TUPUEY-New Book-201903-02 (tha)

This list contains 133 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
Phūmpanyā ʻIndīa bōrān : prawattisāt læ pratyā thāngsāiklāng bǣp Phut Phrām Chēn / ภูมิปัญญาอินเดียโบราณ : ประวัติศาสตร์และปรัชญา ทางสายกลางแบบพุทธ พราหมณ์ เชน / สุมาลี มหณรงค์ชัย.

Sumalī Mahanarongchai. by สุมาลี มหณรงค์ชัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sayām, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2562 [2019]Other title: Phūmpanyā ʻIndīa bōrān : prawattisāt læ pratya Other title: ภูมิปัญญาอินเดียโบราณ : ประวัติศาสตร์และปรัชญา.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: B131 .ส67 2562 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: B131 .ส67 2562 (3). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Dān mư̄t khō̜ng phū tām hā sǣngsawāng = The dark side of the light chasers / ด้านมืดของผู้ตามหาแสงสว่าง = The dark side of the light chasers / เด็บบี ฟอร์ด เขียน ; ภัทริณี เจริญจินดา แปล.

Ford, Debbie. Phattharinī Čharœ̄nčhindā. by ฟอร์ด, เด็บบี | ภัทริณี เจริญจินดา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Samut Prākān : OMG books, 2559 [2016] Publisher: สมุทรปราการ : OMG books, 2559 [2016]Other title: The dark side of the light chasers.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF175.5.ง7 ฟ543 2559 (1).
ห้องสมุด:
Samō̜ng ʻatchariya chana kēm thurakit = GeniusX business intelligence / สมองอัจฉริยะ ชนะเกมธุรกิจ = GeniusX business intelligence / ดำรงค์ พิณคุณ.

Damrong Phinkhun. by ดำรงค์ พิณคุณ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Damrong Phinkhun Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ดำรงค์ พิณคุณ จำกัด, 2561 [2018]Other title: GeniusX business intelligence .Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF441 .ด622 2561 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF441 .ด624 2561 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: BF441 .ด624 2561 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
13 sing thī khon khemkhæng khao mai tham kan / 13 สิ่งที่คนเข้มแข็งเขาไม่ทำกัน / เอมี โมริน เขียน ; วิสาข์ ทองตัน แปล.

Morin, Amy. Wisā Thō̜ngtan. by โมริน, เอมี | วิสาข์ ทองตัน.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Cho̜tkhat, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : ช็อร์ตคัต, 2562 [2019]Other title: Sipsām sing thī khon khemkhæng khao mai tham kan Other title: สิบสามสิ่งที่คนเข้มแข็งเขาไม่ทำกัน.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF575.ส7 ม946 2562 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF575.ส7 ม946 2562 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Withī "čhūngčhai" khon hai tham yāng thī khun tō̜ngkān = How to persuade people to do what you want / วิธี "จูงใจ" คน ให้ทำอย่างที่คุณต้องการ = How to persuade people to do what you want / เฌอมาณย์ รัตนพงศ์ตระกูล.

Chœ̄mān Rattanaphongtrakūn. by เฌอมาณย์ รัตนพงศ์ตระกูล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรกMaterial type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Double Days, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : Double Days, 2557 [2014]Other title: How to persuade people to do what you want.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF637.จ7 ฌ754 2557 (1).
ห้องสมุด:
Yū thī wā rao čha mō̜ng man bǣp nai / อยู่ที่ว่าเราจะมองมันแบบไหน / อีกีจู เขียน ; วิทิยา จันทร์พันธ์ แปล.

Le, Ki ju. Withiyā Čhanphan. by อี, กีจู | วิทิยา จันทร์พันธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sapring Buk, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF637.ด6 อ66 2562 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF637.ด6 อ66 2562 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khun tham bǣp nī thammai khao khaočhai bǣp nan / คุณทำแบบนี้ ทำไมเขาเข้าใจแบบนั้น / Heidi Grant Halvorson ; ผู้แปล พรเลิศ อิฐฐ์.

