Boonchoo New Book 2019-10 (Thai

This list contains 28 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
Kotmāi supsin : khwāmrū phư̄nthān thāng khwāmkhit lak thūapai læ bot betset thūapai / กฎหมายทรัพย์สิน : ความรู้พื้นฐานทางความคิด หลักทั่วไป และบทเบ็ดเสร็จทั่วไป / อานนท์ มาเม้า.

Anont Mamout, by อานนท์ มาเม้า, 2530-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, (แก้ไขปรับปรุง).Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT640 .อ63 2562 (3). Checked out (7).
ห้องสมุด:
Kotmāi rawāng prathēt : khwāmrū chabap phok phā / กฎหมายระหว่างประเทศ : ความรู้ฉบับพกพา / Vaughan Lowe ; ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล แปล.

Lowe, A. V. Thitirat Thipsamritkul. by โลว์, เอ.วี. (อลัน วอน) | ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Buksakhēp, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บุ๊คสเคป, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KZ1242 .ล95 2561 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KZ1242 .ล95 2561 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KZ1242 .ล95 2561 (3). Checked out (6).
ห้องสมุด:
Kānkamnot nǣokhit læ kānbō̜rihān khrōngkān phatthanā thī chai panyā chœ̄ng patibat (Practical wisdom) / การกำหนดแนวคิดและการบริหารโครงการพัฒนาที่ใช้ปัญญาเชิงปฏิบัติ (Practical wisdom) / วุฒิสาร ตันไชย.

Wutthisān Tanchai. Sathāban Phra Pokklao. by วุฒิสาร ตันไชย | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thep : Sathāban Phra Pokklao, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JS7153.3.ก2 ว73103 2561 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: JS7153.3.ก2 ว73103 2561 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JS7153.3.ก2 ว73103 2561 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JS7153.3.ก2 ว73103 2561 (2).
ห้องสมุด:
Kānčhatkān khwāmkhatyǣng thāng sangkhom læ krabūankān yuttham thāng lư̄ak : nǣothāng kānprayukchai samrap sangkhom yuk 4.0 = Social conflict resolutions and alternative justice : implementation guidelines for Thai society 4.0 / การจัดการความขัดแย้งทางสังคมและกระบวนการยุติธรรมทางเลือก : แนวทางการประยุกต์ใช้สำหรับสังคมยุค 4.0 = Social conflict resolutions and alternative justice : implementation guidelines for Thai society 4.0 / พ.ต.ท. เสกสัณ เครือคำ.

Seksan Khruakham. by เสกสัณ เครือคำ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nakhō̜n Pathom : Phetkasēm Kānphim, 2562 [2019] Publisher: นครปฐม : เพชรเกษมการพิมพ์, 2562 [2019]Other title: Social conflict resolutions and alternative justice : implementation guidelines for Thai society 4.0.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HM1126 .ส76 2562 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: HM1126 .ส76 2562 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HM1126 .ส76 2562 (1).
ห้องสมุด:
Kānmư̄ang phāk prachāchon/kānmư̄ang phāk phonlamư̄ang : thāngʻō̜k khō̜ng kānmư̄ang Thai = People’s politics : the way for Thai politics / การเมืองภาคประชาชน/การเมืองภาคพลเมือง : ทางออกของการเมืองไทย = People’s politics : the way for Thai politics / จุมพล หนิมพานิช, สุรวงศ์ วรรณปักษ์ นักวิจัย.

Čhumphon Nimaphānit. Surawong Wannapak. Sathāban Phrapokklao. by จุมพล หนิมพานิช | สุรวงศ์ วรรณปักษ์ | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phrapokklao, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562 [2019]Other title: People’s politics : the way for Thai politics .Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745 .จ74 2562 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745 .จ74 2562 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745 .จ74 2562 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .จ74 2562 (1).
ห้องสมุด:
Khwāmthāthāi dān khwāmmankhong rūpbǣp mai : Prathēt Thai læ khwāmrūammư̄ nai radap phūmiphāk / ความท้าทายด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ : ประเทศไทยและความร่วมมือในระดับภูมิภาค / อมิทาฟ อาชาร์ยา ; [บรรณาธิการ ณัชชาภัทร อมรกุล].

