SET CORNER

This list contains 61 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
40+ yang maisāi kasīan sabāi pen čhing dai / 40+ ยังไม่สายเกษียณสบายเป็นจริงได้ / อัจฉรา โยมสินธุ์.

ʻAtcharā Yōmsin. Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. by อัจฉรา โยมสินธุ์ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560 [2017]Other title: Sīsip būak yang maisāi kasīan sabāi pen čhing dai Other title: สี่สิบบวกยังไม่สายเกษียณสบายเป็นจริงได้.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG179 .อ62 2560 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HG179 .อ62 2560 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG179 .อ62 2560 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HG179 .อ62 2560 (1).
ห้องสมุด:
CISA 1 workbook : คลังแบบทดสอบพร้อมเฉลย / ผู้เขียน สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2549Other title: CISA 1 workbook : คลังแบบทดสอบพร้อมเฉลย : กลุ่มวิชาที่ 2 เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์การลงทุน | CISA 1 workbook : กลุ่มวิชาที่ 2 เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์การลงทุน.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HB74.6 .ซ626 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HB74.6 .ซ626 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HB74.6 .ซ626 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB74.6 .ซ626 (1). Checked out (4). Withdrawn (1).
ห้องสมุด:
CISA 1 workbook. กลุ่มวิชาที่ 3, การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน / ผู้เขียน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน. ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2552 [2009]Other title: การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน | CISA 1 workbook : คลังแบบทดสอบพร้อมเฉลย..Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG4028.ป4 ซ613 2552 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG4028.ป4 ซ613 2552 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Reverse hybrid klap hūakhit phichit talāthun / Reverse hybrid กลับหัวคิด พิชิตตลาดหุ้น / ผู้เขียน Sirichaiwatt.

Sirichaiwat. by ศิริชัยวัฒน์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻInphan Čhamkat, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท อินส์พัล จำกัด, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG4661 .ศ634 2560 (1).
ห้องสมุด:
Startup fundraising : lōk kānradom thun satātʻap / Startup fundraising : โลกการระดมทุนสตาร์ทอัพ / ธนรรภรณ์ เศรษฐ์จินดา.

Thananphō̜n Sētčhindā. Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūprakō̜pkān. by ธนรรภรณ์ เศรษฐ์จินดา | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūprakō̜pkān, Sūn Songsœ̄m Kānphatthanā Khwāmrū Talātthun, Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการ ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD62.5 .ธ344 2562 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD62.5 .ธ344 2562 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kot rabīap thī kīeokhō̜ng læ kānhai khamnænam kānlongthun thī mo̜som / กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม / ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน.

Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. Sūn Songsœ̄m Kānphatthanā Khwāmrū Talāt Thun. Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūlongthun. by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūlongthun Sūn Songsœ̄m Kānphatthanā Khwāmrū Talāt Thun Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2562 [2019]Other title: Kot rabīap thī kīeokhō̜ng læ kānhai khamnænam kānlongthun thī mo̜som : laksūt phū nænam kānlongthun trāsān thūapai (investment consultant: plain products) Other title: กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม : หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (investment consultant: plain products).Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: KPT962 .ก93 2562 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
กลไกของตลาดการเงินในระบบเศรษฐกิจไทย / อัญญา ขันธวิทย์, สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ บรรณาธิการ.

by อัญญา ขันธวิทย์ | สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [กรุงเทพฯ] : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2549Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG226 .ก429 2549 (4), Pridi Banomyong LibraryCall number: HG226 .ก429 2549 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG226 .ก429 2549 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG226 .ก429 2549 (3). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus In EditingCall number: HG226 .ก429 2549 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Konkai talāt thun samrap bō̜rihān khwāmsīang dān lom fā ʻākāt phư̄a phatthanā sētthakit Thai / กลไกตลาดทุนสำหรับบริหารความเสี่ยงด้านลมฟ้าอากาศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจไทย / ผู้เขียน คณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 23.

Khana Naksưksā Laksūt Phūbō̜rihān Radap Sūng Sathāban Witthayākān Talātthun run thī 23. by คณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 23.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp… : Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: QC903 .ก428 2560 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QC903 .ก428 2560 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: QC903 .ก428 2560 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: QC903 .ก428 2560 (1). Items available for reference: Professor Sangvian Indaravijaya Library Cataloging CompleteCall number: QC903 .ก428 2560 (2).
ห้องสมุด:
Kō̜ngthun kō̜ngthrat thānglat mangkhang ʻasanghā / กองทุน กองทรัสต์ ทางลัดมั่งคั่งอสังหา / เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม.

Thœ̄tsak Thawīthīratham. Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. by เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG4521 .ท735 2560 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG4521 .ท735 2560 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HG4521 .ท735 2560 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HG4521 .ท735 2560 (1). Items available for reference: Professor Sangvian Indaravijaya Library Cataloging CompleteCall number: HG4521 .ท735 2560 (2).
ห้องสมุด:
Kō̜ rāng-- sāng kitčhakān. Lem 1 / ก่อร่าง-- สร้างกิจการ. เล่ม 1 / ผู้เขียน เรวัต ตันตยานนท์, กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์และทีมงาน บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด ; ผู้เรียบเรียง ไว จามรมาน และสุธี พนาวร.

