TUECON-New Books-2018-11-November

This list contains 14 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
72 pī sāng ton sāng khon / 72 ปี สร้างตน สร้างคน / ผู้เขียน ผู้เรียบเรียง, อาสา คำภา ... [และคนอื่น ๆ].

ʻĀsā Khamphā Warunee Osatharom. Bunyaphat Chukiert, Soraya Surunyapruth. Bunyanut Nākha. Suphārom Prasātkǣo. Mahāwitthayālai Thammasāt. by อาสา คำภา, 2524- | วารุณี โอสถารมย์ | บุญญภัทร์ ชูเกียรติ, 2530- | โศรยา สุรัญญาพฤติ, 2523- | บุณยนุช นาคะ | ศุภารมย์ ประสาทแก้ว | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Pathum Thānī : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2560 [2017] Publisher: ปทุมธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.6.บ72 ก13 2560 ล. 1 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS570.6.บ72 ก13 2560 ล. 1 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: DS570.6.บ72 ก13 2560 ล. 1 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: DS570.6.บ72 ก13 2560 ล. 1 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: DS570.6.บ72 ก13 2560 ล. 1 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS570.6.บ72 ก13 2560 ล. 1 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DS570.6.บ72 ก13 2560 ล. 1 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS570.6.บ72 ก13 2560 ล. 1 (10).
ห้องสมุด:
Bonds of friendship between Brazil & Thailand : beyond 50 years of the diplomatic relations.

by Thailand. Ministry of Foreign Affairs.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Bangkok, Thailand] : Ministry of Foreign Affairs, c2011Other title: Brazil & Thailand.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DS575.5.B7 B66 2011 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS575.5.B7 B66 2011 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS575.5.B7 B66 2011 (2).
ห้องสมุด:
Handbook of commercial policy / edited by Kyle Bagwell, Robert W. Staiger.

by Bagwell, Kyle | Staiger, Robert W.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Amsterdam, The Netherlands : North-Holland is an imprint of Elsevier, c2016Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1411 .H2646 2016 V. 1A (2).
ห้องสมุด:
Trade policy review of Japan : the WTO Secretariat reports, 1995-2007 / Trade policy review of Japan : the WTO secretariat reports, 1995-2007 / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ [editor].

by Rangsun Thanapornphun, 1946- | Thailand Research Fund | Thammasat University. WTO Watch project.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Bangkok : WTO Watch, 2009Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1601 .T712 2009 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HF1601 .T712 2009 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1601 .T712 2009 (2).
ห้องสมุด:
Kānphatthanā sakkayaphāp kānchai phalangngān chīwamūan nai radap chumchon tām nǣothāng pratyā khō̜ng sētthakit phō̜phīang phư̄a pen lǣng phalangngān thāng lư̄ak khō̜ng chumchon nai Čhangwat Chīang Mai = Development of community biomass-energy capacity by the sufficiency economy philosophy for the community renewable energy in Chiangmai Province : rāingān kānwičhai / การพัฒนาศักยภาพการใช้พลังงานชีวมวลในระดับชุมชน ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแหล่งพลังงานทางเลือกของชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ = Development of community biomass-energy capacity by the sufficiency economy philosophy for the community renewable energy in Chiangmai Province : รายงานการวิจัย / ชวิศ จิตรวิจารณ์ และคณะ.

Chawit Čhitwičhān. Mahāwitthayālai Rātchaphat Chīang Mai. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Wičhai hǣng Chāt. by ชวิศ จิตรวิจารณ์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Chīang Mai] : Mahāwitthayālai Rātchaphat Chīang Mai, 2555 [2012] Publisher: [เชียงใหม่] : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2555 [2012]Other title: Development of community biomass-energy capacity by the sufficiency economy philosophy for the community renewable energy in Chiangmai Province.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9502.5.พ423ท9 ช56 2555 (1).
ห้องสมุด:
Chonnabot ʻĪsān nai mummō̜ng bandit ʻāsāsamak Mahāwitthayālai Thammasāt / ชนบทอีสานในมุมมองบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / นภาพร อติวานิชยพงศ์.