Acharya, Amitav. Natchāphat ʻAmō̜nkun. Sathāban Phra Pokklao. by อาชาร์ยา, อมิทาฟ | ณัชชาภัทร อมรกุล | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thep : Sathāban Phra Pokklao, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JC576 .อ62 2562 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JC576 .อ62 2562 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: JC576 .อ62 2562 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JC576 .อ62 2562 (2).
ห้องสมุด:
Khwāmrū bư̄angton kīeokap kotmāi thūapai : trīam sō̜p khao nitisāt / ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป : เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์ / พรรษวัฒน์ พูนทองพันธ์, ประพัฒน์พงศ์ ปรีชา, อนุวัฒน์ บุญนันท์.

Phansawat Phūnthō̜ngphan, Praphatphong Prīchā. ʻAnuwat Bunyanan, by พรรษวัฒน์ พูนทองพันธ์, 2528- | ประพัฒน์พงศ์ ปรีชา | อนุวัฒน์ บุญนันท์, 2527-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Other title: Trīam sō̜p khao nitisāt khwāmrū bư̄angton kīeokap kotmāi thūapai Other title: เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT68 .พ445 2562 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT68 .พ445 2562 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT68 .พ445 2562 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi tūangœ̄n / คำอธิบายกฎหมายตั๋วเงิน / สหธน รัตนไพจิตร.

Sahathon Rattanaphaičhit, by สหธน รัตนไพจิตร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 16.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Other title: Kotmāi tūangœ̄n Other title: กฎหมายตั๋วเงิน.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT938 .ส53 2562ก (4), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT938 .ส53 2562ก (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT938 .ส53 2562ก (1). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi pokkhrō̜ng / คำอธิบายกฎหมายปกครอง / ชาญชัย แสวงศักดิ์.

Chānchai Sawǣngsak, by ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 28, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2720 .ช65 2562 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2720 .ช65 2562 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2720 .ช65 2562 (3). Checked out (8).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi yư̄m fāk sap / คำอธิบายยืม ฝากทรัพย์ / ไผทชิต เอกจริยกร.

Phathaichit ʻĒkčhariyakō̜n, by ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 17, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Availability: No items available : Checked out (11).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ phāsī chabap bukkhon thammadā / คู่มือภาษี ฉบับบุคคลธรรมดา / สุนิติ ถนัดวณิชย์ ; บรรณาธิการ วีระพล บดีรัฐ.

Suniti Thanatwanit. Wīraphon bō̜dīrat. Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. by สุนิติ ถนัดวณิชย์ | วีระพล บดีรัฐ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HJ2950.55 .ส7352 2562 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HJ2950.55 .ส7352 2562 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HJ2950.55 .ส7352 2562 (2).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ sō̜p kotmāi pokkhrō̜ng / คู่มือสอบกฎหมายปกครอง / สุริยา ปานแป้น, อนุวัฒน์ บุญนันท์.

Suriyā Pānpǣn, ʻAnuwat Bunnan, by สุริยา ปานแป้น, 2520- | อนุวัฒน์ บุญนันท์, 2527-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 13, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Other title: Kotmāi pokkhrō̜ng Other title: กฎหมายปกครอง.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2720 .ส746 2562ก (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2720 .ส746 2562ก (1). Checked out (6).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ sō̜p kotmāi ratthammanūn : mo̜ samrap sō̜p nētibandit phūchūai phūphiphāksā læ ʻaiyakān phūchūai / คู่มือสอบกฎหมายรัฐธรรมนูญ : เหมาะสำหรับสอบเนติบัณฑิต ผู้ช่วยผู้พิพากษา และอัยการผู้ช่วย / สุริยา ปานแป้น, อนุวัฒน์ บุญนันท์.

