TUECON-New Books-2018-10-October

This list contains 16 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
Health economics for developing countries : a practical guide / Sophie Witter … [et al.].

by Witter, Sophie.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Amsterdam : KIT Publishers, 2010Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: W74.1 H428 2010 (1).
ห้องสมุด:
International migration and economic development : lessons from low-income countries / Robert E.B. Lucas.

by Lucas, Robert E. B | Sweden. Expert Group on Development Issues.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Cheltenham, U.K. : Edward Elgar, ©2005Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JV6118 .L83 2005 (1).
ห้องสมุด:
Introduction to economic growth / Charles I. Jones, Dietrich Vollrath.

by Jones, Charles I. (Charles Irving) | Vollrath, Dietrich.

Edition: 3rd ed.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: New York : W.W. Norton & Company, c2013Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD75 .J66 2013 (1).
ห้องสมุด:
Mastering 'metrics : the path from cause to effect / Joshua D. Angrist and Jorn-Steffen Pischke.

by Angrist, Joshua David | Pischke, Jorn-Steffen.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Princeton : Princeton University Press, c2015Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Misbehaving : the making of behavioral economics / Richard H. Thaler.

by Thaler, Richard H, 1945-.

Edition: 1st ed.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: New York : W.W. Norton & Company, c2015Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB74.P8 T429 2015 (2).
Pridi Banomyong Library On Order (1).
ห้องสมุด:
Re-design Thailand : tham yāngrai hai sētthakit Thai tœ̄ptō yāng yangyư̄n ? / Re-design Thailand : ทำอย่างไรให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน? / จัดทำโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; กองบรรณาธิการ, สิทธิกร นิพภยะ, นนท์ นุชหมอน และพลอย ธรรมาภิรานนท์.

Čhuthāthip Čhongwanit. 'Āchanan Kǫphaibūn. Kīatanant Lūankǣo. Nuttaphong Phatthanaphong. Chalōthō̜n Kǣnsantisukmongkhon. Chon Bunnāk. Sitthikǭn Nipphaya. Non Nutmō̜n. Phlō̜i Thammāphirānon. Thammasat University. Faculty of Economics. Kānsammanā thāng Wichākān Krung Thēp...) by จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ | อาชนัน เกาะไพบูลย์ | เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว | ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์ | ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล | ชล บุนนาค | สิทธิกร นิพภยะ | นนท์ นุชหมอน | พลอย ธรรมาภิรานนท์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์. การสัมมนาทางวิชาการ (ครั้งที่ 40 : 2561 : กรุงเทพฯ).

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khana, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : คณะ, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HC445 .ร69 2561 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445 .ร69 2561 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HC445 .ร69 2561 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC445 .ร69 2561 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445 .ร69 2561 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC445 .ร69 2561 (3).
ห้องสมุด:
The Econometrics of multi-dimensional panels : theory and applications / Laszlo Matyas editor.

by Matyas, Laszlo.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Cham, Switzerland : Springer, c2017Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB141 .E355 2017 (1).
ห้องสมุด:
The evolution of economic thought / Stanley L. Brue, Randy R. Grant.

by Brue, Stanley L, 1945- | Grant, Randy R.

Edition: 8th ed.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Mason, Ohio : South-Western, c2013Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB75 .O75 2013 (1).
ห้องสมุด:
The foundations of behavioral economic analysis / Sanjit Dhami.

by Dhami, Sanjit S.