Halvorson, Heidi Grant, Phō̜nlœ̄t ʻIt. by ฮัลวอร์สัน, ไฮดี กรานท์, ค.ศ. 1973- | พรเลิศ อิฐฐ์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2561 [2018]Availability: No items available : Checked out (4).
ห้องสมุด:
Kœ̄t pen khon tō̜ng khāi pen / เกิดเป็นคนต้องขายเป็น / Daniel H. Pink ; ผู้แปล วิโรจน์ ภัทรทีปกร.

Pink, Daniel H. Wirōt Pattarathīpakō̜n. by พิงค์, แดเนียล เอช | วิโรจน์ ภัทรทีปกร.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF774 .พ62 2561 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF774 .พ62 2561 (2).
ห้องสมุด:
Lagom : khwām phō̜dī nīlæ dī thīsut / Lagom : ความพอดีนี่แหละดีที่สุด / ลินเนีย ดันน์ เขียน ; รัตนา ธรรมพักตรกุล แปล.

Dunne, Linnea. Rattanā Thammaphaktrakun. by ดันน์, ลินเนีย | รัตนา ธรรมพักตรกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Satep, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สเต็ปส์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BJ1498 .ด63 2562 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BJ1498 .ด63 2562 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BJ1498 .ด63 2562 (3). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Čhong khō̜pkhun mư̄a dōtdīeo khrop 1,000 khrang / จงขอบคุณเมื่อโดดเดี่ยวครบ 1,000 ครั้ง / หลิวถง เขียน ; ชาญ ธนประกอบ แปล.

Liu, Tong. Chān Thanaprakō̜p. by หลิว, ถง | ชาญ ธนประกอบ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2561 [2018]Other title: Čhong khō̜pkhun mư̄a dōtdīeo khrop nưng phan khrang Other title: จงขอบคุณเมื่อโดดเดี่ยวครบหนึ่งพันครั้ง.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BJ1499.ส6 ห465 2561 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Kret thēpphačhao Čhīn = Zhong hua shen hua zhuan shuo / เกร็ดเทพเจ้าจีน = Zhong hua shen hua zhuan shuo / สมชาย จิว.

Somchai Čhio. by สมชาย จิว.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Yipsī Krup Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ยิปซี กรุ๊ป จำกัด, 2562 [2019]Other title: Zhong hua shen hua zhuan shuo.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BL1812.ท7 ส426 2562 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BL1812.ท7 ส426 2562 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Prawattisāt kānthūt Yurōp tangtǣ samai rāchāthippatai čhon thưng patčhuban : Phatthanākān dān kānthūt / ประวัติศาสตร์การทูตยุโรปตั้งแต่สมัยราชาธิปไตยจนถึงปัจจุบัน : พัฒนาการด้านการทูต / บรรพต กำเนิดศิริ.

Banphot Kamnœ̄tsiri. Thammasat University. Faculty of Political Science. by บรรพต กำเนิดศิริ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Tamrā læ Singphim Khana Ratthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและสิ่งพิมพ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: D31 .บ444 2561 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: D31 .บ444 2561 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: D31 .บ444 2561 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: D31 .บ444 2561 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Yurōp sēnthāng sāi rōmǣntik / ยุโรป เส้นทางสายโรแมนติก / ผู้แต่ง อนุพันธุ์ สุขะปิณฑะ.

'Anuphan Sukhapintha. by อนุพันธุ์ สุขะปิณฑะ.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Prōwichan, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: D923 .อ373 2557 (1).
ห้องสมุด:
7 khō̜sanœ̄ prachāchon sū nayōbāi chāidǣn tai/Pātānī : khō̜sanœ̄nǣ chœ̄ng nayōbāi kīeokap čhangwat chāidǣn Phāk Tai tō̜ phakkānmư̄ang čhāk khrư̄akhāi Peace Survey 7 ข้อเสนอประชาชนสู่นโยบายชายแดนใต้/ปาตานี : ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อพรรคการเมือง จากเครือข่าย Peace Survey.

