Boonchoo New Book 2018-10 (Thai)

This list contains 25 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
Kotmāi kānphǣt samai mai / กฎหมายการแพทย์สมัยใหม่ / วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์.

Withūn ʻƯngpraphan, by วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์, 2475-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K3601 .ว63 2561 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K3601 .ว63 2561 (3), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: K3601 .ว63 2561 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K3601 .ว63 2561 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kotmāi wādūai sanchāt / กฎหมายว่าด้วยสัญชาติ / นฤมล ฐานิสโร.

Narumon Thānitsarō. by นฤมล ฐานิสโร.

Material type: Text Text Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2430 .น44 2561 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2430 .น44 2561 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2430 .น44 2561 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kō̜ranī thī kotmāi sannitthān wā mī khwāmphit khwāmsīahāi ʻan kœ̄t čhāk sap čhatkān ngān nō̜k sang læ lāp mikhūan dai / กรณีที่กฎหมายสันนิษฐานว่ามีความผิด ความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์ จัดการงานนอกสั่ง และ ลาภมิควรได้ / ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์.

Pitikun Čhiramongkhonphānit. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2561?] [2018?] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2561?] [2018?]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT834 .ป627 2561 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT834 .ป627 2561 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT834 .ป627 2561 (3).
ห้องสมุด:
Khon thuk khon čha thūk lư̄m / คนทุกคนจะถูกลืม / กษิดิศ อนันทนาธร.

Kasidit ʻAnanthanāthō̜n. Khrōngkān 100 pī chātakān Sō̜. Dō̜Rō̜. Pūai ʻƯngphākō̜n Mahāwitthayālai Thammasāt. Mūnnithī Sathīanrakōsēt-Nākhaprathīp (Bangkok, Thailand) by กษิดิศ อนันทนาธร | โครงการ 100 ปี ชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการ 100 ปี ชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.6.ป55 ก75 2560 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS570.6.ป55 ก75 2560 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS570.6.ป55 ก75 2560 (1).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi tūangœ̄n / คำอธิบายกฎหมายตั๋วเงิน / สหธน รัตนไพจิตร.

Sahathon Rattanaphaičhit, by สหธน รัตนไพจิตร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 14, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Other title: Kotmāi tūangœ̄n Other title: กฎหมายตั๋วเงิน.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT938 .ส53 2561ก (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT938 .ส53 2561ก (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT938 .ส53 2561ก (1). Checked out (2). Withdrawn (1).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi pokkhrō̜ng / คำอธิบายกฎหมายปกครอง / ชาญชัย แสวงศักดิ์.

Chānchai Sawǣngsak, by ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 27, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2720 .ช65 2561 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2720 .ช65 2561 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2720 .ช65 2561 (3). Checked out (9).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi laksana nī (phon hǣng nī) / คำอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้ (ผลแห่งหนี้) / ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์.

Čhampī Sōtthiphan. by จำปี โสตถิพันธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT903 .จ636 2561 (1). Checked out (8).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi ʻāyā phāk khwāmphit læ lahuthōt / คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคความผิดและลหุโทษ / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.

Thawīkīat Mīnakanit, by ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2496-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 16, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3878 .ท567 2561ก (1). Checked out (8).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi rǣngngān / คำอธิบายกฎหมายแรงงาน / เกษมสันต์ วิลาวรรณ.

Kasēmsan Wilāwan. by เกษมสันต์ วิลาวรรณ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 25, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1270 .ก7525 2561 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1270 .ก7525 2561 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1270 .ก7525 2561 (2). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Kham ʻathibāi čhāng rǣngngān čhāng tham khǭng rapkhon / คำอธิบายจ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน / ไผทชิต เอกจริยกร.

Phathaichit ʻĒkčhariyakō̜n, by ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 14, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT856 .ผ97 2561 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT856 .ผ97 2561 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT856 .ผ97 2561 (1). Checked out (8).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi yư̄m fāk sap / คำอธิบายยืม ฝากทรัพย์ / ไผทชิต เอกจริยกร.