Edition: 1st ed.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Oxford : Oxford University Press, 2016Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Unequal Thailand : aspects of income, wealth and power / edited by Pasuk Phongpaichit and Chris Baker.

by Pasuk Phongpaichit | Baker, Chris.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Singapore : NUS Press, c2016Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Khon thai-- bukkhon samkhan khō̜ng lōk (2505-2560) / คนไทย-- บุคคลสำคัญของโลก (2505-2560) / วิชัย หิรัญวงศ์ ... [และคนอื่นๆ] ; วาดโดย ชัย ราชวัตร ... [และคนอื่นๆ]

Wichai Hirunwong. Somchai Katanyutānan. Sathābanpūai ʻƯngphākō̜n (Thailand) by วิชัย หิรัญวงศ์ | สมชัย กตัญญุตานันท์ | สถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathābanpūai ʻƯngphākō̜n, [2560] [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันป๋วย อึ้งภากรณ์, [2560] [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.5 .ค39 2560 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS570.5 .ค39 2560 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DS570.5 .ค39 2560 (1).
ห้องสมุด:
Patčhai thī mī phon tō̜ kānlư̄ak chai rotyon phalangngān chư̄aphlœ̄ng læ phalangngān thotthǣn khō̜ng phūbō̜riphōk nai khēt Krung Thēp Mahā Nakhō̜n / ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้รถยนต์พลังงานเชื้อเพลิง และพลังงานทดแทนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร / โดย ขวัญฤทธิ์ สุขานนท์สวัสดิ์.

Khwanrit Sukhānonsawat. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Sētthasāt. by ขวัญฤทธิ์ สุขานนท์สวัสดิ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Sētthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2556 [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: TL229.ก6 ข56 2556 (1). Withdrawn (2).
ห้องสมุด:
Sētthasāt rawāng prathēt phư̄a kānphatthanā / เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา / อาชนัน เกาะไพบูลย์.

ʻĀchanan Ko̜phaibūn. by อาชนัน เกาะไพบูลย์.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1359 .อ623 2561 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1359 .อ623 2561 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1359 .อ623 2561 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Rǣngngān kap khwāmmaipentham : panhā læ thāngʻō̜k : rāingān wičhai chabap sombūn / แรงงานกับความไม่เป็นธรรม : ปัญหาและทางออก : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / นภาพร อติวานิชยพงศ์ และคณะ.

Naphāphō̜n ʻAtiwānitchayaphong. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Sathāban Wičhai Sangkhom. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp. by นภาพร อติวานิชยพงศ์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสังคม | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Sathāban Wičhai Sangkhom Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2555 [2012] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD4824.5.ท9 น46 2555 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD4824.5.ท9 น46 2555 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Khrōngkān čhāng thīprưksā kānsưksā læ kamnot tūachīwat lak thāng kānkhǣngkhan pramœ̄n saphāp kānkhǣngkhan læ pramœ̄n mūnlakhā sūankœ̄n khō̜ng phūbō̜riphōk (consumer surplus) nai kitčhakān thōrakhamanākhom : rāingān kānsưksā chabap sombūn (final report) / โครงการจ้างที่ปรึกษาการศึกษาและกำหนดตัวชี้วัดหลักทางการแข่งขัน ประเมินสภาพการแข่งขัน และประเมินมูลค่าส่วนเกินของผู้บริโภค (consumer surplus) ในกิจการโทรคมนาคม : รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (final report) / เสนอ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ; จัดทำโดย บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จำกัด.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Kitčhakān Krachāisīang Kitčhakān Thōrathat læ Kitčhakān Thōrakhamanākhom hǣng Chāt. Bō̜risat Nioʻǣtsēt ʻǣtwaisœ̄rī. by สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ | บริษัทนิวแอสเซท แอดไวเซอรี่.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān, [2558?] [2015?] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2558?] [2015?]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HE8689.9.ท9 ค94 2558 (1).
ห้องสมุด:
Khrōngkān phœ̄m khītkhwāmsāmāt phāk ʻutsāhakam phāitai nayōbāi sētthakit rawāng prathēt khō̜ng Thai (raya thī 3) : rāingān chabap sombūn (final report) / โครงการเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย (ระยะที่ 3) : รายงานฉบับสมบูรณ์ (final report) / โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Mūnnithi Sathāban Wičhai phư̄a Kānphatthanā Prathēt Thai. Thailand. Samnakngān Sētthakit ʻUtsāhakam. by มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย | สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Mūnnithi, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1594.55 .ค945 2555 (2).
ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544