TULAW-New Book-202007-21-31 (tha)

This list contains 17 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
Kotmāi khamprakan læ čhamnō̜ng thī kǣkhai phœ̄mtœ̄m Phō̜.Sō̜. 2557-2558 / กฎหมายค้ำประกันและจำนองที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2557-2558 / โดย กำชัย จงจักรพันธ์.

Kumchai Jongjakapun. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by กำชัย จงจักรพันธ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT900 .ก956 2563 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT900 .ก956 2563 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT900 .ก956 2563 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT900 .ก956 2563 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Kotmāi prakanphai / กฎหมายประกันภัย / พัฒนาพร โกวพัฒนกิจ.

Phatthanaphō̜n Kwōphatthanakit. by พัฒนาพร โกวพัฒนกิจ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Samnakphim Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2563 [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT998 .พ633 2563 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT998 .พ633 2563 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT998 .พ633 2563 (2).
ห้องสมุด:
Khō̜khwāmkhit wādūai kānkhrō̜pkhrō̜ng tām kotmāi laksana sapsin : rāingān chabap sombūn = The concept of possession in property law / ข้อความคิดว่าด้วยการครอบครองตามกฎหมายลักษณะทรัพย์สิน : รายงานฉบับสมบูรณ์ = The concept of possession in property law / โดย สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์.

Somkīat Wō̜rapanyāʻanan. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai. by สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai Khana Nitisāt Mō̜.Thō̜., 2563 [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย คณะนิติศาสตร์ มธ., 2563 [2020]Other title: Concept of possession in property law.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT640 .ส4215 2563 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT640 .ส4215 2563 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Khon mai chai khīan tō̜p ʻarai kō̜ phit / คนไม่ใช่ เขียนตอบอะไรก็ผิด / นันทัช กิจรานันทน์, เทียนศิริ บุญโชควิทูร.

Nanthat Kitrānan. Thīansiri Bunchōkwithūn. by นันทัช กิจรานันทน์ | เทียนศิริ บุญโชควิทูร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT51.7 .น63 2563ค (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT51.7 .น63 2563ค (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT51.7 .น63 2563ค (3). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi laksana lamœ̄t čhatkān ngānnō̜ksang læ lāp mikhūan dai (mūnnī 2) phrō̜m khamʻathibāi nai sūan khō̜ng Phrarātchabanyat Wādūai Khō̜sanyā thī Mai Pen Tham Phō̜. Sō̜. 2540 læ kotmāi mai thī kīeokhō̜ng / คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ (มูลหนี้ 2) พร้อมคำอธิบายในส่วนของ พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง / ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์.

Čhampī Sōtthiphan. by จำปี โสตถิพันธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563 [2020]Other title: Khamʻathibāi kotmāi laksana lamœ̄t čhatkān ngānnō̜ksang lāp mikhūan dai phrō̜m khamʻathibāi nai sūan khō̜ng Phō̜.Rō̜.Bō̜. Wādūai Khō̜sanyā thī Mai Pen Tham Phō̜. Sō̜. 2540 læ kotmāi thī kīeokhō̜ng Other title: Khamʻathibāi kotmāi laksana lamœ̄t čhatkān ngānnō̜ksang lāp mikhūan dai Other title: คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ พร้อมคำอธิบายในส่วนของ พ.ร.บ. ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT834 .จ63 2563 (4). Checked out (8).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi pramūan kotmāi phǣng læ phānit bap 5 khrǭpkhrūa / คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ครอบครัว / ไพโรจน์ กัมพูสิริ.

Phairōt Kamphūsiri, by ไพโรจน์ กัมพูสิริ, 2493-.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT540 .พ94 2563 (1). Checked out (16).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi chaosap-chaosư̄ (hire of property, hire purchase) / คำอธิบายเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ (hire of property, hire purchase) / ไผทชิต เอกจริยกร.

Pathaichit Eagjariyakorn, by ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 22, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563 [2020]Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus In TracingCall number: KPT877 .ผ932 2563 (1). : Checked out (18).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ kotmāi kīeokap rōk khōwit (COVID-19) / คู่มือกฎหมายเกี่ยวกับโรคโควิด (COVID-19) / สุพิศ ปราณีตพลกรัง, สุพิชญา ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonkrang, Supitchayā Prānītphonkrang. by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500- | สุพิชญา ปราณีตพลกรัง.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3075 .ส73 2563 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3075 .ส73 2563 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3075 .ส73 2563 (2). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Cataloging CompleteCall number: KPT3075 .ส73 2563 (1), Sanya Dharmasakti Library Cataloging CompleteCall number: KPT3075 .ส73 2563 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Tūathǣn-nāinā = Agency-brokerage / ตัวแทน-นายหน้า = Agency-brokerage / ไผทชิต เอกจริยกร.

