Boonchoo New Book 2019-04 (Thai

This list contains 25 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
Kotmāi mahāchon : wiwatthanākān khō̜ng kotmāi mahāchon nai tāngprathēt læ nai prathēt Thai / กฎหมายมหาชน : วิวัฒนาการของกฎหมายมหาชนในต่างประเทศและในประเทศไทย / ชาญชัย แสวงศักดิ์.

Chānchai Sawǣngsak, by ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp ... : Winyūchon, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K3150 .ช647 2560 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K3150 .ช647 2560 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K3150 .ช647 2560 (6). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Kammasit / กรรมสิทธิ์ / อานนท์ มาเม้า.

ʻĀnon Mamout, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n. by อานนท์ มาเม้า, 2530- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT641 .อ63 2562 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT641 .อ63 2562 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT641 .อ63 2562 (3). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Kānčhatkān khaya mūnfō̜i / การจัดการขยะมูลฝอย / ไพบูลย์ แจ่มพงษ์, ศิวพันธุ์ ชูอินทร์.

Paibūn Čhǣmphong. Siwaphan Chūʻin. by ไพบูลย์ แจ่มพงษ์, 2499- | ศิวพันธุ์ ชูอินทร์, 2518-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TD791 .พ93 2560 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: TD791 .พ93 2560 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: TD791 .พ93 2560 (3). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Kānčhatkān chumchon : [nǣokhit læ thritsadī kānčhatkān nayōbāi læ kō̜ranī sưksā] / การจัดการชุมชน : [แนวคิดและทฤษฎีการจัดการ นโยบาย และกรณีศึกษา] / อุทัย ปริญญาสุทธินันท์.

Utai Parinyasutinun. by อุทัย ปริญญาสุทธินันท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HN700.55.ฮ9พ6 อ736 2561 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HN700.55.ฮ9พ6 อ736 2561 (2). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Kānphatthanā chumchon : nǣokhit læ thritsadī kānphatthanā praden patčhuban læ kō̜ranī sưksā / การพัฒนาชุมชน : แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา ประเด็นปัจจุบัน และกรณีศึกษา / อุทัย ปริญญาสุทธินันท์.

ʻUthai Parinyasutthinan. by อุทัย ปริญญาสุทธินันท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HN700.55.ฮ9พ6 อ738 2561 (5). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Khwāmrū thūapai khō̜ng kotmāi rawāng prathēt thī kīeokhō̜ng kap sukkhaphāp / ความรู้ทั่วไปของกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ / วรรณวิภา พัวศิริ.

Wanwipa Phūasiri. by วรรณวิภา พัวศิริ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Rōngphim Dư̄an Tulā, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K3570 .ว443 2561 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: K3570 .ว443 2561 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K3570 .ว443 2561 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: K3570 .ว443 2561 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K3570 .ว443 2561 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi pokkhrō̜ng / คำอธิบายกฎหมายปกครอง / ชาญชัย แสวงศักดิ์.

Chānchai Sawǣngsak, by ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 27, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2720 .ช65 2561 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2720 .ช65 2561 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2720 .ช65 2561 (3). Checked out (9).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ thūan sō̜p : sarup praden khō̜sō̜p kotmāi pokkhrō̜ng phrō̜m khō̜sangkēt / คู่มือทวนสอบ : สรุปประเด็นข้อสอบกฎหมายปกครอง พร้อมข้อสังเกต / Absolute Law.

Thanāphong Thō̜nhāmkǣo. by ฐนาพงษ์ ทอนฮามแก้ว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Pannawit, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ปัณณวิชญ์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT70 .ฐ36 2561 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT70 .ฐ36 2561 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT70 .ฐ36 2561 (1).
ห้องสมุด:
Chīwakhēmī / ชีวเคมี / ดาวัลย์ ฉิมภู่.

Dawan Shimbhu. by ดาวัลย์ ฉิมภู่.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: QH506 .ด65 2558 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QH506 .ด65 2558 (2).
ห้องสมุด:
Tamrā rabop kānčhatkān monlaphit kāk ʻutsāhakam Phō̜.Sō̜. 2559 / ตำราระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 / โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม.

