Boonchoo New Book 2018-12 (Thai)

This list contains 91 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
72 pī sāng ton sāng khon / 72 ปี สร้างตน สร้างคน / ผู้เขียน ผู้เรียบเรียง, อาสา คำภา ... [และคนอื่น ๆ].

ʻĀsā Khamphā Warunee Osatharom. Bunyaphat Chukiert, Soraya Surunyapruth. Bunyanut Nākha. Suphārom Prasātkǣo. Mahāwitthayālai Thammasāt. by อาสา คำภา, 2524- | วารุณี โอสถารมย์ | บุญญภัทร์ ชูเกียรติ, 2530- | โศรยา สุรัญญาพฤติ, 2523- | บุณยนุช นาคะ | ศุภารมย์ ประสาทแก้ว | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Pathum Thānī : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2560 [2017] Publisher: ปทุมธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.6.บ72 ก13 2560 ล. 1 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS570.6.บ72 ก13 2560 ล. 1 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: DS570.6.บ72 ก13 2560 ล. 1 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: DS570.6.บ72 ก13 2560 ล. 1 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: DS570.6.บ72 ก13 2560 ล. 1 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS570.6.บ72 ก13 2560 ล. 1 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DS570.6.บ72 ก13 2560 ล. 1 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS570.6.บ72 ก13 2560 ล. 1 (10).
ห้องสมุด:
73 pī wan santiphāp Thai : phū pit thō̜ng tai thān phra / 73 ปี วันสันติภาพไทย : ผู้ปิดทองใต้ฐานพระ / กษิดิศ อนันทนาธร บรรณาธิการ.

Kasidit ʻAnanthanāthō̜n. by กษิดิศ อนันทนาธร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp : Sayām Parithat, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2561 [2018]Other title: Čhetsip sō̜ng pī wan santiphāp Thai : phū pit thō̜ng tai thān phra Other title: เจ็ดสิบสามปีวันสันติภาพไทย : ผู้ปิดทองใต้ฐานพระ.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: D802.ท9 ก1752 2561 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: D802.ท9 ก1752 2561 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: D802.ท9 ก1752 2561 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: D802.ท9 ก1752 2561 (2).
ห้องสมุด:
All-in-one Japanese : phāsā Yīpun khrop / All-in-one Japanese : ภาษาญี่ปุ่น ครบ / นักเขียน Ebidora.

Ebidora. by อิบิโดระ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... Phrāo, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : พราว, 2561 [2018]Other title: Phāsā Yīpun khrop Other title: ภาษาญี่ปุ่น ครบ.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PL533 .อ63 2561 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Dawn of the planet of the Apes : firestorm = [Rungʻarun hǣng phiphop wānō̜n : wairat mō̜rana] / Dawn of the planet of the Apes : firestorm = [รุ่งอรุณแห่งพิภพวานร : ไวรัสมรณะ] / Greg Keyes, เขียน ; วิลาส วศินสังวร, แปล.

Keyes, J. Gregory, Wilāt Wasinsangwō̜n. by คีย์ส, เจ. เกรกอรี, ค.ศ. 1963- | วิลาส วศินสังวร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Bō̜risat ʻŒ̄nnēt Phaplitching Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท เอิร์นเนส พับลิชชิ่ง จำกัด, 2561 [2018]Other title: Rungʻarun hǣng phiphop wānō̜n : wairat mō̜rana Other title: รุ่งอรุณแห่งพิภพวานร : ไวรัสมรณะ.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: นว .ค6565ด53ว64 2561 (1).
ห้องสมุด:
Illustrator CC 2017 : professional guide / Illustrator CC 2017 : professional guide / ผู้แต่ง วสันต์ พึ่งพูลผล.

Wasan Phưngphūnphon. by วสันต์ พึ่งพูลผล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat ʻAi Dī Sī Phrīmīa Čhamkat, 2560 [2017] Publisher: นนทบุรี : บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด, 2560 [2017]Other title: Illustrator CC 2017 : khūmư̄ chabap sombūn Other title: Illustrator CC 2017 : คู่มือฉบับสมบูรณ์.Availability: No items available : Checked out (3).
ห้องสมุด:
Intrapreneur for change : yāngkāo kāndœ̄nthāng rūam sāng khwāmplīanplǣng / Intrapreneur for change : ย่างก้าวการเดินทาง ร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลง / ผู้เขียน [และ] ภาพ ปัณฑิตา จันทร์อร่าม.