Rawat Tantayānon. Kittiphong Urapeepatthanapong, Wai Čhāmō̜nmān Sutee Phanāwō̜n. by เรวัต ตันตยานนท์ | กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์, 2498- | ไว จามรมาน, 2497- | สุธี พนาวร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Fāi Sư̄ Singphim Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2550 [2007]. Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2550 [2007]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
การกำกับดูแลเพื่อสร้างมูลค่ากิจการ / คณะบรรณาธิการ, อัญญา ขันธวิทย์, ศิลปพร ศรีจั่นเพชร, เดือนเพ็ญ จันทร์ศิริศรี.

by อัญญา ขันธวิทย์ | ศิลปพร ศรีจั่นเพชร | เดือนเพ็ญ จันทร์ศิริศรี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2552Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD2741 .ก637 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD2741 .ก637 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD2741 .ก637 (7), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HD2741 .ก637 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD2741 .ก637 (1), Electronic Transactions Development Agency (ETDA)Call number: HD2741 .ก637 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
การควบคุมภายในเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน : แนวทางการปฏิบัติสำหรับบริษัทมหาชนขนาดย่อม / ผู้แปล สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ; ผู้เรียบเรียง พรอนงค์ บุษราตระกูล.

by พรอนงค์ บุษราตระกูล | สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5668.25 .ก633 2554 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5668.25 .ก633 2554 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5668.25 .ก633 2554 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kānkhūap rūam kitčhakān. lem 2, Konlayut kānkhūap rūam kitčhakān yāng mư̄ʻāchīp / การควบรวมกิจการ. เล่ม 2, กลยุทธ์การควบรวมกิจการอย่างมืออาชีพ / ผู้เขียน กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ และคณะ.

Kittiphong ʻUraphīphatthanaphong, Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. by กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์, 2498- | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2557 [2014]Other title: Konlayut kānkhūap rūam kitčhakān yāng mư̄ʻāchīp Other title: กลยุทธ์การควบรวมกิจการอย่างมืออาชีพ.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: IND HD 2014 632357 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HD2746.55.ท9 ก6286 2557 ล. 2 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD2746.55.ท9 ก6286 2557 ล. 2 (3).
ห้องสมุด:
Kānlongthun nai trāsān thun = Equity investments / การลงทุนในตราสารทุน = Equity investments / ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. Sūn Songsœ̄m Kānphatthanā Khwāmrū Talāt Thun. by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sūn, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2562 [2019]Other title: Kānpramœ̄n mūnlakhā sinsap kānlongthun nai trāsān thun Other title: Equity investments | การประเมินมูลค่าสินทรัพย์ การลงทุนในตราสารทุน.Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Kānlongthun nai trāsān thun = Equity investments / การลงทุนในตราสารทุน = Equity investments / สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. Sathāban Phatthanā Khwāmrū Talāt Thun. by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban, 2549 [2006] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2549 [2006]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG5750.56 .ก623 2549 (1).
ห้องสมุด:
Kānlongthun nai trāsān nī = Debt investments / การลงทุนในตราสารทุน = Debt investments / ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. Sūn songsœ̄m kān Phatthanā Khwāmrū Talātthun. by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sūn, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2556 [2013]Other title: Debt investments.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG4651 .ก64 2556 (1).
ห้องสมุด:
Kānlongthun nai trāsān nī = Debt investments / การลงทุนในตราสารหนี้ = Debt investments / ผู้เขียน สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. Sathāban Phatthanā Khwāmrū Talāt Thun. by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban, 2549 [2006] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2549 [2006]Other title: Debt investments.Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ = Derivative investments / ผู้เขียน สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายสื่อความรู้และห้องสมุด.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายสื่อความรู้และห้องสมุด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2551 [2008]Other title: Derivative investments | การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ = Derivative investments : การประเมินมูลค่าสินทรัพย์.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG6024.ก3 ก624 2551 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG6024.ก3 ก624 2551 (1).
ห้องสมุด:
Kānlongthun nai thāng lư̄ak ʻư̄n = Alternative investments / การลงทุนในทางเลือกอื่น = Alternative investments / ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. Sūn Songsœ̄m Kānphatthanā Khwāmrū Talāt Thun. by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sūn, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2562 [2019]Other title: Kānpramœ̄n mūnlakhā sinsap kānlongthun nai thāng lư̄ak ʻư̄n Other title: Alternative investments | การประเมินมูลค่าสินทรัพย์การลงทุนในทางเลือกอื่น .Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG4521 .ก642 2562 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kānlongthun nai thāng lư̄ak ʻư̄n = Alternative investments / การลงทุนในทางเลือกอื่น = Alternative investments / ผู้เขียน สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. Sathāban Phatthanā Khwāmrū Talāt Thun. by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban, 2549 [2006] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2549 [2006]Other title: Alternative investments.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG4521 .ก642 2549 (2).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2  3  4    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544