TUECON-New Books-2019-10-Oct

This list contains 12 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
Annual World Bank Conference on Development Economics--Europe.

by Annual World Bank Conference on Development Economics--Europe | World Bank.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: regular print Publisher: Washington, D.C. : World Bank : Oxford University Press, 2003-2006Other title: Economic integration and social responsibility | ABCDE.Online access: Search by title Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD73 .W6588 2004 (1).
ห้องสมุด:
Econometrics for dummies / by Roberto Pedace.

by Pedace, Roberto.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Hoboken, NJ : John Wiley & Sons Inc, 2013Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB139 .P43 2013 (1).
ห้องสมุด:
Introduction to modern economic growth / Daron Acemoglu.

by Acemoglu, Daron | Peters, Michael | Simsek, Alp.

Material type: Text Text Publisher: Princeton : Princeton University Press, c2009Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD75 .A246 V. 1 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD75 .A246 V. 1 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Minsky's moment : an insider's view on the economics of Hyman Minsky / Piero Ferri.

by Ferri, Piero.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Cheltenham, U.K. : Edward Elgar Publishing, c2019Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB119.M48 F47 2019 (1).
ห้องสมุด:
Kāokhām khwāmlư̄amlam : khwāmthāthāi khō̜ng sangkhom Thai : KPI yearbook 2562 / ก้าวข้ามความเหลื่อมล้ำ : ความท้าทายของสังคมไทย : KPI yearbook 2562 / คณะผู้[รวบรวมและ]จัดทำ วุฒิสาร ตันไชย, ธีรพรรณ ใจมั่น.

Wutthisān Tanchai. Thīraphan Čhaiman, Sathāban Phrapokklao. by วุฒิสาร ตันไชย | ธีรพรรณ ใจมั่น, 2517- | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phrapokklao, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562 [2019]Other title: KPI yearbook 2562.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HM821 .ก65 2562 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HM821 .ก65 2562 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HM821 .ก65 2562 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HM821 .ก65 2562 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Kāo sū sangkhom sūngwai ʻaidīa dī ʻōkāt mā : Now aging / ก้าวสู่สังคมสูงวัย ไอเดียดี โอกาสมา : Now aging / จัดทำโดย สำนักนโยบายและแผน สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

Samnakngān Bō̜rihān læ Phatthanā ʻOngkhwāmrū. Samnak Nayōbāi læ Phǣn. by สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้. สำนักนโยบายและแผน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... Samnak, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2558, [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2015 681650 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2015 681650 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC 2015 681650 (2).
ห้องสมุด:
Čhap thsēn hai penn gān = Now and trend / จับเทรนด์ให้เป็นงาน = Now and trend / จัดทำโดย สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

Samnakngān Bō̜rihān læ Phatthanā ʻOngkhwāmrū. by สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... Samnakngān, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558 [2015]Other title: Now and trend.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2015 681636 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2015 681636 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC 2015 681636 (2).
ห้องสมุด:
Nawattakam phlik lōk : kānplīanphān læ khwāmthāthāi khō̜ng prathēt Thai = [Disruptive technology : challenges and the way forward] / นวัตกรรมพลิกโลก : การเปลี่ยนผ่านและความท้าทายของประเทศไทย = [Disruptive technology : challenges and the way forward] / จัดทำโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; กองบรรณาธิการ นนท์ นุชหมอน และพลอย ธรรมาภิรานนท์.

Supphawat Rungsuriyawibūn. Rungnaphā ʻŌphātpanyāsān. Kriangkrai Tēchakānon. Peera Čharœ̄nphō̜n Suppawat Chōksawatphaisān. Puree Sirasoontorn. Phrưtthi Thāwō̜nyuttikān. Non Nutmō̜n. Phlō̜i Thammāphirānon. Thammasat University. Faculty of Economics. Kānsammanā thāng Wichākān Krung Thēp...) by ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ | รุ่งนภา โอภาสปัญญาสาร | เกรียงไกร เตชกานนท์ | พีระ เจริญพร | ศุภวัฒน์ โชคสวัสดิ์ไพศาล | ภูรี สิรสุนทร | ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์ | นนท์ นุชหมอน | พลอย ธรรมาภิรานนท์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์. การสัมมนาทางวิชาการ (ครั้งที่ 41 : 2562 : กรุงเทพฯ).

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khana, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : คณะ, 2562 [2019]Other title: Disruptive technology : challenges and the way forward.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC79.ท7 น567 2562 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC79.ท7 น567 2562 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: HC79.ท7 น567 2562 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC79.ท7 น567 2562 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HC79.ท7 น567 2562 (2).
ห้องสมุด:
Withī Chīwit Mư̄ang ʻŌkāt = Now urbanized / วิถีชีวิต เมือง โอกาส = Now urbanized / จัดทำโดย สำนักนโยบายและแผน สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

Samnakngān Bō̜rihān læ Phatthanā ʻOngkhwāmrū. Samnak Nayōbāi læ Phǣn by สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้. สำนักนโยบายและแผน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnak, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2558 [2015]Other title: Now urbanized.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2015 681640 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2015 681640 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC 2015 681640 (2).
ห้องสมุด:
SāngʻŌkāt čhāk Phalang Phūying = Now womenomics / สร้างโอกาสจากพลังผู้หญิง = Now womenomics / จัดทำโดย สำนักนโยบายและแผน สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

Samnakngān Bō̜rihān læ Phatthanā ʻOngkhwāmrū. Samnak Nayōbāi læ Phǣn by สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้. สำนักนโยบายและแผน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... Samnak, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2558 [2015]Other title: Now womenomics.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC 2015 681639 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2015 681639 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2015 681639 (1).
ห้องสมุด:
Pœ̄t kwāng kān rīanrū sū ʻanākhot = Now learning / เปิดกว้างการเรียนรู้สู่อนาคต = Now learning / จัดทำโดย สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

Samnakngān Bō̜rihān læ Phatthanā ʻOngkhwāmrū. by สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Samnakngān, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558 [2015]Other title: Now learning..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2015 681652 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2015 681652 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC 2015 681652 (2).
ห้องสมุด:
Sētthasāt sapphayākō̜n manut : prachākō̜n rǣngngān kānsưksā fưkʻoprom sātsanatham čhariyatham sukkhaphāp ʻanāmai singwǣtlō̜m / เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ : ประชากร แรงงาน การศึกษา ฝึกอบรม ศาสนธรรม จริยธรรม สุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม / บุญคง หันจางสิทธิ์.

Bunkhong Hančhāngsit, by บุญคง หันจางสิทธิ์, 2485-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : ʻŌ. ʻĒt. Phrinting Hao, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD4904.7 .บ73 2561 (1).
ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544