Boonchoo New Book 2019-11 (Thai)

This list contains 19 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
Klin kāsalō̜ng / กลิ่นกาสะลอง / เนียรปาตี.

Phisit Sriprasert. by พิสิทธิ์ ศรีประเสริฐ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่สี่, เพิ่มตอนพิเศษ.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sǣngdāo, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .พ6644ก46 2561 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .พ6644ก46 2561 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: นว .พ6644ก46 2561 (1). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus In TracingCall number: นว .พ6644ก46 2561 (1).
ห้องสมุด:
Kānʻō̜kbǣp phalittaphan thō̜ngthin = OTOP design / การออกแบบผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น = OTOP design / อรัญ วานิชกร

ʻAran Wānitchakō̜n. by อรัญ วานิชกร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559 [2016]Other title: OTOP design..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: TS171 .อ46 2559 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: TS171 .อ46 2559 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kānkhīan læ kānprayukchai ngān prōkrǣm Arduino / การเขียนและการประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Arduino / ประภาส พุ่มพวง.

Praphāt Phumphūang. by ประภาส พุ่มพวง.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Sīʻetyūkhēchan Čhamkat (Mahāchon), 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: TJ223.ค72 ป46 2561 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kānmư̄ang prīapthīap = Comparative politics : ʻēkkasān kānsō̜n chut wichā. [Lō̜. 1], nūai thī 1-7 / การเมืองเปรียบเทียบ = Comparative politics : เอกสารการสอนชุดวิชา. [ล. 1], หน่วยที่ 1-7 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt. Sākhā Wichā Ratthasāt. by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Samnakphim Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt, 2561 [2018] Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561 [2018]Other title: Comparative politics.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JF56 .ก643 2561 ล. 1 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JF56 .ก643 2561 ล. 1 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JF56 .ก643 2561 ล. 1 (3). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ kānkhīan prōkrǣm phāsā C++ / คู่มือการเขียนโปรแกรมภาษา C++ / สุพจน์ สง่ากอง และ ปิยะ นากสงค์.

Suphot Sangākō̜ng. Piya Nāksong. by สุพจน์ สง่ากอง | ปิยะ นากสงค์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Simphlifāi, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : ซิมพลิฟาย, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QA76.73.ซ62 ส732 2562 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: QA76.73.ซ62 ส732 2562 (3). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ sāng nak nawattakam plīan lōk / คู่มือสร้างนักนวัตกรรมเปลี่ยนโลก / โดย Tony Wagner ; ดลพร รุจิรวงศ์ แปล.

Wagner, Tony. Donlaphō̜n Ručhirawong. by วากเนอร์, โทนี | ดลพร รุจิรวงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bookscape, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : Bookscape, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LB1607.5 .ว623 2561 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: LB1607.5 .ว623 2561 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LB1607.5 .ว623 2561 (3). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ khīan prōkrǣm dūai phāsā C chabap sombūn / คู่มือเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C ฉบับสมบูรณ์ / อรพิน ประวัติบริสุทธิ์

ʻŌ̜raphin Prawatbō̜risut. by อรพิน ประวัติบริสุทธิ์.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Prōwichan, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: QA76.73.ซ6 อ435 2562 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ rīan khīan prōkrǣm Python (phākpatibat) / คู่มือเรียน เขียนโปรแกรม Python (ภาคปฏิบัติ) / โชติพันธุ์ หล่อเลิศสุนทร และ ฐิตะพันธุ์ หล่อเลิศสุนทร.

Chōtphan Lō̜lœ̄tsunthō̜n. Thitaphan Lō̜lœ̄tsunthō̜n. by โชติพันธุ์ หล่อเลิศสุนทร | ฐิตะพันธุ์ หล่อเลิศสุนทร.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Nonthaburī] : Khō̜ Fangchan, 2562 [2019] Publisher: [นนทบุรี] : คอร์ฟังก์ชั่น, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QA76.73.พ93 ช93 2562 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: QA76.73.พ93 ช93 2562 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Thưng plīan rō̜i nā kō̜ čha tām khā kǣ haidai / ถึงเปลี่ยนร้อยหน้าก็จะตามฆ่าแกให้ได้ / จางยงมิน เขียน ; พัชรวดี ประเสริฐไพบูลย์ แปล.

Jang, Young Min. Phatcharawadī Prasœ̄tphaibūn. by จาง, ยงมิน | พัชรวดี ประเสริฐไพบูลย์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phrǣo, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : แพรว, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: นว .จ6328ก95พ63 2562 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .จ6328ก95พ63 2562 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Nainām hǣng ʻItsalām : bot samrūat khamsō̜n ʻItsalām wādūai santiphāp khwāmrunrǣng khrō̜pkhrūa læ sattrī / นัยนามแห่งอิสลาม : บทสำรวจคำสอนอิสลามว่าด้วย สันติภาพ ความรุนแรง ครอบครัว และสตรี / สุชาติ เศรษฐมาลินี.

Suchāt Sētthamālinī. by สุชาติ เศรษฐมาลินี.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Pattānī : Pātānīfō̜ram, 2560 [2017] Publisher: ปัตตานี : ปาตานีฟอรั่ม, 2560 [2017]Other title: bot samrūat khamsō̜n ʻItsalām wādūai santiphāp khwāmrunrǣng khrō̜pkhrūa læ sattrī Other title: บทสำรวจคำสอนอิสลามว่าด้วย สันติภาพ ความรุนแรง ครอบครัว และสตรี.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BP173.25 .ส72 2560 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BP173.25 .ส72 2560 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BP173.25 .ส72 2560 (1).
ห้องสมุด:
Mī ʻarai nai sūan langbān / มีอะไรในสวนหลังบ้าน / คิมจินยอง เขียน ; วิทิยา จันทร์พันธ์ แปล.

