Boonchoo New Book 2020-07 (Thai)

This list contains 30 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
AI sāng dai dūai mǣtchīn lœ̄n ning = Artificial intelligence with machine learning / AI สร้างได้ด้วยแมชชีนเลิร์นนิ่ง = Artificial intelligence with machine learning / ปริญญา สงวนสัตย์.

Parinyā Sangūansat. by ปริญญา สงวนสัตย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bǭrisat 'AiDīSī Prīmīa Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: นนทบุรี : บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: Q335 .ป463 2562 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: Q335 .ป463 2562 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
kotmāi khamprakan / กฎหมายค้ำประกัน / นิลุบล เลิศนุวัฒน์.

Nilubon Lertnuwat. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n. by นิลุบล เลิศนุวัฒน์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp…] : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT900 .น64 2563 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT900 .น64 2563 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT900 .น64 2563 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: KPT900 .น64 2563 (1). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Kotmāi pokkhrō̜ng / กฎหมายปกครอง / พนารัตน์ มาศฉมาดล.

Phanārat Mātchamādon, by พนารัตน์ มาศฉมาดล, 2524-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2720 .พ36 2563 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2720 .พ36 2563 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2720 .พ36 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kotmāi wādūai sitthi khō̜ng phūpūai læ kānčhattham bō̜rikān thāng dān sukkhaphāp / กฎหมายว่าด้วยสิทธิของผู้ป่วยและการจัดทำบริการทางด้านสุขภาพ / นิรมัย พิศแข มั่นจิตร.

Niramai Phitkhǣ Mančhit, 7102 Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n. by นิรมัย พิศแข, 2522- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp…] : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3075 .น64 2563 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3075 .น64 2563 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3075 .น64 2563 (1). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Kotmāi nī : lak thūapai / กฎหมายหนี้ : หลักทั่วไป / ดาราพร ถิระวัฒน์.

Dārāphō̜n Thirawat. Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā. by ดาราพร ถิระวัฒน์ | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1, [แก้ไขเพิ่มเติม.]Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT810 .ด646 2563 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT810 .ด646 2563 (2). Checked out (8).
ห้องสมุด:
Kotmāi læ khadī ʻāwut pư̄n : lak kotmāi læ nǣo khamphiphāksā dīkā phrō̜m khamʻathibāi dōi laʻīat / กฎหมายและคดีอาวุธปืน : หลักกฎหมายและแนวคำพิพากษาฎีกาพร้อมคำอธิบายโดยละเอียด / สรารักษ์ สุวรรณเสรี, อาคม ศรียาภัย.

Sārarak Suwansērī. ʻĀkhom Sīyāphai. by สรารักษ์ สุวรรณเสรี | อาคม ศรียาภัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [ฉบับปรับปรุงใหม่].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Hō̜Čhō̜Kō̜. Sǣngčhan Kānphim, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : หจก. แสงจันทร์การพิมพ์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3010 .ส46 2563 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3010 .ส46 2563 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3010 .ส46 2563 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Kanpatirū ʻudomsưksā Thai tām lakkān bō̜rihān čhatkān phāk rat nǣo mai : kānprapchai prasopkān khō̜ng prathēt Yœ̄ramanī nai prathēt Thai : rāingān kānsưksā wičhai / การปฏิรูปอุดมศึกษาไทยตามหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ : การปรับใช้ประสบการณ์ของประเทศเยอรมนีในประเทศไทย : รายงานการศึกษาวิจัย / โดย ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์.

Torpong Kittiyanupong. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Bō̜risat Rōngphim Dư̄an Tulā Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท โรงพิมพ์เดือนตุลา จำกัด, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: LA1223 .ต528 2563 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LA1223 .ต528 2563 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LA1223 .ต528 2563 (4). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kānpramœ̄n khunnaphāp chīwit thī kīeokhō̜ng kap sukkhaphāp læ khā ʻatthaprayōt nai ngān wičhai sukkhaphāp = Assessing health-related quality of life and utility in health research / การประเมินคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและค่าอรรถประโยชน์ในงานวิจัยสุขภาพ = Assessing health-related quality of life and utility in health research / วิน เตชะเคหะกิจ

Win Tēchakhēhakit. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Sūn Bō̜rihān Ngānwičhai. by วิน เตชะเคหะกิจ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ศูนย์บริหารงานวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Sūn Bō̜rihān Ngānwičhai Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2561 [2018] Publisher: เชียงใหม่ : ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561 [2018]Other title: Assessing health-related quality of life and utility in health research.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA20.5 .ว637 2561 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: WA20.5 .ว637 2561 (3).
ห้องสมุด:
Kānrangap khō̜phiphāt thāng sanyā thurakit rawāng prathēt = Settlement of disputes arising from international business contracts / การระงับข้อพิพาททางสัญญาธุรกิจระหว่างประเทศ = Settlement of disputes arising from international business contracts / เขมจุฑา สุวรรณจินดา.

Khēmčhuthā Suwančhindā, by เขมจุฑา สุวรรณจินดา, 2515-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563 [2020]Other title: Settlement of disputes arising from international business contracts.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K2390 .ข74 2563 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K2390 .ข74 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K2390 .ข74 2563 (1).
ห้องสมุด:
Kānsēptit sān læ kānsēptit phrưttikam : nǣokhit sāhēt læ kānraksā / การเสพติดสารและการเสพติดพฤติกรรม : แนวคิด สาเหตุและการรักษา / สตีฟ ซัสแมน.

