ข้อเสนอแนะการสั่งซื้อ

View all
บทสรุป เสนอแนะใน หมายเหตุ เสนอแนะสำหรับ จัดการโดย สถานะ

08/10/2021 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: การขอใช้บริการ

29/09/2021 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: การขอใช้บริการ

- Book / Document / Research

17/01/2021 เสนอแนะสำหรับ Professor Sangvian Indaravijaya Library จัดการโดย: อ่อนแก้ว , นัชฐภรณ์ สถานะ: อนุมัติแล้ว

Rana Mitter, - 2020, - Harvard University press - BKDENT

17/01/2021 หมายเหตุ:

<p>สาขาวิชา: วิทยาลัยสหวิทยาการและสถาบันอาณาบริเวณศึกษา</p><a href="https://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674984264" target="_blank" onclick="alert();">URL of book information</a>

สาขาวิชา: คณะทันตแพทยศาสตร์

เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library สถานะ: การขอใช้บริการ

Hugh Richard Slotten, Ronald L. Numbers, and David N. Livingstone., - 2020, - Cambridge University Press (CUP) (Cambridge, United Kingdom.) , History of Science - BKDENT

16/01/2021 หมายเหตุ:

<p>สาขาวิชา: คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ</p><a href="https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-history-of-science/D334F177AE7A7A5CF63EC4D00C5EA880?pageNum=1&amp;searchWithinIds=D334F177AE7A7A5CF63EC4D00C5EA880&amp;productType=BOOK_PART&amp;searchWithinIds=D334F177AE7A7A5CF63EC4D00C5EA880&amp;productType=BOOK_PART&amp;sort=mtdMetadata.bookPartMeta._mtdPositionSortable%3Aasc&amp;pageSize=30&amp;template=cambridge-core%2Fbook%2Fcontents%2Flistings&amp;ignoreExclusions=true" target="_blank" onclick="alert();">URL of book information</a><a href="https://www.img.in.th/images/04a387368b31441bc006b81e2c8c38de.jpg" target="_blank">URL of book cover</a>

สาขาวิชา: คณะทันตแพทยศาสตร์

URL of book informationURL of book cover
เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: การขอใช้บริการ

Warren Breckman, and Peter E. Gordon., - 2019, - Cambridge University Press (CUP) (Cambridge University, England, United Kingdom.) , Cambridge Histories - British & European History - BKARTS-ELL

16/01/2021 หมายเหตุ:

<p>สาขาวิชา: คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ</p><a href="https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-history-of-modern-european-thought/BA66987D51FE2C4868D3553BAF329FBA" target="_blank" onclick="alert();">URL of book information</a><a href="https://www.img.in.th/images/dde01048a39748ac509770c523655438.jpg" target="_blank">URL of book cover</a>

สาขาวิชา: คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ

URL of book informationURL of book cover
เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: การขอใช้บริการ

Khaled A. Beydoun, - University of California Press - BKPOLSCI-IR

16/01/2021 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: การขอใช้บริการ

องค์ทะไลลามะ และ ทุปเทน โชดรอน (ผู้แปล นัยนา นาควัชระ และ สมหวัง แก้วสุฟอง), - สวนเงินมีมา - BKDENT

16/01/2021 หมายเหตุ:

<p>ขอบคุณมากค่ะ</p><p>สาขาวิชา: คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา</p><a href="https://kledthai.com/9786164810181-book.html" target="_blank" onclick="alert();">URL of book information</a>

สาขาวิชา: คณะทันตแพทยศาสตร์

เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library สถานะ: การขอใช้บริการ

คิม, ซึง-ฮยอน., - บริษัท บีทูเอส จำกัด, (กรุงเทพฯ :) - Book / Document / Research

15/01/2021 หมายเหตุ:

ปัจจุบัน BTS เป็นวง K-POP ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก หากได้อ่านอาจจะสามารถจุดประกายความฝันหลาย ๆ คนได้อีกมากมาย จึงอยากจะให้เพิ่มหนังสือนี้อีกอย่างน้อย 2 เล่ม เพื่อสามารถอ่านได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น

สาขาวิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ในปีงบประมาณ 2564 งบประมาณในการจัดหาหนังสือของทางหอสมุดลดลงเกือบ 50% ทำให้ไม่สามารถจัดหาหนังสือนี้ได้)

ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, - Book / Document / Research

15/01/2021 หมายเหตุ:

<p>สาขาวิชา: คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์</p>

สาขาวิชา: คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

เสนอแนะสำหรับ Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ทางร้านค้าแจ้งว่าหนังสือหมด และยังไม่มีกำหนดการผลิตใหม่ค่ะ แต่นศ. สามารถส่งคำขอยืมจากบริการยืมระหว่างห้องสมุด TU-PULINET ได้นะคะ)