Phathaichit ʻĒkčhariyakō̜n, by ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 16, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT890 .ผ932 2561 (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT890 .ผ932 2561 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT890 .ผ932 2561 (3). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi chaosap-chaosư̄ (hire of property, hire purchase) / คำอธิบายเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ (hire of property, hire purchase) / ไผทชิต เอกจริยกร.

Pathaichit Eagjariyakorn, by ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 21, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT877 .ผ932 2561 (3). Checked out (16).
ห้องสมุด:
Chana sip thit : kānbō̜rihān thō̜ngthin sū khwāmpenlœ̄t = The winner : local government management towards excellence / ชนะสิบทิศ : การบริหารท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ = The winner : local government management towards excellence / อรพินท์ สพโชคชัย.

ʻŌ̜raphin Sopchokechai. Sathāban Phrapokklao by อรพินท์ สพโชคชัย | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phrapokklao, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2561 [2018]Other title: Winner : local government management towards excellence.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JS7153.3.ก2 อ436 2561 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JS7153.3.ก2 อ436 2561 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JS7153.3.ก2 อ436 2561 (1).
ห้องสมุด:
Dam thǣn kamnœ̄t rat thai : sāo rokrāk tontō̜ khon Thai chumchon Thai-Lāo læ khwāmpen Thai / Tai / Thai / Sayām / ด้ำ แถน กำเนิดรัฐไท : สาวรกรากต้นตอ คนไท ชุมชนไท-ลาว และความเป็นไท / ไต / ไทย / สยาม / ชลธิรา สัตยาวัฒนา ; ทองแถม นาถจำนง บรรณาธิการ.

Chonthirā Sattayāwatthanā. Thō̜ngthǣm Nātčhamnong, by ชลธิรา สัตยาวัฒนา | ทองแถม นาถจำนง, 2498-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Thāng ʻĪsān, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ทางอีศาน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS523.4.ท9 ช428 2561 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS523.4.ท9 ช428 2561 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS523.4.ท9 ช428 2561 (2).
ห้องสมุด:
Tit kap / ติดกับ / คนเล่านิทาน.

Khon Lao Nithān. by คนเล่านิทาน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Krīn Panyāyān, 2559 [2016] Publisher: นนทบุรี : กรีน ปัญญาญาณ, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: D443 .ค366 2559 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: D443 .ค366 2559 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: D443 .ค366 2559 (1).
ห้องสมุด:
Thō̜trahat ʻIndīa 2015 / ถอดรหัสอินเดีย 2015 / บรรณาธิการ, ประพันธ์ สามพายวรกิจ.

Praphan Sāmphāiwō̜rakit. Thailand. Sathān ʻĒkʻakkhrarātchathūt (ʻIndīa) by ประพันธ์ สามพายวรกิจ | ไทย. สถานเอกอัครราชทูต (อินเดีย).