Sussman, Steven Yale. Thailand. Samnak Kitčhakān nai Phradamri Phračhao Lānthœ̄ Phraʻong Čhao Phatcharakittiyāphā. by ซัสแมน, สตีฟ เยล | สำนักกิจการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnak Kitčhakān nai Phradamri Phračhao Lānthœ̄ Phraʻong Čhao Phatcharakittiyāphā, [2562] [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักกิจการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา, [2562] [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: WM176 .ซ65 2562 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: WM176 .ซ65 2562 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WM176 .ซ65 2562 (1).
ห้องสมุด:
Kānklaiklīa khō̜ phiphāt thāng ʻāyā : phrō̜m dūai phrarātchabanyat kānklaiklīa khō̜ phiphāt Phō̜.Sō̜. 2562 / การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา : พร้อมด้วย พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 / อุทัย อาทิเวช.

Uthai ʻĀthiwēt. by อุทัย อาทิเวช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat V.J. printing, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เจ.พริ้นติ้ง, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1758.ป45 อ73 2563 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1758.ป45 อ73 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khwāmmankhong khō̜mphiutœ̄ = Computer security / ความมั่นคงคอมพิวเตอร์ = Computer security / แสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ.

Sǣngsurī Wasuphongʻaiya. Mahāwitthayālai Songkhlānakharin. Khana Witsawakammasāt. by แสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะวิศวกรรมศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Songkhlā : Khana Witsawakammasāt Mahāwitthayālai Songkhlānakharin, 2560 [2017] Publisher: สงขลา : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2560 [2017]Other title: Computer security.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QA76.9.ค48 ส82 2560 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: QA76.9.ค48 ส82 2560 (6).
ห้องสมุด:
Tūathǣn-nāinā = Agency-brokerage / ตัวแทน-นายหน้า = Agency-brokerage / ไผทชิต เอกจริยกร.

Phathaichit ʻĒkčhariyakǭn, by ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 16, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563 [2020]Other title: Agency-brokerage.Availability: No items available : Checked out (19).
ห้องสมุด:
Thām-tō̜p nitikam-sanyā (mūnnī 1) / ถาม-ตอบ นิติกรรม-สัญญา (มูลหนี้ 1) / ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์.

Čhampī Sōtthiphan. by จำปี โสตถิพันธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT504 .จ646 2563 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT504 .จ646 2563 (1). Checked out (10).
ห้องสมุด:
Bāng rư̄ang khō̜ng prawattisāt Thai nai rabō̜p ratthammanūn / บางเรื่องของประวัติศาสตร์ไทยในระบอบรัฐธรรมนูญ / ปรีดี พนมยงค์.

Pridi Banomyong, by ปรีดี พนมยงค์, 2443-2526.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sayām Parithat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS583 .ป467 2563 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: DS583 .ป467 2563 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS583 .ป467 2563 (4), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS583 .ป467 2563 (2). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Pramūan kotmāi ʻāyā chabap ʻāngʻing / ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง / [รวบรวมโดย] ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.

Twekiat Menakanist, by ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2496-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 43, แก้ไขเพิ่มเติม (พ.ศ. 2563).Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3800 .ป43 2563 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3800 .ป43 2563 (1).
Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus On Order (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus On Order (1), Sanya Dharmasakti Library On Order (2).
Checked out (10).
ห้องสมุด:
Prawattisāt Yīpun = History of Japan / ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น = History of Japan / รงรอง วงศ์โอบอ้อม, เรียบเรียง

Rongrō̜ng Wongʻōpʻō̜m by รงรอง วงศ์โอบอ้อม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Thō̜t, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : ทอร์ช, 2562 [2019]Other title: History of Japan.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS835 .ร245 2562 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Phō̜nmalikhit / พรหมลิขิต / รอมแพง.

Čhanyawī Somprīdā. by จันทร์ยวีร์ สมปรีดา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp...: Hǣppī Bānānā, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : แฮปปี้บานานา, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .จ6214พ35 2562 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: นว .จ6214พ35 2562 (1). Checked out (6).
ห้องสมุด:
Phāsā ʻAngkrit phư̄a kānchai ngān thāng kotmāi / ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานทางกฎหมาย / ชัชชม อรรฆภิญญ์.

Chatchom ʻAkkhaphin, by ชัชชม อรรฆภิญญ์, 2499-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Wī.Čhē. Phrinting, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เจ.พริ้นติ้ง, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: PE1116.ก2 ช62 2561 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PE1116.ก2 ช62 2561 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PE1116.ก2 ช62 2561 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Mitchalin kai : Krung Thēp Mahā Nakhō̜n Phuket læ Phangngā = The Michelin guide : Bangkok, Phuket & Phang-Nga / มิชลิน ไกด์ : กรุงเทพมหานคร ภูเก็ตและพังงา = The Michelin guide : Bangkok, Phuket & Phang-Nga / [Michelin Guide Thailand].

Michelin Guide Thailand by มิชลิน ไกด์ ไทยแลนด์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat ʻAmarin Buk Sentœ̄ Čhamkat, [2561] [2018] Publisher: นนทบุรี : บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด, [2561] [2018]Other title: Michelin guide : Bangkok, Phuket & Phang-Nga.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: TX907.5.ท92ก4 ม625 2561 (1).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544