Boonchoo New Book 2018-07 (Thai)

This list contains 22 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
Kotmāi kīeokap thurakam thāng ʻilekthrō̜nik nai yuk dičhithan / กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในยุคดิจิทัล / พินัย ณ นคร.

Phinai Na Nakhō̜n. by พินัย ณ นคร.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT920 .พ672 2561 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT920 .พ672 2561 (4). Checked out (10).
ห้องสมุด:
Kotmāi kīeokap singwǣtlō̜m / กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม / อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์.

ʻUdomsak Sinthiphong. by อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3127 .อ73 2561 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3127 .อ73 2561 (1). Checked out (5).
ห้องสมุด:
Kānčhotthabīan rap ʻōn thīdin sưng mī nangsư̄ raprō̜ng kānthamprayōt khō̜ng bukkhon phāinō̜k phūsutčharit læ sīa khā tō̜pthǣn / การจดทะเบียนรับโอนที่ดินซึ่งมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ของบุคคลภายนอกผู้สุจริตและเสียค่าตอบแทน / โดย อานนท์ มาเม้า.

Anon Māmao, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by อานนท์ มาเม้า, 2530- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Bō̜risat Rōngphim Dư̄an Tulā Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัทโรงพิมพ์เดือนตุลา จำกัด, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3056 .อ63 2561 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3056 .อ63 2561 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3056 .อ63 2561 (3). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Khō̜ nænam samrap čhaophanakngān tamrūat phư̄a tō̜tān kānkhā manut / ข้อแนะนำสำหรับเจ้าพนักงานตำรวจเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ / พันตำรวจเอกหญิง วรณัฐ (กปิลกาญจน์) วรชาติเดชา.

Wō̜ranat Wō̜rachātdēchā. Thailand. Samnakngān Tamrūat hǣng Chāt. Kō̜ng Banchākānsưksā. Klumngān ʻĀčhān. United States. Embassy (Thailand). International Narcotics and Law Enforcement Affairs Section. by วรณัฐ วรชาติเดชา | สำนักงานตำรวจแห่งชาติ. กองบัญชาการศึกษา. กลุ่มงานอาจารย์ | สหรัฐอเมริกา. สถานเอกอัครราชทูต (ไทย). ฝ่ายความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายและยาเสพติด.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Klumngān ʻĀčhān Kō̜ng Banchākānsưksā Samnakngān Tamrūat hǣng Chāt, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กลุ่มงานอาจารย์ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4378 .ว438 2560 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4378 .ว438 2560 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Khadī khwāmphit ʻan kœ̄t čhāk kānchai chek : kānpatibatngān khadī chek læ khwāmphit kīaonư̄ang kap chek hēt longthōt hēt yokfō̜ng hēt rangap khadī krabūan phičhāranā / คดีความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค : การปฏิบัติงานคดีเช็คและความผิดเกี่ยวเนื่องกับเช็ค เหตุลงโทษ เหตุยกฟ้อง เหตุระงับคดี กระบวนพิจารณา / ชยาธร เฉียบแหลม.

Chayāthō̜n Chīaplǣm. by ชยาธร เฉียบแหลม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT939 .ช46 2561 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT939 .ช46 2561 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT939 .ช46 2561 (1).
ห้องสมุด:
Khrop khrư̄ang rư̄ang khadī ʻāyā thutčharit / ครบเครื่องเรื่องคดีอาญาทุจริต / โดย สรารักษ์ สุวรรณเสรี และ อาคม ศรียาภัย.

Sārarak Suwansērī. ʻĀkhom Sīyāphai. by สรารักษ์ สุวรรณเสรี | อาคม ศรียาภัย.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Hō̜Čhō̜Kō̜. Sǣngčhan Kānphim, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : หจก. แสงจันทร์การพิมพ์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4516 .ส46 2560 (2).
ห้องสมุด:
Khwāmsamret mai mī khō̜yokwēn : chīwit čhāk Pō̜no̜ lo̜ pai ʻĀsīan khō̜ng Dō̜rō̜. Surin Phitsuwan / ความสำเร็จไม่มีข้อยกเว้น : ชีวิตจากปอเนาะเลาะไปอาเซียนของ ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ / สุรินทร์ พิศสุวรรณ เรื่อง ; อโนมา สอนบาลี ผู้เรียบเรียง.

Surin Pitsuwan. ʻAnōmā Sō̜nbālī. by สุรินทร์ พิศสุวรรณ, 2492-2560 | อโนมา สอนบาลี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS570.6.ส716ก3 2556ข (1).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi laksana phayān lakthān / คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน / จรัญ ภักดีธนากุล.

