TULAW-New Book-202008-01-31 (tha)

This list contains 25 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
Kotmāi kānkhlang : phāk ngoppramān phǣndin / กฎหมายการคลัง : ภาคงบประมาณแผ่นดิน / สุปรียา แก้วละเอียด.

Suprīyā Kǣolaʻīat. by สุปรียา แก้วละเอียด.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3528 .ส729 2563 (1). Checked out (16). In transit (1).
ห้องสมุด:
Kotmāi banchī phāsī ʻākō̜n = Tax accounting law / กฎหมายบัญชีภาษีอากร = Tax accounting law / ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Chaisit Trachutham, Dunyaluk Trāchūtham. by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, 2493- | ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Other title: Tax accounting law.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3562 .ช64 2562 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3562 .ช64 2562 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3562 .ช64 2562 (2). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Kotmāi rawāng prathēt phanǣk khadī mư̄ang / กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง / จิ๊ด เศรษฐบุตร.

Čhit Sētthabut, Prasit Piwāwatthanaphānit. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Kānsō̜n. by จิ๊ด เศรษฐบุตร, 2449-2538 | ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ปรับปรุงแก้ไข / โดย ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KZ3410 .จ67 2563 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KZ3410 .จ67 2563 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KZ3410 .จ67 2563 (3). Checked out (9).
ห้องสมุด:
Kotmāi laksana tūa ngœ̄n = Civil and commercial code : bills and notes / กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน = Civil and commercial code : bills and notes / ตรีเนตร สาระพงษ์.

Trīnēt sāraphong. by ตรีเนตร สาระพงษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [ʻUbon Rātchathānī] : Rōngphim Mahāwitthayālai ʻUbon Rātchathānī, [2563] [2020] Publisher: [อุบลราชธานี] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, [2563] [2020]Other title: Negotiable intrument : Law of bill = Kotmāi laksana tūa ngœ̄n Other title: Civil and commercial code : bills and notes | Negotiable intrument : Law of bill = กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT938 .ต463 2563 (1).
ห้องสมุด:
Kotmāi wādūai ʻātchayākam khō̜mphiutœ̄ læ ʻātchayākam saibœ̄ / กฎหมายว่าด้วยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์และอาชญากรรมไซเบอร์ / สาวตรี สุขศรี.

Sawatree Suksri. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n. by สาวตรี สุขศรี | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp ... : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT80.ค53 ส653 2563ก (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT80.ค53 ส653 2563ก (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT80.ค53 ส653 2563ก (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: KPT80.ค53 ส653 2563ก (1). Checked out (11).
ห้องสมุด:
Kānphičhāranā khadī ʻāyā dōi mai prākot tūa čhamlœ̄i (Trial in absentia) : rāingān chabap sombūn / การพิจารณาคดีอาญาโดยไม่ปรากฏตัวจำเลย (Trial in absentia) : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย เพียรรัตน์ ลีลาพงศธร.

Phīanrat Līlāphongsathō̜n, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai. by เพียรรัตน์ ลีลาพงศธร, 2532- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2563 [2020] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4713 .พ84 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4713 .พ84 2563 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4713 .พ84 2563 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Khō̜khwāmkhit wādūai kānkhrō̜pkhrō̜ng tām kotmāi laksana sapsin : rāingān chabap sombūn = The concept of possession in property law / ข้อความคิดว่าด้วยการครอบครองตามกฎหมายลักษณะทรัพย์สิน : รายงานฉบับสมบูรณ์ = The concept of possession in property law / โดย สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์.

Somkīat Wō̜rapanyāʻanan. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai. by สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai Khana Nitisāt Mō̜.Thō̜., 2563 [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย คณะนิติศาสตร์ มธ., 2563 [2020]Other title: Concept of possession in property law.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT640 .ส4215 2563 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT640 .ส4215 2563 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Khwāmrū thūapai kotmāi phāsī ʻākō̜n tām pramūan ratsadākō̜n Phō̜.Sō̜. 2561 / ความรู้ทั่วไปกฎหมายภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2561 / ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง.

Thatsanī Lư̄angrư̄angrō̜ng. by ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม]Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Krungsayām Phaplitching Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3550 .ท63 2561 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khwāmrū bư̄angton kānhai khamprưksā dān kotmāi læ kāntham nāthī thanāikhwām fưkhat = Legal consultancy and advocacy / ความรู้เบื้องต้นการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและการทำหน้าที่ทนายความฝึกหัด = Legal consultancy and advocacy / ภูมินทร์ บุตรอินทร์.

Phūmin Butphrom. by ภูมินทร์ บุตรอินทร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp ... : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Other title: Legal consultancy and advocacy.Availability: No items available : Checked out (3).
ห้องสมุด:
Khwāmsamret nai chīwit Sanyā Thamsak : khon khō̜ng phǣndin / ความสำเร็จในชีวิต สัญญา ธรรมศักดิ์ : คนของแผ่นดิน / กองทุนศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์.