Phathaichit ʻĒkčhariyakǭn, by ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 16, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563 [2020]Other title: Agency-brokerage.Availability: No items available : Checked out (19).
ห้องสมุด:
Rapmư̄ wikrit COVID-19 chabap nāičhāng læ lūkčhāng / รับมือวิกฤต COVID-19 ฉบับนายจ้างและลูกจ้าง / โดย ปรีชา หยกทองวัฒนา, ศิริขวัญ นิลกรรณ์.

Prīchā Yokthō̜ngwatthanā. Sirikhwan Ninlakun, by ปรีชา หยกทองวัฒนา | ศิริขวัญ นิลกรรณ์, 2524-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻĒmphan, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : เอมพันธ์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1304 .ป463 2563 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1304 .ป463 2563 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1304 .ป463 2563 (3), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: KPT1304 .ป463 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Wi. phǣng phitsadān : pramūan kotmāi withī phitčhāranā khwām phǣng tām kotmāi thī kǣkhai mai (kǣkhai mai lāsut). Lēm 2, Phāk 2 withī phičhāranā khadī nai sān chan ton withī phičhāranā khadī manōsārē kānphičhāranā dōi khāt nat, phāk 3 ʻutthō̜n dīkā / วิ. แพ่งพิสดาร : ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ตามกฎหมายที่แก้ไขใหม่ (แก้ไขใหม่ล่าสุด). เล่ม 2, ภาค 2 วิธีพิจารณาคดีในศาลชั้นต้น วิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่ การพิจารณาโดยขาดนัด, ภาค 3 อุทธรณ์ ฎีกา / Jurisprudence Group ; โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.

Wichīan Dirēkʻudomsak. Jurisprudence Group (Thailand) by วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ | จูริสพรูเดนซ์ กรุ๊ป.

Edition: ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2563.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Hō̜Čhō̜Kō̜. Sǣngčhan Kānphim, [2562] [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : หจก. แสงจันทร์การพิมพ์, [2562] [2019]Other title: Phāk 2 withī phičhāranā khadī nai sān chan ton withī phičhāranā khadī manōsārē kānphičhāranā dōi khāt nat Other title: Phāk 3 ʻutthō̜n dīkā Other title: Kotmāi wi. phǣng phitsadān : pramūan kotmāi withī phitčhāranā khwām phǣng. Other title: ภาค 2 วิธีพิจารณาคดีในศาลชั้นต้น วิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่ การพิจารณาโดยขาดนัด | ภาค 3 อุทธรณ์ ฎีกา | กฎหมาย วิ. แพ่งพิสดาร : ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง..Availability: No items available : Checked out (5).
ห้องสมุด:
Wi. phǣng phitsadān : pramūan kotmāi withī phitčhāranā khwām phǣng. Lēm 1, Phāk 1 botthūapai sān khūkhwām kānyư̄n læ kānsong khamkhūkhwām læ ʻēkkasān khamphiphāksā læ khamsang / วิ. แพ่งพิสดาร : ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง. เล่ม 1, ภาค 1 บททั่วไป ศาล คู่ความ การยื่นและการส่งคำคู่ความและเอกสาร คำพิพากษาและคำสั่ง / Jurisprudence Group ; โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.

Wichīan Dirēkʻudomsak. Jurisprudence Group (Thailand) by วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ | จูริสพรูเดนซ์ กรุ๊ป.

Edition: ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2563.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Hō̜Čhō̜Kō̜. Sǣngčhan Kānphim, [2562] [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : หจก. แสงจันทร์การพิมพ์, [2562] [2019]Other title: Phāk 1 botthūapai sān khūkhwām kānyư̄n læ kānsong khamkhūkhwām læ ʻēkkasān khamphiphāksā læ khamsang Other title: Kotmāi wi. phǣng phitsadān : pramūan kotmāi withī phitčhāranā khwām phǣng. Other title: ภาค 1 บททั่วไป ศาล คู่ความ การยื่นและการส่งคำคู่ความและเอกสาร คำพิพากษาและคำสั่ง | กฎหมาย วิ. แพ่งพิสดาร : ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง..Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K2205 .จ7 2562 ล. 1 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K2205 .จ7 2562 ล. 1 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Wi.ʻāyā phitsadān. lēm 2, Lak kotmāi læ nǣo khamphiphāksā dīkā tām pō̜.wi.ʻō̜. phāk 3 læ 4 (kǣkhai mai lāsut pī 2562) / วิ.อาญาพิสดาร. เล่ม 2, หลักกฎหมาย และแนวคำพิพากษาฎีกาตาม ป.วิ.อ. ภาค 3 และ 4 (แก้ไขใหม่ล่าสุดปี 2562) / Jurisprudence Group โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.