Kim, Chin-yong, Withiyā Čhanphan. by คิม, จินยอง, ค.ศ. 1981- | วิทิยา จันทร์พันธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phrǣo, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : แพรว, 2562 [2019]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Rāng sanyā thurakit / ร่างสัญญาธุรกิจ / อธึก อัศวานันท์.

ʻAthưk ʻAtsawānan. by อธึก อัศวานันท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, ปรับปรุงใหม่ปี 2562.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT920 .อ352 2562 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT920 .อ352 2562 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Ruk tawanʻō̜k : khwāmsamphan "Sayām-Wīatnām" kō̜n ʻānām Sayām yut / รุกตะวันออก : ความสัมพันธ์ "สยาม-เวียดนาม" ก่อนอานามสยามยุทธ / สุเจน กรรพฤทธิ์.

Sujane Kanparit. by สุเจน กรรพฤทธิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS575.5.ว8 ส72 2562 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS575.5.ว8 ส72 2562 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS575.5.ว8 ส72 2562 (2).
ห้องสมุด:
Sinlapa kānyūrūam kap khon hēngsūai / ศิลปะการอยู่ร่วมกับคนเฮงซวย / โรเบิร์ต ไอ. ซัตตัน เขียน ; ไอริสา ชั้นศิริ แปล.

Sutton, Robert I. ʻAirisā Chansiri. by ซัตตัน, โรเบิร์ต ไอ | ไอริสา ชั้นศิริ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hāothū, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2561 [2018]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Sanyān khwām wātklūa ʻItsalām nai sangkhom Thai : rāingān / สัญญาณความหวาดกลัวอิสลามในสังคมไทย : รายงาน / ดอน ปาทาน, เอกรินทร์ ต่วนศิริ, อันวาร์ กอมะ = Understanding anti-islam sentiment in Thailand : report / Don Pathan, Ekkarin Tuansiri, Anwar Koma.

Don Pathan. by ดอน ปาทาน | เอกรินทร์ ต่วนศิริ | อันวาร์ กอมะ | Don Pathan | Ekkarin Tuansiri | Anwar Koma.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Pattānī : Patani Forum, 2561 [2018] Publisher: ปัตตานี : ปาตานีฟอรั่ม, 2561 [2018]Other title: Sanyān khwām wātklūa ʻItsalām nai sangkhom Thai Other title: Understanding anti-islam sentiment in Thailand : report | สัญญาณความหวาดกลัวอิสลามในสังคมไทย | Understanding anti-islam sentiment in Thailand.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BP63.ท9 ด53 2561 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BP63.ท9 ด53 2561 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: BP63.ท9 ด53 2561 (1).
ห้องสมุด:
Lāk mummō̜ng phahu watthanatham / หลากมุมมองพหุวัฒนธรรม / อานันท์ กาญจนพันธุ์ ... [และคนอื่นๆ].

Anan Ganjanapan, Māk Tāmthai. Suchāt Sētthamālinī. ʻAmphō̜n Mātden. Akekrin Tūansiri. ʻAnthichā Sangchai. Čheʻapdunlo̜ Čhesō̜ho̜. Atthachak Satyanurak. by อานันท์ กาญจนพันธุ์, 2490- | มารค ตามไท | สุชาติ เศรษฐมาลินี | อัมพร หมาดเด็น | เอกรินทร์ ต่วนศิริ | อันธิฌา แสงชัย | เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ | อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Pattani : Pātānīfō̜ram, 2561 [2018] Publisher: ปัตตานี : ปาตานีฟอรั่ม, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HM1271 .ห463 2561 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HM1271 .ห463 2561 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HM1271 .ห463 2561 (1).
ห้องสมุด:
Hunyon phangāt / หุ่นยนต์ผงาด / Martin Ford เขียน ; ทีปกร วุฒิพิทยามงคล แปล.

Ford, Martin Thīpakō̜n Wutthiphittayāmongkhon. by ฟอร์ด, มาร์ติน (มาร์ติน อาร์.) | ทีปกร วุฒิพิทยามงคล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Salt, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : Salt, 2561 [2018]Other title: Hunyon phangāt : theknōlōyī læ phai hǣng ʻanākhot thī rai ngān Other title: หุ่นยนต์ผงาด : เทคโนโลยีและภัยแห่งอนาคตที่ไร้งาน.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD6331 .ฟ543 2561 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HD6331 .ฟ543 2561 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD6331 .ฟ543 2561 (3). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khēmī. 2 / เคมี. 2 / Raymond Chang เขียน ; ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย ... [และคนอื่น ๆ] แปลและเรียบเรียง.

Chang, Raymond. Thawīchai ʻAmō̜nsakchai. by แชง, เรย์มอนด์ | ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Mǣkkrō̜-Hin, [2561] [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, [2561] [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QD31.3 .ช821 2561 ล. 2 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: QD31.3 .ช821 2561 ล. 2 (3), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QD31.3 .ช821 2561 ล. 2 (1). Checked out (7).
ห้องสมุด:
Rēn phlop / เร้นพลบ / วีรวัฒน์ กนกนุเคราะห์.

Wīrawat Kanoknukhro̜, by วีรวัฒน์ กนกนุเคราะห์, 2509-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp : Dō̜kyā 2000, 2553 [2010] Publisher: กรุงเทพ : ดอกหญ้า 2000, 2553 [2010]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: นว .ว6835ร73 2553 (1).
ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544