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathān ʻĒkʻakkhrarātchathūt Na Krung Niodēlī Krasūang Kāntāngprathēt, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี กระทรวงการต่างประเทศ, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HG5732 .ถ534 2558 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG5732 .ถ534 2558 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HG5732 .ถ534 2558 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HG5732 .ถ534 2558 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HG5732 .ถ534 2558 (2). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus In EditingCall number: FIN HG 2015 667881 (1).
ห้องสมุด:
Thīralư̄k 60 pī Phī Yai Čhaihān / ที่ระลึก 60 ปี พี่ใหญ่ ใจหาญ / คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Kanung Luchai, Kietkajorn Vachanasvasti. Pairoj Kampusiri. Athapol Yaisawang, Taweekiat Meenakanit, Pitikan Sithidej. Sahaton Rattanapijit, Amnat Wongbandit. Somkit Lertpaithoon. Viravat Chantachote, Supreeya Kaewla-iad. Munin Pongsapan. Kanit na Nakorn. Thitirat Thipsamritkul. Boonsri Mewongukote. Puangrat Patomsirirak. Matalak Oungrungrote. Surasak Boonyanukoolkit. Surasak Maneesorn. Naphat Sora-at. Nantouch Kitranan. Narīlak Phǣchaiyaphūm. Thanyasudā Nǭkǣo. Pokpong Srisanit. Prathan Wattanavanich. Preeyaporn Ubonsawat. Ronnakorn Bunmee. Sawatree Suksri. Surasak Likasitwatanakul. Natsuda Rattamanee. Nilubol Lertnuwat. Pakpoom Lohavaritanon. Surasak Boonruang. Thammasat University. Faculty of Law. by คนึง ฦาไชย, 2467- | เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ | ไพโรจน์ กัมพูสิริ, 2493- | อรรถพล ใหญ่สว่าง, 2493- | ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2496- | ปิติกาญจน์ สิทธิเดช | สหธน รัตนไพจิตร, 2501- | อำนาจ วงศ์บัณฑิต | สมคิด เลิศไพฑูรย์, 2502- | วีรวัฒน์ จันทโชติ, 2506- | สุปรียา แก้วละเอียด | มุนินทร์ พงศาปาน | คณิต ณ นคร, 2480- | ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล | บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ | พวงรัตน์ ปฐมสิริรักษ์, 2530- | มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์ | สุรศักดิ์ บุญญานุกูลกิจ, 2529- | สุรศักดิ์ มณีศร | โก, ลิซานาวาตี, ค.ศ. 1977- | Go, Lisanawati, 1977- | ณภัทร สรอัฒฑ์ | นันทัช กิจรานันทน์ | นรีลักษณ์ แพไชยภูมิ | ธัญสุดา หน่อแก้ว | ปกป้อง ศรีสนิท, 2520- | ประธาน วัฒนวาณิชย์ | ปรีญาภรณ์ อุบลสวัสดิ์ | รณกรณ์ บุญมี, 2526- | สาวตรี สุขศรี | สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2501- | ณัฐสุดา รัตตมณี, 2533- | นิลุบล เลิศนุวัฒน์ | ภัทรพงษ์ แสงไกร | Phattharaphong Saengkrai | ภาคภูมิ โลหวริตานนท์, 2529- | สุรศักดิ์ บุญเรือง, 2529- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khana, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2561 [2018]Other title: Phīralư̄k Hoksip pī Phī Yai Čhaihān Other title: ที่ระลึกหกสิบปี พี่ใหญ่ ใจหาญ.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K5000 .ท64 2561 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K5000 .ท64 2561 (2). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Nānā chāt nai phǣndin ʻAyutthayā prawattisat khwāmsamphan Sayām kap Tawantok : East meets West in Iudia / นานาชาติในแผ่นดินอยุธยา ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์สยามกับตะวันตก : East meets West in Iudia / ภาสกร วงศ์ตาวัน เขียน.

Phātsakō̜n Wongtāwan. by ภาสกร วงศ์ตาวัน.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Sīpanyā, 2561 [2018] Publisher: นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2561 [2018]Other title: East meets West in Iudia.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS578 .ภ638 2561 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS578 .ภ638 2561 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS578 .ภ638 2561 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Nititham pračhak Surasak 60 pī นิติธรรมประจักษ์ สุรศักดิ์ 60 ปี.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K5015.4 .น63 2561 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K5015.4 .น63 2561 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K5015.4 .น63 2561 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Prachāthipok kānlasamai nai krasǣ thān prawattisāt / ประชาธิปกกาลสมัย ในกระแสธารประวัติศาสตร์ / วีรวัลย์ งามสันติกุล ; บรรณาธิการชุด ม.ร.ว. พฤทธิสาณ ชุมพล.

Wīrawan Ngāmsantikun, Phrưtthisān Chumphon, Mō̜. Rō̜. Wō̜. Mūnnithi Prachāthipok-Ramphaiphannī. by วีรวัลย์ งามสันติกุล | พฤทธิสาณ ชุมพล, ม.ร.ว | มูลนิธิประชาธิปก-รำไพพรรณี.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิประชาธิปก-รำไพพรรณี, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS582.7 .ว64 2559 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS582.7 .ว64 2559 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544