Naphāphǭn ʻAtiwānitchayaphong. Mahāwitthayālai Thammasāt. Witthayālai Phatthanasāt Pūai ʻƯngphākō̜n. by นภาพร อติวานิชยพงศ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Pathum Thānī] : Witthayālai Phatthanasāt Pūai ʻƯngphākō̜n Mahāwitthayalai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [ปทุมธานี] : วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HN700.55.ก925 น46 2559 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.55.ก925 น46 2559 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HN700.55.ก925 น46 2559 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: SOCY HN 2016 662518 (3), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: HN700.55.ก925 น46 2559 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HN700.55.ก925 น46 2559 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HN700.55.ก925 น46 2559 (3).
ห้องสมุด:
Sarup phon thī samkhan kānthamngān khō̜ng satrī nai prathēt Thai Phǭ.Sǭ. / สรุปผลที่สำคัญ การทำงานของสตรีในประเทศไทย พ.ศ. / สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Thailand. Samnakngān Sathiti hǣng Chāt. by สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān, 2557 [2014]- Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2557 [2014]-Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD6192.55.ก6 ส47 2556 (4), Pridi Banomyong LibraryCall number: HD6192.55.ก6 ส47 2558 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD6192.55.ก6 ส47 2558 (1). Withdrawn (2).
ห้องสมุด:
Khrōngkān sưksā læ wikhro̜ phon kāndamnœ̄nkān khō̜ng bō̜risat thī dai rap kānsongsœ̄m kānlongthun. Kānkhamnūan phonkrathop thāng dānphāsī læ rāidai khō̜ng rat čhāk klum tūayāng thī tham kānsưksā 1501 bō̜risat / โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลการดำเนินการของบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน. การคำนวณผลกระทบทางด้านภาษีและรายได้ของรัฐ จากกลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษา 1501 บริษัท / จัดทำโดย ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Sūn Bō̜rikān Wichākān Sētthasāt Khana Sētthasāt. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Songsœ̄m Kānlongthun. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Sūn, 2553 [2010] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2553 [2010]Other title: Kānkhamnūan phonkrathop thāng dānphāsī læ rāidai khō̜ng rat čhāk klum tūayāng thī tham kānsưksā 1501 bō̜risat Other title: การคำนวณผลกระทบทางด้านภาษีและรายได้ของรัฐ จากกลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษา 1501 บริษัท.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC 2010 696965 (1).
ห้องสมุด:
Khrōngkān sưksā læ wikhro̜ phon kāndamnœ̄nkān khō̜ng bō̜risat thī dai rap kānsongsœ̄m kānlongthun : rāingān chabap sombūn ( final report ) / โครงการศึกษาและวิเคราะห์ผลการดำเนินการของบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน : รายงานฉบับสมบูรณ์ (final report) / จัดทำโดย ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; คณะนักวิจัย ชนินทร์ มีโภคี หัวหน้าคณะวิจัย ; ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม ... [และคนอื่น ๆ] นักวิจัย.

Chanin Mīphōkhī. Thammawit Thœ̄tʻudomtham. Mahāwitthayālai Thammasāt. Sūn Bō̜rikān Wichākān Sētthasāt Khana Sētthasāt. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Songsœ̄m Kānlongthun. by ชนินทร์ มีโภคี | ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Sūn, 2553 [2010] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2553 [2010]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445 .ช36 2553 (1).
ห้องสมุด:
Khrōngkān sưksā læ wikhro̜ phon kāndamnœ̄nkān khō̜ng bō̜risat thī dai rap kānsongsœ̄m kānlongthun : botsarup samrap phūbō̜rihān (executive summary) / โครงการศึกษาและวิเคราะห์ผลการดำเนินการของบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน : บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (executive summary) / จัดทำโดย ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; คณะนักวิจัย ชนินทร์ มีโภคี หัวหน้าคณะวิจัย ; ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม ... [และคนอื่น ๆ] นักวิจัย.

