Boonchoo New Book 2019-01 (Thai

This list contains 31 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
Kotmāi kap sētthasāt = Law and economics : kotmāi sapsin sanyā lamœ̄t læ singwǣtlō̜m / กฎหมายกับเศรษฐศาสตร์ = Law and economics : กฎหมายทรัพย์สิน สัญญา ละเมิด และสิ่งแวดล้อม / ธรรมนิตย์ สุมันตกุล.

Thammanit Sumantakun. by ธรรมนิตย์ สุมันตกุล.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559 [2016]Other title: Law and economics.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K487.ศ7 ธ435 2559 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K487.ศ7 ธ435 2559 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K487.ศ7 ธ435 2559 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Kotmāi kānthō̜ngthīeo Thai = Thai tourism law / กฎหมายการท่องเที่ยวไทย = Thai tourism law / ฉันทัช วรรณถนอม.

Chanthat Wannathanō̜m. by ฉันทัช วรรณถนอม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp… : Hānghunsūan Čhamkat Sāmladā, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสามลดา, 2560 [2017]Other title: Thai tourism law.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3425 .ฉ63 2560 (2).
ห้องสมุด:
Kotmāi wādūai sanchāt / กฎหมายว่าด้วยสัญชาติ / นฤมล ฐานิสโร.

Narumon Thānitsarō. by นฤมล ฐานิสโร.

Material type: Text Text Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2430 .น44 2561 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2430 .น44 2561 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2430 .น44 2561 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kotmāi rư̄ang Bitcoin, Blockchain, ICO and etc. : phrō̜m dūai khamʻathibāi phrarātchakamnot kānprakō̜p thurakit sinsap dičhithan Phō̜. Sō̜. 2561 / กฎหมายเรื่อง Bitcoin, Blockchain, ICO and etc. : พร้อมด้วยคำอธิบายพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 / ทพพล น้อยปัญญา.

Thopphon Nō̜ipanyā. by ทพพล น้อยปัญญา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp ... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT961 .ท335 2561 (4), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT961 .ท335 2561 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT961 .ท335 2561 (2). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Kānnam praphēnī nai kānpokkhrō̜ng rabō̜p prachāthipatai ʻan mī phra mahā kasat song pen pramuk mā chai nai kānphičhāranā winitchai khadī ratthammanūn : rāingān kānsưksā wičhai / การนำประเพณีในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ : รายงานการศึกษาวิจัย / โดย ปวริศร เลิศธรรมเทวี.

Pawarit Lertdhamtewe. Thailand. Office of the Constitutional Court. by ปวริศร เลิศธรรมเทวี | สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Sān Ratthathammanūn, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2070 .ป546 2561 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2070 .ป546 2561 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2070 .ป546 2561 (4), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2070 .ป546 2561 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kānwičhai patibatkān yāng mī sūanrūam phư̄a phatthanā konkai kānčhatkān dūlǣ phū sūngʻāyu rāi kō̜ranī nai Tambon Bāng Sī Thō̜ng Čhangwat Nonthaburī / การวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนากลไกการจัดการดูแลผู้สูงอายุรายกรณีในตำบลบางสีทอง จังหวัดนนทบุรี / วรรณลักษณ์ เมียนเกิด.

Wannalak Mīankœ̄t, Mahāwitthayālai Thammasāt. by วรรณลักษณ์ เมียนเกิด, 2520- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Čharansanitwong Kānphim, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV1484.ท95น7 ว442 2561 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: HV1484.ท95น7 ว442 2561 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV1484.ท95น7 ว442 2561 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kānsưksā 4.0 pen ying kwā kānsưksā / การศึกษา 4.0 เป็นยิ่งกว่าการศึกษา / ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะ.

Phaithūn Sinlārat. by ไพฑูรย์ สินลารัตน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... Samnakphim hæng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LA1221 .พ9375 2561 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: LA1221 .พ9375 2561 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LA1221 .พ9375 2561 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khon phīsư̄a = Human butterfly / คนผีเสื้อ = Human butterfly / นงนาง ; สายัณห์ สุธรรมสมัย บรรณาธิการ.