Čharan Phakdīthanākun. Nētibandittayasaphā (Thailand). Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi. by สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา | จรัญ ภักดีธนากุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 12, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2560 [2017]Other title: Kotmāi laksana phayān lakthān Other title: กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน.Availability: No items available : Checked out (8).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi laksana lamœ̄t čhatkān ngānnō̜ksang læ lāp mikhūan dai (mūnnī 2) phrō̜m khamʻathibāi nai sūan khō̜ng Phrarātchabanyat Wādūai Khwāmrapphit thāng Lamœ̄t khō̜ng Čhaonāthī Phō̜. Sō̜. 2539 Phrarātchabanyat Wādūai Khō̜sanyā thī Mai Pen Tham Phō̜. Sō̜. 2540 Phrarātchabanyat Khwāmrapphit tō̜ Khwāmsīahāi thī Kœ̄tkhưn čhāk Sinkhā thī Mai Plō̜tphai Phō̜. Sō̜. 2551 læ kotmāi mai thī kīeokhō̜ng / คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ (มูลหนี้ 2) พร้อมคำอธิบายในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง / ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์.

Čhampī Sōtthiphan. by จำปี โสตถิพันธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Other title: Khamʻathibāi kotmāi laksana lamœ̄t čhatkān ngānnō̜ksang lāp mikhūan dai phrō̜m khamʻathibāi nai sūan khō̜ng Phrarātchabanyat Wādūai Khwāmrapphit thāng Lamœ̄t khō̜ng Čhaonāthī Phō̜. Sō̜. 2539 Phrarātchabanyat Wādūai Khō̜sanyā thī Mai Pen Tham Phō̜. Sō̜. 2540 Phrarātchabanyat Khwāmrapphit tō̜ Khwāmsīahāi thī Kœ̄tkhưn čhāk Sinkhā thī Mai Plō̜tphai Phō̜. Sō̜. 2551 læ kotmāi thī kīeokhō̜ng Other title: Khamʻathibāi kotmāi laksana lamœ̄t čhatkān ngānnō̜ksang lāp mikhūan dai Other title: คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ พร้อมคำอธิบายในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT834 .จ63 2561 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT834 .จ63 2561 (1). Checked out (8).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi phrarātchabanyat kānkhonsong tǭnư̄ang lāi rūpbǣp phǭ.sǭ. 2548 / คำอธิบายพระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 / ไผทชิต เอกจริยกร.

Phathaichit ʻĒkčhariyakǭn, by ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Other title: Phrarātchabanyat kānkhonsong tǭnư̄ang lāi rūpbǣp phǭ.sǭ. 2548 Other title: พระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3480.5 .ผ932 2561 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3480.5 .ผ932 2561 (3). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ witthayākō̜n kānsō̜psūan khadī ʻubattihēt thāng thanon / คู่มือวิทยากรการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน / โดย พันตำรวจเอก สุรศักดิ์ เลาหพิบูลย์กุล และคณะ.

Surasak Laohaphibūnkun. Sūn Wichākān phư̄a Khwāmplō̜tphai thāng Thanon. Kō̜ng Banchā Kānsưksā. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp. by สุรศักดิ์ เลาหพิบูลย์กุล | ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน. กองบัญชาการศึกษา | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Kō̜ng Banchā Kānsưksā Sūn Wichākān phư̄a Khwāmplō̜tphai thāng Thanon, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กองบัญชาการศึกษา ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HV8079.55 .ส74 2560 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV8079.55 .ส74 2560 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV8079.55 .ส74 2560 (1).
ห้องสมุด:
Pramūan rāingān phonkān phičhāranā phư̄a sanœ̄næ nayōbāi læ khō̜sanœ̄ nai kānprapprung kotmāi læ kot khō̜ng Khana Kammakān Sitthi Manutsayachon hǣng Chāt. Lem 3, rawāng Karakadākhom 2558-Thanwākhom 2559 / ประมวลรายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. เล่ม 3, ระหว่างกรกฎาคม 2558-ธันวาคม 2559 / คณะผู้จัดทำ ณิรมณ เชื้อไทย ... [และคนอื่น ๆ].

Nirommon Chư̄athai. Samnakngān Khana Kammakān Sitthi Manutsayachon hǣng Chāt. by ณิรมณ เชื้อไทย | สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Sitthi Manutsayachon hǣng Chāt, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2460 .ป45 2560 ล. 3 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT2460 .ป45 2560 ล. 3 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2460 .ป45 2560 ล. 3 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2460 .ป45 2560 ล. 3 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Prawattisāt kotmāi Thai phāk kō̜n patirūp / ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย ภาคก่อนปฏิรูป / ชัชพล ไชยพร.

Chatchapol Chaiphō̜n. by ชัชพล ไชยพร.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT120 .ช62 2561 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT120 .ช62 2561 (2). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Phāwa monlaphit thāng thalē čhāk rư̄a = Marine pollution from vessels / ภาวะมลพิษทางทะเลจากเรือ = Marine pollution from vessels / เดือนเด่น นาคสีหราช.

Dauenden Nakseeharach, by เดือนเด่น นาคสีหราช, 2527-.

