TUECON-New Books-2019-05-May

This list contains 12 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
Economics of art and culture / Bruno S. Frey.

by Frey, Bruno S.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Cham, Switzerland : Springer, 2019Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Imperfect markets and imperfect regulation : an introduction to the microeconomics and political economy of power markets / Thomas-Olivier Leautier.

by Leautier, Thomas-Olivier.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Cambridge, Mass. : MIT Press 2018Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9502.A2 L43 2018 (1).
ห้องสมุด:
The logician and the engineer : how George Boole and Claude Shannon created the information age / Paul J. Nahin.

by Nahin, Paul J.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Princeton : Princeton University Press, c2013Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: QA28 .N34 2013 (1).
ห้องสมุด:
Kō̜ngthun Phatthanā Rabop Sathāban Kānngœ̄n Chaphǫkit : kotmāi khwāmčhampen læ phonkrathop / กองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ : กฎหมาย ความจำเป็น และผลกระทบ / โดย รัชดาภรณ์ สุขเกษม.

Ratchadāphō̜n Sukkasēm. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Sētthasāt. by รัชดาภรณ์ สุขเกษม | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp... ] : Khana Nitisāt læ Khana Sētthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG3300.55.ก6 ร62 2559 (1). Withdrawn (1).
ห้องสมุด:
ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ : ศึกษากรณีการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์โดยคนพิการ / ปิยะพล เกษมสุข.

Piyapon Kasemsook. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Sētthasāt. by ปิยะพล เกษมสุข | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt læ Khana Sētthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2559] [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2559] [2016]Other title: Exceptions to copyright infringement : a study of the use copyright works by disabled persons.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT1160.9 .ป656 2559 (1). Withdrawn (1).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ kānpō̜ngkan phonprayōt thapsō̜n / คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน / ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ; [คณะผู้จัดทำ อาทิสุดา ณ นคร ... [และคนอื่นๆ]].

ʻĀthisudā Na Nakhō̜n. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Phatthanākān Sētthakit læ Sangkhom hǣng Chāt. Sūn Patibatkān Tō̜tān Kānthutčharit. by อาทิสุดา ณ นคร | สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sūn, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT2275 .ค746 2561 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2275 .ค746 2561 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2275 .ค746 2561 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2275 .ค746 2561 (1).
ห้องสมุด:
Phonkrathop khō̜ng Phrarātchabanyat Lakprakan Thāng Thurakit Phō̜.Sō̜. 2558 tō̜ kānnam khrū̕angmāi kānkhā mā pen lakprakan : sưksā kō̜ranī thanākhān Krung Thai / ผลกระทบของพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ต่อการนำเครื่องหมายการค้ามาเป็นหลักประกัน : ศึกษากรณีธนาคารกรุงไทย / โดย พัสวีร์ณัฐ ปิติธรานนท์.

Phatsawīnat Pititharānon. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Sētthasāt. by พัสวีร์ณัฐ ปิติธรานนท์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp... ] : Khana Nitisāt læ Khana Sētthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Availability: No items available : Checked out (1). Withdrawn (1).
ห้องสมุด:
Phonkrathop čhāk kānkǣkhai kotmāi khamprakan tām Pharātchabanyat Kǣkhai Phœ̄mtœ̄m Pramūan Kotmāi Phǣng læ Phānit (Chabap thī 20) Phō̜.Sō̜. 2557 læ (Chabap thī 21) Phō̜.Sō̜. 2558 : kō̜ranī sưksā Sanyā Tratrīsīt khō̜ng thanākhān Kasikō̜nthai / ผลกระทบจากการแก้ไขกฎหมายค้ำประกันตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557 และ (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2558 : กรณีศึกษาสัญญาทรัสต์รีซีทของธนาคารกสิกรไทย / โดย เดชพล ทองงาม.

Dētphon Thǭngngām. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Sētthasāt. by เดชพล ทองงาม | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp... ] : Khana Nitisāt læ Khana Sētthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT900 .ด72 2559 (1). Withdrawn (1).
ห้องสมุด:
Phon khō̜ng kānchai kotmāi nai kānčhat rētting thī mī tō̜ phūbō̜riphōk nangsư̄ kātūn chāi rak chāi / ผลของการใช้กฎหมายในการจัดเรตติ้งที่มีต่อผู้บริโภคหนังสือการ์ตูนชายรักชาย / โดย ณหทัย พัลลภารักษ์.

Nahathai Phanlaphārak. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Sētthasāt. by ณหทัย พัลลภารักษ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp... ] : Khana Nitisāt læ Khana Sētthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: PN6714 .ณ56 2559 (1). Withdrawn (1).
ห้องสมุด:
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ.-- : ปัญหาและความเป็นไปได้ในการปรับใช้ / จันทร์จิรา ปัญจเภรี.

Janjira Panjaparee. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Sētthasāt. by จันทร์จิรา ปัญจเภรี | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt læ Khana Sētthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2559] [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2559] [2016]Other title: Draft social enterprise act B.E.-- : problems and applicability.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT3217 .จ632 2559 (1). Withdrawn (1).
ห้องสมุด:
ศักยภาพและแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมถุงมือยาง : กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยและมาเลเซีย / โดย สาลิณี สามทอง.

Salinee Samthong, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Sētthasāt. by สาลิณี สามทอง, 2527- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp... ] : Khana Nitisāt læ Khana Sētthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Other title: Potentiality and guideline development of the rubber glove industry : a comparison between Thailand and Malaysia.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9161.ท92 ส626 2559 (1). Withdrawn (1).
ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544