Nongnāng. Sāyan Suthamsamai. by นงนาง | สายัณห์ สุธรรมสมัย.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Bō̜risat Nīʻō Dičhitō̜n Čhamkat, [2560?] [2017?] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท นีโอ ดิจิตอล จำกัด, [2560?] [2017?]Other title: Human butterfly.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .น2236ค33 2560 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: นว .น2236ค33 2560 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .น2236ค33 2560 (2).
ห้องสมุด:
Khwāmrū bư̄angton kīeokap pramūan kotmāi phǣng læ phānit / ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ / คณิต ณ นคร.

Kanit Na Nakorn, by คณิต ณ นคร, 2480-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp : Winyūchon, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT920 .ค36 2559 (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2016 667148 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT920 .ค36 2559 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ sō̜p kotmāi laksana phayān lakthān / คู่มือสอบกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน / อภิรัฐ บุญทอง.

ʻAphirat Bunthō̜ng. by อภิรัฐ บุญทอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Other title: Khūmư̄ sō̜p phayān lakthān Other title: คู่มือสอบพยานหลักฐาน.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1672 .อ464 2561 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1672 .อ464 2561 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1672 .อ464 2561 (3). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ sō̜p phrathammanūn sān yuttham / คู่มือสอบพระธรรมนูญศาลยุติธรรม / อภิรัฐ บุญทอง.

ʻAphirat Bunthō̜ng. by อภิรัฐ บุญทอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1572 .อ468 2559 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1572 .อ468 2559 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1572 .อ468 2559 (1). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus In EditingCall number: LAW KPT 2016 663155 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Chīwalikhit / ชีวลิขิต / ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช.

Seni Pramoj, M.R., by เสนีย์ ปราโมช, ม.ร.ว, 2448-2540.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: DS570.6.ส785 ก3 2561 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS570.6.ส785 ก3 2561 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS570.6.ส785 ก3 2561 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.6.ส785 ก3 2561 (1).
ห้องสมุด:
Chut khrư̄angmư̄ : phāsā ʻAngkrit samrap kānsongʻō̜k læ namkhao / ชุดเครื่องมือ : ภาษาอังกฤษสำหรับการส่งออกและนำเข้า / พรชุลี อาชวอำรุง.

Phō̜nchulī ʻĀchawaʻamrung. Khrōngkān Yokradap Khīt Khwāmsāmāt nai Kānpen Sūnklāng khō̜ng Thurakit Samunphrai khō̜ng Klum Čhangwat Phāk Nư̄a Tō̜n Lāng. by พรชุลี อาชวอำรุง | โครงการยกระดับขีดความสามารถในการเป็นศูนย์กลางของธุรกิจสมุนไพรของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Phitsanulōk : Bō̜risat Thī. ʻĒt. Phrinting 2002 Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: พิษณุโลก : บริษัท ที. เอส. พรินท์ติ้ง 2002 จำกัด, 2561 [2018]Other title: Phāsā ʻAngkrit samrap kānsongʻō̜k læ namkhao Other title: ภาษาอังกฤษสำหรับการส่งออกและนำเข้า.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PE1115 .พ427 2561 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PE1115 .พ427 2561 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PE1115 .พ427 2561 (1).
ห้องสมุด:
Prachum khamhaikān Krung Sī ʻAyutthayā rūam 3 rư̄ang / ประชุมคำให้การกรุงศรีอยุธยา รวม 3 เรื่อง / กองบรรณาธิการ ลัดดาวัลย์ หมุนลี, อุดมลักษณ์ ศรีเทพ.

Latdāwan Munlī. ʻUdomlak Sīthēp. by ลัดดาวัลย์ หมุนลี | อุดมลักษณ์ ศรีเทพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Sǣngdāo, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS578 .ป422 2561 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Phayān phitsadān : lak kotmāi tām pǭ.wi.phǭ. læ pǭ.wi.ʻǭ. læ nǣo khamphiphāksā dīkā thī nasončhai / พยานพิสดาร : หลักกฎหมาย ตาม ป.วิ.พ. และ ป.วิ.อ. และแนวคำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ / โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ (Jurisprudence Group).

Wichīan Dirēkʻudomsak. Jurisprudence Group (Thailand) by วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ | จูริสพรูเดนซ์ กรุ๊ป.