Chanin Mīphōkhī. Thammawit Thœ̄tʻudomtham. Mahāwitthayālai Thammasāt. Sūn Bō̜rikān Wichākān Sētthasāt Khana Sētthasāt. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Songsœ̄m Kānlongthun. by ชนินทร์ มีโภคี | ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Sūn, 2553 [2010] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2553 [2010]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC 2010 696949 (1).
ห้องสมุด:
Khrōngkān sưksā læ wikhro̜ phon kāndamnœ̄nkān khō̜ng bō̜risat thī dai rap kānsongsœ̄m kānlongthun (pī 2549-2551) : botsarup samrap phūbō̜rihān (executive summary) / โครงการศึกษาและวิเคราะห์ผลการดำเนินการของบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (ปี 2549-2551) : บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (executive summary) / จัดทำโดย ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Sūn Bō̜rikān Wichākān Sētthasāt Khana Sētthasāt. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Songsœ̄m Kānlongthun. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Sūn, 2554 [2011] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC 2011 696974 (1).
ห้องสมุด:
Khrōngkān sưksā læ wikhro̜ phon kāndamnœ̄nkān khō̜ng bō̜risat thī dai rap kānsongsœ̄m kānlongthun (pī 2549-2551) : rāingān chabap sombūn (final report) : phāk phanūak / โครงการศึกษาและวิเคราะห์ผลการดำเนินการของบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (ปี 2549-2551) : รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report) : ภาคผนวก / จัดทำโดย ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Sūn Bō̜rikān Wichākān Sētthasāt Khana Sētthasāt. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Songsœ̄m Kānlongthun. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Sūn, 2554 [2011] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445 .ค9443 2554 (1).
ห้องสมุด:
Khrōngkān sưksā læ wikhro̜ phon kāndamnœ̄nkān khō̜ng bō̜risat thī dai rap kānsongsœ̄m kānlongthun (pī 2549-2551) : rāingān chabap sombūn (final report) / โครงการศึกษาและวิเคราะห์ผลการดำเนินการของบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (ปี 2549-2551) : รายงานฉบับสมบูรณ์ (final report) / จัดทำโดย ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Sūn Bō̜rikān Wichākān Sētthasāt Khana Sētthasāt. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Songsœ̄m Kānlongthun. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Sūn, 2554 [2011] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445 .ค944 2554 (1).
ห้องสมุด:
Khrōngkān sưksā læ wikhro̜ phon kāndamnœ̄nkān khō̜ng bō̜risat thī dai rap kānsongsœ̄m kānlongthun. Tārāng thīapkhīang mūat thurakit khō̜ng Samnakngān Khana Kammakān Songsœ̄m Kānlongthun kap Mūat ʻUtsāhakam Māttrathān / โครงการศึกษาและวิเคราะห์ผลการดำเนินการของบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน. ตารางเทียบเคียงหมวดธุรกิจของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกับหมวดอุตสาหกรรมมาตรฐาน / จัดทำโดย ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; คณะนักวิจัย ชนินทร์ มีโภคี หัวหน้าคณะวิจัย ; ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม ... [และคนอื่น ๆ] นักวิจัย.

Chanin Mīphōkhī. Thammawit Thœ̄tʻudomtham. Mahāwitthayālai Thammasāt. Sūn Bō̜rikān Wichākān Sētthasāt Khana Sētthasāt. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Songsœ̄m Kānlongthun. by ชนินทร์ มีโภคี | ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Sūn, 2553 [2010] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2553 [2010]Other title: Tārāng thīapkhīang mūat thurakit khō̜ng Samnakngān Khana Kammakān Songsœ̄m Kānlongthun kap Mūat ʻUtsāhakam Māttrathān Other title: ตารางเทียบเคียงหมวดธุรกิจของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกับหมวดอุตสาหกรรมมาตรฐาน.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445 .ช358 2553 (1).
ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544