Suriyā Pānpǣn, ʻAnuwat Bunnan, by สุริยา ปานแป้น, 2520- | อนุวัฒน์ บุญนันท์, 2527-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp ... : Bō̜risat ʻAidīa Phrinting (2013), 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ไอเดีย พริ้นติ้ง (2013), 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2070 .ส744 2562 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2070 .ส744 2562 (2). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Chāk kānmư̄ang / ฉากการเมือง / นรนิติ เศรษฐบุตร.

Nō̜ranit Sētthabut, Sathāban Phra Pokklao. by นรนิติ เศรษฐบุตร, 2484- | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phra Pokklao, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745 .น431 2561 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745 .น431 2561 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .น431 2561 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745 .น431 2561 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Chana sip thit : kānbō̜rihān thō̜ngthin sū khwāmpenlœ̄t = The winner : local government management towards excellence / ชนะสิบทิศ : การบริหารท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ = The winner : local government management towards excellence / อรพินท์ สพโชคชัย.

ʻŌ̜raphin Sopchokechai. Sathāban Phrapokklao. by อรพินท์ สพโชคชัย | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Sathāban Phrapokklao, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562 [2019]Other title: Winner : local government management towards excellence.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JS7153.3.ก2 อ436 2562 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: JS7153.3.ก2 อ436 2562 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JS7153.3.ก2 อ436 2562 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JS7153.3.ก2 อ436 2562 (2).
ห้องสมุด:
Thām-tō̜p bukkhon : phǣng lak thūapai / ถาม-ตอบ บุคคล : แพ่งหลักทั่วไป / เดือนเด่น นาคสีหราช.

Dư̄andēn Nāksīharāt, by เดือนเด่น นาคสีหราช, 2527-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Winyuchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT511 .ด836 2562 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT511 .ด836 2562 (1). Checked out (7).
ห้องสมุด:
Nakkānmư̄ang thin čhangwat Pračhūap Khīrī Khan / นักการเมืองถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / สุชาดา วัฒนา.

Suchādā Watthanā, 1959- Sathāban Phrapokklao. by สุชาดา วัฒนา, 2502- | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phrapokklao, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1749.ก5 ส6832 2561 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก5 ส6832 2561 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1749.ก5 ส6832 2561 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1749.ก5 ส6832 2561 (2).
ห้องสมุด:
Nākkānmư̄ang thin Čhangwat Sukhōthai / นักการเมืองถิ่นจังหวัดสุโขทัย / ดาริน คงสัจวิวัฒน์.

Darin Khongsatjaviwat. Sathāban Phra Pokklao. by ดาริน คงสัจวิวัฒน์ | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phra Pokklao, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1749.ก5 ด646 2561 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก5 ด646 2561 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1749.ก5 ด646 2561 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1749.ก5 ด646 2561 (2).
ห้องสมุด:
Nākkānmư̄ang thin Čhangwat ʻUdō̜n Thānī / นักการเมืองถิ่นจังหวัดอุดรธานี / คะนอง พิลุน.

Khanō̜ng Philun. Sathāban Phra Pokklao. by คะนอง พิลุน | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phra Pokklao, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1749.ก5 ค635 2561 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1749.ก5 ค635 2561 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1749.ก5 ค635 2561 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก5 ค635 2561 (1).
ห้องสมุด:
Nayōbāi tāngprathēt Thai / นโยบายต่างประเทศไทย / ประภัสสร์ เทพชาตรี.

Prapat Thepchatree. by ประภัสสร์ เทพชาตรี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sēmātham, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JZ1767 .ป456 2562 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JZ1767 .ป456 2562 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JZ1767 .ป456 2562 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JZ1767 .ป456 2562 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544