Puntita Janaram. Thammasat University. Faculty of Learning Sciences and Education. Leadership for the future. by ปัณฑิตา จันทร์อร่าม | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์. โครงการผู้นำแห่งอนาคต.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nakhō̜n Pathom : Khrōngkān Phūnam hǣng ʻAnākhot, Khana Witthayākān Rīanrū læ Sưksāsāt, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publisher: นครปฐม : โครงการผู้นำแห่งอนาคต คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.55.ฮ9พ6 ป624 2561 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HN700.55.ฮ9พ6 ป624 2561 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HN700.55.ฮ9พ6 ป624 2561 (2).
ห้องสมุด:
Photoshop CC 2017 : professional guide / Photoshop CC 2017 : professional guide / ผู้แต่ง เกียรติพงษ์ บุญจิตร.

Kīattiphong Bunčhit. by เกียรติพงษ์ บุญจิตร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat ʻAi Dī Sī Phrīmīa Čhamkat, 2560 [2017] Publisher: นนทบุรี : บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด, 2560 [2017]Other title: Photoshop CC 2017 : khūmư̄ chabap sombūn Other title: Photoshop CC 2017 : คู่มือฉบับสมบูรณ์.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: T385 .ก8417 2560 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Re-design Thailand : tham yāngrai hai sētthakit Thai tœ̄ptō yāng yangyư̄n ? / Re-design Thailand : ทำอย่างไรให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน? / จัดทำโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; กองบรรณาธิการ, สิทธิกร นิพภยะ, นนท์ นุชหมอน และพลอย ธรรมาภิรานนท์.

Čhuthāthip Čhongwanit. 'Āchanan Kǫphaibūn. Kīatanant Lūankǣo. Nuttaphong Phatthanaphong. Chalōthō̜n Kǣnsantisukmongkhon. Chon Bunnāk. Sitthikǭn Nipphaya. Non Nutmō̜n. Phlō̜i Thammāphirānon. Thammasat University. Faculty of Economics. Kānsammanā thāng Wichākān Krung Thēp...) by จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ | อาชนัน เกาะไพบูลย์ | เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว | ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์ | ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล | ชล บุนนาค | สิทธิกร นิพภยะ | นนท์ นุชหมอน | พลอย ธรรมาภิรานนท์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์. การสัมมนาทางวิชาการ (ครั้งที่ 40 : 2561 : กรุงเทพฯ).

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khana, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : คณะ, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HC445 .ร69 2561 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445 .ร69 2561 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HC445 .ร69 2561 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC445 .ร69 2561 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445 .ร69 2561 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC445 .ร69 2561 (3).
ห้องสมุด:
SketchUp 2017 + V-ray / SketchUp 2017+V-ray / ภาสกร พาเจริญ.

Passakorn Phācharoen. by ภาสกร พาเจริญ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Prōwichan, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: NA2728 .ภ653 2560 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: NA2728 .ภ653 2560 (1).
ห้องสมุด:
Window 10 Office 2016 chabap sombūn / Window 10 Office 2016 ฉบับสมบูรณ์ / อัมรินทร์ เพ็ชรกุล.

ʻAmmarin Phetkun. by อัมรินทร์ เพ็ชรกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... Rīwaiwā, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : รีไวว่า, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: QA76.76.ว6 อ646 2560 (2).
ห้องสมุด:
Kotmāi nī : lak thūapai / กฎหมายหนี้ : หลักทั่วไป / ดาราพร ถิระวัฒน์.

Daraporn Thirawat, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n. by ดาราพร ถิระวัฒน์, 2494- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp ...] : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahawitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT810 .ด646 2561 (1). Checked out (14).
ห้องสมุด:
Kotmāi kīeokap sāthāranasuk singwǣtlō̜m læ nitiwētchasāt = Laws related to public health, environmental health and forensic medicine / กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์ = Laws related to public health, environmental health and forensic medicine / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Mahāwitthayālai Sukhōthaithammāthirāt. Sākhā Wichā Witthayāsāt Sukkhaphāp. by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Edition: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2, พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Samnakphim Mahāwitthayālai Sukhōthaithammāthirāt, 2561 [2018] Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561 [2018]Other title: Laws related to public health, environmental health and forensic medicine.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: WA32.JT3 ก25 2561 ล. 1 (8).
ห้องสมุด:
Konlayut kānsāng sœ̄m sukkhaphāp / กลยุทธ์การสร้างเสริมสุขภาพ / วรรณรัตน์ รัตนวรางค์.