Thailand. Krom Rōngngān ʻUtsāhakam. by กรมโรงงานอุตสาหกรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : rōngphim samnakngān phra phut sātsanā hǣng chāt, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: TD897.8.ท9 ต64 2560 (3). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Tamrā rabop bambat monlaphit nam / ตำราระบบบำบัดมลพิษน้ำ / โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

Thailand. Krom Rōngngān ʻUtsāhakam. Mahāwitthayālai Kasētsāt. Phāk Wichā Witsawakam Singwǣtlō̜m. by กรมโรงงานอุตสาหกรรม | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Krom, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: TD745 .ต64 2561 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
น่าจะรู้อย่างนี้ตั้งแต่ตอนอายุ 20 / Tina Seelig ; ผู้แปล พรเลิศ อิฐฐ์, ธัญลักษณ์ เศวตศิลา.

by ซีลิก, ทินา ลินน์ | พรเลิศ อิฐฐ์ | ธัญลักษณ์ เศวตศิลา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2556] [2013]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LC1037.5 .ซ646 2556 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: LC1037.5 .ซ646 2556 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LC1037.5 .ซ646 2556 (2). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus In EditingCall number: LC1037.5 .ซ646 2556 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Nitipratyā bư̄angton = Introduction to philosophy of law / นิติปรัชญาเบื้องต้น = Introduction to philosophy of law / สมยศ เชื้อไทย.

Somyot Chư̄athai. by สมยศ เชื้อไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 20.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Other title: Nitipratyā Other title: Thritsadī kotmāi nitipratyā Other title: Introduction to philosophy of law | Philosophy of law | นิติปรัชญา | ทฤษฎีกฎหมาย นิติปรัชญา.Availability: No items available : Checked out (9).
ห้องสมุด:
Pratyā : prawattisāt sāi thān hǣng panyā / ปรัชญา: ประวัติศาสตร์สายธารแห่งปัญญา / โดย Nigel Warburton ; ปราบดา หยุ่น และ รติพร ชัยปิยะพร แปล.

Warburton, Nigel, Prāpdā Yun, Ratiphō̜n Chaipiyaphō̜n. by วอร์เบอร์ตัน, ไนเจล, ค.ศ. 1962- | ปราบดา หยุ่น, 2516- | รติพร ชัยปิยะพร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bookscape, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : Bookscape, 2561 [2018]Availability: No items available : Checked out (4).
ห้องสมุด:
Pratyā kānmư̄ang / ปรัชญาการเมือง / ทินพันธุ์ นาคะตะ.

Thinnaphan Nākhata, by ทินพันธุ์ นาคะตะ, 2477-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JA71 .ท63 2560 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Phāsā ʻAngkrit samrap nakkotmāi : phāk kotmāi ʻāyā = English for lawyers : criminal law : khamsap læ bǣpfưkhat / ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย : ภาคกฎหมายอาญา = English for lawyers : criminal law : คำศัพท์และแบบฝึกหัด / สุรัชดา รีคี, ณัฏฐพร รอดเจริญ, อาดัม รีคี.

Surutchada Reekie. Natthaporn Rodcharoen. Reekie, Adam. by สุรัชดา รีคี | ณัฏฐพร รอดเจริญ | รีคี, อาดัม.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Other title: English for lawyers : criminal law.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K52.อ6 ส735 2562 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K52.อ6 ส735 2562 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K52.อ6 ส735 2562 (4). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Rat læ nitibukkhon mahāchon / รัฐและนิติบุคคลมหาชน / ชาญชัย แสวงศักดิ์.

Chānchai Sawǣngsak, by ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Samnakphim Winyūchon Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2875 .ช62 2561 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2875 .ช62 2561 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2875 .ช62 2561 (7). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Wichā khwāmkhit thī khumkhā nūaikit thīsut nai lōk / วิชาความคิดที่คุ้มค่าหน่วยกิตที่สุดในโลก / Tina Seelig ; ผู้แปล พรรณี ชูจิรวงศ์.

Seelig, Tina Lynn. Punnī Chūčhirawong. by ซีลิก, ทินา ลินน์ | พรรณี ชูจิรวงศ์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... Wīlœ̄n, [2557] [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2557] [2014]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF408 .ซ646 2557 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BF408 .ซ646 2557 (2). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Sarup nư̄ahā læ rūam sūt calculus I calculus II calculus III differential equations probability and statistics / สรุปเนื้อหาและรวมสูตร calculus I calculus II calculus III differential equations probability and statistics / ดำรงค์ ทิพย์โยธา.

Damrong Thipyōthā. by ดำรงค์ ทิพย์โยธา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: QA303.2 .ด646 2555 (2).
ห้องสมุด:
Nangsư̄ khūmư̄ trīam sō̜p thanāikhwām / หนังสือคู่มือเตรียมสอบทนายความ / ภูดิท โทณผลิน.

Phūdit Thōnaphalin. by ภูดิท โทณผลิน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻAidīa Phrinting (2013) Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ไอเดีย พริ้นติ้ง (2013) จำกัด, 2562 [2019]Other title: Khūmư̄ trīam sō̜p thanāikhwām Other title: คู่มือเตรียมสอบทนายความ.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT70 .ภ736 2562 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT70 .ภ736 2562 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT70 .ภ736 2562 (3). Checked out (2).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544