Material type: Text Text; Format: microfilm regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Other title: Marine pollution from vessels.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K3590.4 .ด83 2561 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K3590.4 .ด83 2561 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K3590.4 .ด83 2561 (4). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Rat læ nitibukkhon mahāchon / รัฐและนิติบุคคลมหาชน / ชาญชัย แสวงศักดิ์.

Chānchai Sawǣngsak, by ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Samnakphim Winyūchon Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2875 .ช62 2561 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2875 .ช62 2561 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2875 .ช62 2561 (7). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Lomlalāi phitsadān : lak kotmāi tām Phō̜. Rō̜. Bō̜. lomlalāi ... (lomlalāi læ kān fư̄nfū kitčhakān) (kǣkhai lāsut pī 2561) Phō̜. Rō̜. Bō̜. čhattang sānlomlalāi ... læ nǣo khamphiphāksā dīkā thī nāsončhai / ล้มละลายพิสดาร : หลักกฎหมายตาม พ.ร.บ. ล้มละลายฯ (ล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ) (แก้ไขล่าสุดปี 2561) พ.ร.บ. จัดตั้งศาลล้มละลายฯ และแนวคำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ / โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.

Wichīan Dirēkʻudomsak. by วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.

Edition: ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2561.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Hō̜.Čhō̜. Kō̜. Sǣngčhan Kānphim, [2561] [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : หจก. แสงจันทร์การพิมพ์, [2561] [2018]Other title: Kotmāi lomlalāi phitsadān : lak kotmāi tām Phō̜. Rō̜. Bō̜. lomlalāi ... (kǣkhai mai lāsut pī 2561)) læ Phō̜. Rō̜. Bō̜. čhattang sānlomlalāi ... (kǣkhai mai lāsut) læ nǣo khamphiphāksā dīkā thī nāsončhai Other title: กฎหมายล้มละลายพิสดาร : หลักกฎหมายตาม พ.ร.บ. ล้มละลายฯ (แก้ไขใหม่ล่าสุด ปี 2561) และ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลล้มละลายฯ (แก้ไขใหม่ล่าสุด) และแนวคำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1942 .ว62 2561 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1942 .ว62 2561 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1942 .ว62 2561 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Wākhwām læ kānthām phayān / ว่าความและการถามพยาน / ถวัลย์ รุยาพร.

Thawan Ruyāphō̜n. Samnak Obrom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā. by สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา | ถวัลย์ รุยาพร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Samnak Obrom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibanthittayasaphā, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1629 .ถ56 2560 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1629 .ถ56 2560 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1629 .ถ56 2560 (1).
ห้องสมุด:
Sitthi manutsayachon / สิทธิมนุษยชน / อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์.

ʻUdomsak Sinthiphong. by อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JC571 .อ73 2561 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JC571 .อ73 2561 (1). Checked out (7).
ห้องสมุด:
Nưng thotsawat mānutsayawitthayā læ sangkhomwitthayā kap kānsưksā čhangwat chāidǣn phāk tai / หนึ่งทศวรรษมานุษยวิทยาและสังคมวิทยากับการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ / ชลิตา บัณฑุวงศ์ ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ อนุสรณ์ อุณโณ.

Chalita Banthuwong. ʻAnusō̜n ʻUnnō. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Sangkhomwitthayā læ Mānutsayawitthayā Sūn Sưksā Sangkhom læ Watthanatham Rūamsamai. by ชลิตา บัณฑุวงศ์ | อนุสรณ์ อุณโณ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา. ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sūn Sưksā Sangkhom læ Watthanatham Rūamsamai Khana Sangkhomwitthayā læ Mānutsayawitthayā Mahāwitthayālai Thammasāt, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: H62.5.ท9 ห36 2560 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: H62.5.ท9 ห36 2560 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: H62.5.ท9 ห36 2560 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: H62.5.ท9 ห36 2560 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Lak læ khamphiphāksā : khamʻathibāi Phrarātchabanyat Sān Yaowachon læ Khrō̜pkhrūa læ Withī Phičhāranā Khadī Yaowachon læ Khrō̜pkhrūa Phō̜.Sō̜. 2010 / หลักและคำพิพากษา : คำอธิบายพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 / สหรัฐ กิติ ศุภการ.

Saharat Kiti Suphakān. by สหรัฐ กิติ ศุภการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻAmarin Phrinting ʻǣn Phaplitching Čhamkat (Mahāchon), 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2560 [2017]Other title: Khamʻathibāi Phrarātchabanyat Sān Yaowachon læ Khrō̜pkhrūa læ Withī Phičhāranā Khadī Yaowachon læ Khrō̜pkhrūa Phō̜.Sō̜. 2010 (ʻathibāi rīang māttrā) Other title: คำอธิบายพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 (อธิบายเรียงมาตรา).Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4720 .ส54 2560 (2).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544