Wichīan Dirēkʻudomsak. Jurisprudence Group (Thailand) by วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ | จูริสพรูเดนซ์ กรุ๊ป.

Edition: ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2563.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Hō̜Čhō̜Kō̜. Sǣngčhan Kānphim, [2562] [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : หจก. แสงจันทร์การพิมพ์, [2562] [2019]Other title: Lak kotmāi læ nǣo khamphiphāksā dīkā tām pō̜.wi.ʻō̜. phāk 3 læ 4 (kǣkhai mai lāsut pī 2562) Other title: Kotmāi wi.ʻāyā phitsadān. Other title: หลักกฎหมาย และแนวคำพิพากษาฎีกาตาม ป.วิ.อ. ภาค 3 และ 4 (แก้ไขใหม่ล่าสุดปี 2562) | กฎหมาย วิ. อาญาพิสดาร..Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4606.5 .จ74 2562 ล. 2 (1). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Wi.ʻāyā phitsadān. lēm 1, Lak kotmāi læ nǣo khamphiphāksā dīkā tām pō̜.wi.ʻō̜. phāk 1 læ 2 (kǣkhai phœ̄mtœ̄m lāsut) / วิ.อาญาพิสดาร. เล่ม 1, หลักกฎหมาย และแนวคำพิพากษาฎีกาตาม ป.วิ.อ. ภาค 1 และ 2 (แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด) / Jurisprudence Group โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.

Wichīan Dirēkʻudomsak. Jurisprudence Group (Thailand) by วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ | จูริสพรูเดนซ์ กรุ๊ป.

Edition: ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2563.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Hō̜Čhō̜Kō̜. Sǣngčhan Kānphim, [2562] [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : หจก. แสงจันทร์การพิมพ์, [2562] [2019]Other title: Lak kotmāi læ nǣo khamphiphāksā dīkā tām pō̜.wi.ʻō̜. phāk 1 læ 2 (kǣkhai phœ̄mtœ̄m lāsut) Other title: Kotmāi wi.ʻāyā phitsadān. Other title: หลักกฎหมาย และแนวคำพิพากษาฎีกาตาม ป.วิ.อ. ภาค 1 และ 2 (แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด) | กฎหมาย วิ. อาญาพิสดาร..Availability: No items available : Checked out (5).
ห้องสมุด:
Wi. phǣng phitsadān : pramūan kotmāi withī phitčhāranā khwām phǣng. Lēm 3, withīkān chūakhrāo kō̜n phiphāksā læ kānbangkhap tām khamphiphāksā rư̄ khamsang ( botbanyat lāsut pī 2560 (chabap thī 30) / วิ.แพ่งพิสดาร : ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง. เล่ม 3, วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา และการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง (บทบัญญัติล่าสุด ปี 2560 (ฉบับที่ 30) / โดย Jurisprudence Group [วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์].

Wichīan Dirēkʻudomsak. Jurisprudence Group (Thailand) by วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ | จูริสพรูเดนซ์ กรุ๊ป.

Edition: ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2563Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Hō̜.Čhō̜. Kō̜. Sǣngčhan Kānphim, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : หจก. แสงจันทร์การพิมพ์, 2562 [2019]Other title: Phāk 4 withīkān chūakhrāo kō̜n phiphāksā læ kānbangkhap tām khamphiphāksā rư̄ khamsang Other title: Kotmāi wi. phǣng phitsadān : pramūan kotmāi withī phitčhāranā khwām phǣng. Other title: ภาค 4 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา และการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง | กฎหมาย วิ. แพ่งพิสดาร. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง..Availability: No items available : Checked out (3).
ห้องสมุด:
Sitthi khō̜ng phū sūngʻāyu nai prathēt Thai / สิทธิของผู้สูงอายุในประเทศไทย / ประทีป ทับอัตตานนท์.

Prathīp Thapʻattānon. by ประทีป ทับอัตตานนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat krung Sayām Phaplitching Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1529 .ป46 2562 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1529 .ป46 2562 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Lak kotmāi mahāchon bư̄angton : lak kotmāi = Introduction to public law : principle of law / หลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้น : หลักกฎหมาย = Introduction to public law : principle of law / สมยศ เชื้อไทย.

Somyot Chư̄athai. by สมยศ เชื้อไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 14, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Bō̜risat Samnakphim Winyūchon Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2563 [2020]Other title: Kotmāi mahāchon bư̄angton : lak kotmāi Other title: Introduction to public law : principle of law | กฎหมายมหาชนเบื้องต้น : หลักกฎหมาย.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K3150 .ส44 2563 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K3150 .ส44 2563 (2). Checked out (6).
ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544