Wannarat Rattanawarāng, by วรรณรัตน์ รัตนวรางค์, 2513-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nakhō̜n Pathom : Bō̜risat Phetkasēm Phrinting Krup Čhamkat, 2560 [2017] Publisher: นครปฐม : บริษัท เพชรเกษมพริ้นติ้ง กรุ๊ป จำกัด, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: WA590 .ว439 2560 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WA590 .ว439 2560 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA590 .ว439 2560 (8), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: WA590 .ว439 2560 (3). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kānčhatkān thurakit kānbō̜rikān samrap phūsūngʻāyu / การจัดการธุรกิจการบริการ สำหรับผู้สูงอายุ / อมรรักษ์ สวนชูผล.

ʻAmō̜nrak Sūanchūphon. by อมรรักษ์ สวนชูผล.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Sīʻetyūkhēchan Čhamkat (Mahāchon), 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD9980.5 .อ43 2561 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9980.5 .อ43 2561 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD9980.5 .อ43 2561 (1).
ห้องสมุด:
Kāntham wičhai læ khīan botkhwām wičhai nai sāi witsawakammasāt theknōlōyī læ witthayāsāt = Research and research-paper writing in engineering, technology, and science / การทำวิจัยและเขียนบทความวิจัยในสายวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์ = Research and research-paper writing in engineering, technology, and science / โกสินทร์ จำนงไทย.

Kōsin Čhamnongthai, by โกสินทร์ จำนงไทย, 2503-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560 [2017]Other title: Research and research-paper writing in engineering, technology, and science.Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kānpokkhrō̜ng sūan thō̜ngthin kap ngān ʻanāmai sāthāranasuk læ singwǣtlō̜m / การปกครองส่วนท้องถิ่นกับงานอนามัย สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม / ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ.

Chatsumon Phrưtthiphinyō. Mahāwitthayālai Mahidon. Khana Sāthāranasuksāt. by ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Sāthāranasuksāt Mahāwitthayālai Mahidon, 2552 [2009] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552 [2009]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: WA546.JT3 ฉ63 2560 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kānprưksā khrō̜pkhrūa = Family counseling / การปรึกษาครอบครัว = Family counseling / เพ็ญนภา กุลนภาดล.

Phennaphā Kunnaphādon. by เพ็ญนภา กุลนภาดล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chachœ̄ngsao : Hǣm Khō̜mphio ʻŌ̜psēt, 2560 [2017] Publisher: ฉะเชิงเทรา : แฮม คอมพิว ออฟเซท, 2560 [2017]Other title: Family counseling.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV697 .พ723 2560 (1).
ห้องสมุด:
Kānphalit læ chai sư̄ yāng pen rabop phư̄a kānrīanrū nai satawat thī 21 / การผลิตและใช้สื่ออย่างเป็นระบบ เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 / จินตวีร์ คล้ายสังข์.

Jintavee Khlaisang. by จินตวีร์ คล้ายสังข์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LB1044.88 .จ632 2560 (1).
ห้องสมุด:
Kānphatthanā ʻǣpphlikhēchan dūai phāsā Java / การพัฒนาแอปพลิเคชั่นด้วยภาษา Java / เขียนโดย ประยงค์ อู่ประสิทธิ์วงศ์.

Prayong ʻŪprasitwong. by ประยงค์ อู่ประสิทธิ์วงศ์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sō̜. ʻĒchīa Phēt (1989) Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ส.เอเชียเพรส (1989) จำกัด, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: QA76.73.จ63 ป46 2561 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QA76.73.จ63 ป46 2561 (1).
ห้องสมุด:
Kānwāng rabop banchī / การวางระบบบัญชี / สุขุม โพธิสวัสดิ์.

Sukhum Phōthisawat. by สุขุม โพธิสวัสดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่13, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5655 .ส627 2561 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5655 .ส627 2561 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF5655 .ส627 2561 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2  3  ...  5    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544