Edition: ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2561.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : HǭČhǭKǭ. Sǣngčhan Kānphim, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : หจก. แสงจันทร์การพิมพ์, 2561 [2018]Other title: Kotmāi phayān phitsadān : lak kotmāi tām pǭ.wi.phǭ. læ pǭ. wi.ʻǭ. læ nǣo khamphiphāksā dīkā thī nasončhai Other title: Phayān phitsadān Other title: กฎหมายพยานพิสดาร : หลักกฎหมาย ตาม ป.วิ.พ. และ ป.วิ.อ. และแนวคำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ | พยานพิสดาร.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1672 .ว62 2561 (5).
ห้องสมุด:
Phrarātchabanyat čharāčhō̜n thāng bok chœ̄ng ʻathibāi Phō̜.Sō̜. 2561-2563 / พระราชบัญญัติจราจรทางบก เชิงอธิบาย พ.ศ. 2561-2563 / ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล ; บรรณาธิการ ฐาน ธนชัยวิวัฒน์.

Thān Thanachaiwiwat. Sūtphaisān. by ฐาน ธนชัยวิวัฒน์ | สูตรไพศาล.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 3]Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sūtphaisān, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3448 .พ464 2561 (1).
ห้องสมุด:
Phrưksasāt chœ̄ng ʻutasāhakam = Industrial botany / พฤกษศาสตร์เชิงอุตสาหกรรม = Industrial botany / หรรษา ปุณณะพยัคฆ์ และ สีหนาท ประสงค์สุข.

Hansā Punnaphayak. Sīhanāt Prasongsuk. by หรรษา ปุณณะพยัคฆ์ | สีหนาท ประสงค์สุข.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜n Mahāwitthayalai, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558 [2015]Other title: Industrial botany.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: SB107 .ห445 2558 (1).
ห้องสมุด:
Rakhačharit / ราคจริต / [หลิวต๋าหลิน รวบรวมข้อมูล] ; ธานี ปิยสุข [ผู้แปล].

Liu, Dalin. Thanī Piyasuk. by หลิว, ต๋าหลิน | ธานี ปิยสุข.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Nōbœ̄nbuk, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : โนเบิ้ลบุ๊คส์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ18.จ6 ห46 2561 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HQ18.จ6 ห46 2561 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HQ18.จ6 ห46 2561 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Wāra patirūp thī 37 : Patirūp kānrǣngngān / วาระปฏิรูปที่ 37 : ปฏิรูปการแรงงาน / คณะกรรมาธิการปฏิรูปการแรงงาน สภาปฏิรูปแห่งชาติ ; จัดทำโดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาติ.

Thailand. Saphā Patirūp hǣng Chāt. Khana Kammāthikān Patirūp Kānrǣngngān. Thailand. Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Phūthǣn Rātsadō̜n. by สภาปฏิรูปแห่งชาติ. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการแรงงาน | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558 [2015]Other title: Saphā Patirūp hǣng Chāt Wāra patirūp thī 37 : Patirūp kānrǣngngān Other title: Patirūp kānrǣngngān Other title: สภาปฏิรูปแห่งชาติ วาระปฏิรูปที่ 37 : ปฏิรูปการแรงงาน | ปฏิรูปการแรงงาน.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HD8700.55 .ว64 2558 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HD8700.55 .ว64 2558 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD8700.55 .ว64 2558 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD8700.55 .ว64 2558 (1).
ห้องสมุด:
Wāra phatthanā thī 7 : Nǣothāng patirūp sētthakit Thai phư̄a pen prathēt thī phatthanā lǣo phāinai pī 2575 / วาระพัฒนาที่ 7 : แนวทางปฏิรูปเศรษฐกิจไทยเพื่อเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วภายในปี 2575 / คณะกรรมาธิการวิสามัญปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภาปฏิรูปแห่งชาติ ; จัดทำโดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาติ.

Thailand. Saphā Patirūp hǣng Chāt. Khana Kammāthikān Wisāman Patirūp Sētthakit Kānngœ̄n læ Kānkhlang. Thailand. Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Phūthǣn Rātsadō̜n. by สภาปฏิรูปแห่งชาติ. คณะกรรมาธิการวิสามัญปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558 [2015]Other title: Nǣothāng patirūp sētthakit Thai phư̄a pen prathēt thī phatthanā lǣo phāinai pī 2575 Other title: แนวทางปฏิรูปเศรษฐกิจไทยเพื่อเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วภายในปี 2575 | สภาปฏิรูปแห่งชาติ วาระพัฒนาที่ 7 : แนวทางปฏิรูปเศรษฐกิจไทยเพื่อเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วภายในปี 2575.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445 .ว6327 2558 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC445 .ว6327 2558 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC445 .ว6327 2558 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544