāngprathēt phư̄a kānsō̜m bamrung khrư̄angčhak / ศึกษาโครงสร้างและพฤติกรรมการแข่งขันของธุรกิจประเภทจำหน่ายอะไหล่ที่นำเข้าจากต่างประเทศเพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักร / โดย ณัชพล คุปต์อัครภิญโญ.

Natchaphon Khupʻakkharapinyo. Thammasat University. Faculty of Economics. by ณัชพล คุปต์อัครภิญโญ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Sētthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2556 [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9710.3.ท92 ณ62 2556 (1). Withdrawn (2).
ห้องสมุด:
Prīapthīap phontō̜pthǣn thāng kānngœ̄n rawāng thurakit sūan yāngphārā kap thurakit sūan pām namman : kō̜ranī sưksā ʻamphœ̄ Khūankālong čhangwat Satūn / เปรียบเทียบผลตอบแทนทางการเงินระหว่างธุรกิจสวนยางพารากับธุรกิจสวนปาล์มน้ำมัน : กรณีศึกษา อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล / โดย รัชฎาภรณ์ รัตนชู.

Ratchadāpō̜n Rattanachū. Thammasat University. Faculty of Economics. by รัชฎาภรณ์ รัตนชู | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Sētthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2556 [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD2080.55.ฮ9ส3 ร62 2556 (1). Withdrawn (2).
ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544