Sanyā Thamsak, Kō̜ngthun Sāttrāčhān Sanyā Thammasak. by สัญญา ธรรมศักดิ์, 2450-2545 | กองทุนศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: DOC 2020 711432 (2).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi phangmư̄ang / คำอธิบายกฎหมายผังเมือง / เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล.

Eakaboon Wongsawatgul, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n. by เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล, 2503- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3062 .อ736 2563 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3062 .อ736 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3062 .อ736 2563 (2). Checked out (5).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi laksana nī (phon hǣng nī) / คำอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้ (ผลแห่งหนี้) / ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์.

Čhampī Sōtthiphan. by จำปี โสตถิพันธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT903 .จ636 2563 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT903 .จ636 2563 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: KPT903 .จ636 2563 (1). Checked out (10).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi pramūan kotmāi phǣng læ phānit bap 5 khrǭpkhrūa / คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ครอบครัว / ไพโรจน์ กัมพูสิริ.

Phairōt Kamphūsiri, by ไพโรจน์ กัมพูสิริ, 2493-.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT540 .พ94 2563 (1). Checked out (16).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ sō̜p phrathammanūn sān yuttham / คู่มือสอบพระธรรมนูญศาลยุติธรรม / อภิรัฐ บุญทอง.

ʻAphirat Bunthō̜ng. by อภิรัฐ บุญทอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2563 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1572 .อ468 2563 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1572 .อ468 2563 (2). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Newly AcquiredCall number: KPT1572 .อ468 2563 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Thām-tō̜p bukkhon : phǣng lak thūapai / ถาม-ตอบ บุคคล : แพ่งหลักทั่วไป / เดือนเด่น นาคสีหราช.

Dư̄andēn Nāksīharāt, by เดือนเด่น นาคสีหราช, 2527-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, (ปรับปรุงใหม่).Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Winyuchon, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT511 .ด836 2563 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT511 .ด836 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Rūam khamphiphāksā Sān Dīkā thī winitchai dōi thīprachum yai Sān Dīkā ; Rūam khamphiphāksā Sān Dīkā Phanǣk Khadī ʻĀyā khō̜ng Phūdamrong Tamnǣng Thāng Kānmư̄ang / รวมคำพิพากษาศาลฎีกาที่วินิจฉัยโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ; รวมคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง / บรรณาธิการ นวรัตน์ กลิ่นรัตน์ ... [และคนอื่น ๆ].

Nawarat Klinrat. Thailand. Sān Dīkā. by นวรัตน์ กลิ่นรัตน์ | ศาลฎีกา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Sān Dīkā, [2563] [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ศาลฎีกา, [2563] [2020]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1787.ก49 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1787.ก49 2563 (2). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Rūam kham winitchai Sān Ratthammanūn pračham pī 2562. Lem 2 / รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2562. เล่ม 2 / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Thailand. Office of The Constitutional Court. by สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Sān Ratthammanūn, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2620 .ร54 2562 ล. 2 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2620 .ร54 2562 ล. 2 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2620 .ร54 2562 ล. 2 (1).
ห้องสมุด:
Rūam kham winitchai Sān Ratthammanūn pračham pī 2562. Lem 3 / รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2562. เล่ม 3 / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Thailand. Office of The Constitutional Court. by สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Sān Ratthammanūn, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2620 .ร54 2562 ล. 3 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2620 .ร54 2562 ล. 3 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2620 .ร54 2562 ล. 3 (1).
ห้องสมุด:
Rabop kotmāi sīwin lō̜ : čhāk kotmāi sipsō̜ng to sū pramūan kotmāi phǣng læ phānit / ระบบกฎหมายซีวิลลอว์ : จากกฎหมายสิบสองโต๊ะสู่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ = [The civil law systems : from the Twelve Tables to the Thai civil and commercial code] / มุนินทร์ พงศาปาน.

Munin Phongsāpān. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n. by มุนินทร์ พงศาปาน | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Other title: Civil law systems : from the Twelve Tables to the Thai civil and commercial code.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K623 .ม73 2563 (1). Checked out (15). In transit (2).
ห้องสมุด:
Sammanā kotmāi nī (phāk čhop bō̜ribūn) phrō̜m bot wikhro̜ khō̜sō̜p (nitikam læ nī) = Discussion on general principles of obligation (the ending) & law exams analysis (juristic act & obligation). Lem 2 / สัมมนากฎหมายหนี้ (ภาคจบบริบูรณ์) พร้อมบทวิเคราะห์ข้อสอบ (นิติกรรมและหนี้) = Discussion on general principles of obligation (the ending) & law exams analysis (juristic act & obligation). เล่ม 2 / พลภวิษย์ พันธุ์คำเกิด.

Phonphawit Phankhamkœ̄t. by พลภวิษย์ พันธุ์คำเกิด.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp…] : Bō̜risat Krung Sayām Phaplitching Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2563 [2020]Other title: Discussion on general principles of obligation (the ending) & law exams analysis (juristic act & obligation) | Discussion on general principles of obligation (the ending) and law exams analysis (juristic act and obligation).Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT504 .พ44 2563 ล. 2 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT504 .พ44 2563 ล. 2 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT504 .พ44 2563 ล. 2 (3). Checked out (6). In transit (1).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544