European Union. Sasakawa Peace Foundation. by สหภาพยุโรป | มูลนิธิสันติภาพซาซากาว่า.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : , 2562 [2019] Publisher: [กรุงเทพฯ : เครือข่าย Peace Survey], 2562 [2019]Other title: Čhet khō̜sanœ̄ prachāchon sū nayōbāi chāidǣn tai/Pātānī : khō̜sanœ̄nǣ chœ̄ng nayōbāi kīeokap čhangwat chāidǣn Phāk Tai tō̜ phakkānmư̄ang čhāk khrư̄akhāi Peace Survey Other title: เจ็ดข้อเสนอประชาชนสู่นโยบายชายแดนใต้/ปาตานี : ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อพรรคการเมือง จากเครือข่าย Peace Survey.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2019 700452 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2019 700452 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC 2019 700452 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2019 700452 (1).
ห้องสมุด:
Bukbœ̄k Sayām : kānsamrūat khō̜ng Phra Wiphākphūwadon (James McCarthy) Phō̜.Sō̜. 2424-2436 / บุกเบิกสยาม : การสำรวจของพระวิภาคภูวดล (เจมส์ แมคคาร์ธี) พ.ศ. 2424-2436 / สุทธิศักดิ์ ปาลโพธิ์ แปล.

McCarthy, James Fitzroy, Sutthisak Pānphō. by แมคคาร์ธี, เจมส์ ฟิตซรอย, ค.ศ. 1853-1919 | สุทธิศักดิ์ ปาลโพธิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : River Books, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ริเวอร์ บุ๊คส์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS565 .ม84 2561 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS565 .ม84 2561 (3). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Phrarātchaphithī hǣng Krung Sayām tangtǣ bōrānnakān thưng Phō̜.Sō̜. 2475 / พระราชพิธีแห่งกรุงสยาม ตั้งแต่โบราณกาลถึง พ.ศ. 2475 / โดย H. G. Quaritch Wales ; สุทธิศักดิ์ ปาลโพธิ์ แปล.

Wales, H. G. Quaritch Sutthisak Pānphō. by เวลส์, เอช. จี. ควอริช, (ฮอเรส เจฟฟรีย์ ควอริช), ค.ศ. 1900-1981 | สุทธิศักดิ์ ปาลโพธิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : River Books, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : ริเวอร์ บุ๊คส์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS568 .ว74 2562 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS568 .ว74 2562 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Somdet Phrathēpphraratrātsudā... Sayāmbō̜rommarātchakumārī sadet phrarātchadamnœ̄n yư̄an Sāthāranarat Prachāchon Čhīn Phō̜.Sō̜. 2524-2559 / สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยือน สาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2524-2559 / คณะผู้จัดทำหนังสือ นิยม รัฐอมฤต ประธานกรรมการ ; เตช บุนนาค ... [และคนอื่น ๆ] กรรมการ.

Niyom Ratamarit. Tej Bunnag. Mahāwitthayālai Thammasāt. Witthayālai Nānāchāt Prīdī Banomyong. by นิยม รัฐอมฤต | เตช บุนนาค | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Witthayālai Nānā Chāt Prīdī Banomyong Mahāwitthayālai Thammasāt, [2559] [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2559] [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.43.ท7 ส485 2559 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS570.43.ท7 ส485 2559 (1).
ห้องสมุด:
Sāmkok bon sēnkhanān / สามก๊กบนเส้นขนาน / วินทร์ เลียววาริณ ; บรรณาธิการ ปริสนา บุญสินสุข.

Win Līeowārin, Pritsanā Bunsinsuk. by วินทร์ เลียววาริณ, 2499- | ปริสนา บุญสินสุข.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat 113 Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท 113 จำกัด, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS575 .ว634 2562 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS575 .ว634 2562 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS575 .ว634 2562 (1).
ห้องสมุด:
2475 : sēnthāng khon phǣ / 2475 : เส้นทางคนแพ้ / บัญชร ชวาลศิลป์.

Banchō̜n Chawānsin, Phon. Thō̜. by บัญชร ชวาลศิลป์, พล.อ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sǣngdāo, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2562 [2019]Other title: Sō̜ng sī čhet hā Other title: สองสี่เจ็ดห้า.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS582.7 .บ632 2562 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS582.7 .บ632 2562 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS582.7 .บ632 2562 (1).
ห้องสมุด:
อุทกธรณีวิทยา = Hydrogeology / กิจการ พรหมมา.

by กิจการ พรหมมา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555 [2012]Other title: Hydrogeology.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: GB1005 .ก62 2555 (2). Checked out (1). Withdrawn (1).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2  3  ...  7    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544