John C. Maxwell , - HarperCollins Leadership; Revised & Updated edition - Book / Document / Research

14/01/2021 หมายเหตุ:

-

สาขาวิชา: คณะทันตแพทยศาสตร์

เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library จัดการโดย: คงอ่ำ , จิดาภา สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (REJECTED: Available in the Library)

Arve Hansen (Editor), Jo Inge Bekkevold (Editor), Kristen Nordhaug (Editor), - 2020, - Palgrave Macmillan - BKCI

14/01/2021 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: วิทยาลัยสหวิทยาการและสถาบันอาณาบริเวณศึกษา

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

Glenn Neely, - Book / Document / Research

13/01/2021 หมายเหตุ:

To study in the field of Technical Analysis of the Candle Stick Chart

สาขาวิชา: คณะเศรษฐศาสตร์

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (สามารถดาว์นโหลดผ่าน OA ได้เลย)

MANNING, SUNISA, - APD SINGAPORE PTE. LTD. - Book / Document / Research

13/01/2021 หมายเหตุ:

<p>สาขาวิชา: วิทยาลัยโลกคดีศึกษา. สาขาวิชาโลกคดีศึกษาและการประกอบการสังคม</p><a href="https://www.asiabooks.com/good-true-thai-a-253564.html" target="_blank" onclick="alert();">URL of book information</a>

สาขาวิชา: คณะทันตแพทยศาสตร์

เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

Kahneman, Daniel,, - Farrar, Straus and Giroux, (New York : ) - Book / Document / Research

13/01/2021 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: วิทยาลัยโลกคดีศึกษา. สาขาวิชาโลกคดีศึกษาและการประกอบการสังคม

เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: อนุมัติแล้ว

จักรพงษ์ เล็กสกุลไชย., - นิติธรรม, (กรุงเทพฯ :) - Book / Document / Research

13/01/2021 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะนิติศาสตร์. สาขาวิชานิติศาสตร์

เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: อนุมัติแล้ว

ไผทชิต เอกจริยกร,, - วิญญูชน, (กรุงเทพฯ :) - Book / Document / Research

13/01/2021 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะนิติศาสตร์. สาขาวิชานิติศาสตร์

เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: อนุมัติแล้ว

อุทิศ เหมะมูล, - Salmon Books - Book / Document / Research

12/01/2021 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

Loghman Ansarian, Mei Lin Teoh, - Springer Singapore - BKARTS-LING

11/01/2021 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาภาษาศาสตร์

เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

Roger B McDonald, - 2019, - CRC Press - Book / Document / Research

11/01/2021 หมายเหตุ:

<p>สาขาวิชา: คณะแพทยศาสตร์. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์</p><a href="https://www.routledge.com/Biology-of-Aging/McDonald/p/book/9780815345671" target="_blank" onclick="alert();">URL of book information</a>

สาขาวิชา: คณะทันตแพทยศาสตร์

เสนอแนะสำหรับ Nongyao Chaiseri Library จัดการโดย: ระนา , เกษอุศมา สถานะ: อนุมัติแล้ว

Jan Baars, Dale Dannefer, Chris Phillipson, Alan Walker, - Routledge (New York) - Book / Document / Research

10/01/2021 หมายเหตุ:

<p>สาขาวิชา: คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา. สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา</p>

สาขาวิชา: คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา. สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

Turan G. Bali, Robert F. Engle, Scott Murray, - Wiley - BKTBS-FIN

09/01/2021 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาวิชาการเงิน

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Professor Sangvian Indaravijaya Library จัดการโดย: ดอนสกุล , กนิษฐา สถานะ: อนุมัติแล้ว

จุลชีพ ชินวรรโณ., - โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, (กรุงเทพฯ :) - Book / Document / Research

09/01/2021 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะทันตแพทยศาสตร์

เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: หนังสือกำลังเตรียมให้บริการ

จักรพงษ์ เล็กสกุลไชย., - นิติธรรม, (กรุงเทพฯ :) - Book / Document / Research

09/01/2021 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะนิติศาสตร์

เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: อนุมัติแล้ว

Erik Olin Wright, - 2019, - Verso (London) , Politics & Government - Book / Document / Research

09/01/2021 หมายเหตุ:

<p>&lt;p&gt;หนังสือเเนะนําเเผนสร้างสังคมนิยมที่ใช้งานได้จริง สรุปสาระสําคัญจาก Envisioning Real Utopias เพื่อให้อ่านง่ายๆ &lt;/p&gt;&lt;p&gt;สาขาวิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขารัฐศาสตร์&lt;/p&gt;&lt;a href="https://www.versobooks.com/books/3065-how-to-be-an-anticapitalist-in-the-twenty-first-century" target="_blank" onclick="alert();"&gt;URL of book information&lt;/a&gt;&lt;a href="https://cdn-ed.versobooks.com/images/000014/787/9781788736053-60e95e740a5a3f1518b2af72ffd55d40.jpg" target="_blank"&gt;URL of book cover&lt;/a&gt;</p><p>สาขาวิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขารัฐศาสตร์</p><a href="https://www.versobooks.com/books/3065-how-to-be-an-anticapitalist-in-the-twenty-first-century" target="_blank" onclick="alert();">URL of book information</a><a href="https://cdn-ed.versobooks.com/images/000014/787/9781788736053-60e95e740a5a3f1518b2af72ffd55d40.jpg" target="_blank">URL of book cover</a>

สาขาวิชา: คณะรัฐศาสตร์

URL of book informationURL of book cover
เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

Pavin Chachavalpongpun, - Yale University Southeast Asia Studies (Yale University Southeast Asia Studies) - BKCITU-MCHCI

09/01/2021 หมายเหตุ:

<p>สาขาวิชา: วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์</p><a href="https://www.amazon.com/Coup-King-Crisis-Critical-Interregnum/dp/1732610207/ref=sr_1_1?dchild=1&amp;keywords=Coup%2C+King%2C+Crisis%3A+A+Critical+Interregnum+in+Thailand&amp;qid=1610193796&amp;s=books&amp;sr=1-1" target="_blank" onclick="alert();">URL of book information</a><a href="https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41LkIR762qL._SX331_BO1,204,203,200_.jpg" target="_blank">URL of book cover</a>

สาขาวิชา: วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

URL of book informationURL of book cover
เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

เคมป์ตัน, เบท., - Being, ([กรุงเทพฯ] :) - Book / Document / Research

08/01/2021 หมายเหตุ:

อ่านพรีวิวมาค่ะ เล่มนี้คือทำให้มองเรื่องราวที่ไม่สมบูรณ์ให้ได้อย่างพอใจและเหมาะกับชีวิตที่ไม่สมบูรณ์ ไม่เพอร์เฟค แต่เราก็อยู่กับมันอย่างมีความสุขได้ค่ะ

สาขาวิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

Françoise Fauconnet-Buzelin, - 2021, - Cerf (Paris France) - Book / Document / Research

08/01/2021 หมายเหตุ:

History of Siam. Book in French. Important for History of French-Thai Relationships.

สาขาวิชา: คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

อ.กอบแก้ว รัตนอุบล, - Book / Document / Research

08/01/2021 หมายเหตุ:

เนื่องจากเล่มที่ทางห้องสมุดมีเป็นของปี2555แต่ปัจจุบันเป็นปี2562ที่เป็นเล่มล่าสุดจึงอยากให้มีการซื้อเพื่ออัพเดทเนื้อหา

สาขาวิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาวิชาการบัญชี

เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: อนุมัติแล้ว

ภาริอร วัชรศิริ, - 2563, - Bunbooks (-) , - - Book / Document / Research

07/01/2021 หมายเหตุ:

<p>หอสมุดมีหนังสือทุกเล่มของนักเขียนคนนี้แล้วค่ะ และเล่มนี้เป็นเล่มล่าสุดที่เพิ่งออกมา ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ไม่หนักจนเกินไป เหมาะแก่การอ่านเพื่อทบทวนตัวเอง ให้สามารถใช้ชีวิตให้มีความสุขในแบบที่ตัวเองเป็นได้ค่ะ </p><p>สาขาวิชา: คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาจิตวิทยา</p><a href="https://web.facebook.com/bunbookish/photos/a.452464224886642/2266077226858657/" target="_blank" onclick="alert();">URL of book information</a>

สาขาวิชา: คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาจิตวิทยา

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: หนังสือกำลังเตรียมให้บริการ

Lynn Bonesteel, - Book / Document / Research

07/01/2021 หมายเหตุ:

https://books.google.co.th/books?id=oGj6DwAAQBAJ&printsec=copyright&hl=th#v=onepage&q&f=false

สาขาวิชา: คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

Lim, Shirley; Ling, Amy, - Temple University Press (Philadelphia ) - Book / Document / Research

07/01/2021 หมายเหตุ:

หนังสือไม่มีในหอสมุดและรวมถึงบริการยืมระหว่างหอสมุดด้วย

สาขาวิชา: วิทยาลัยสหวิทยาการและสถาบันอาณาบริเวณศึกษา. สาขาวิชาสตรีเพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา

URL of book informationURL of book cover
เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือเล่มนี้มีให้บริการแบบ E Book ที่เว็บไซต์นี้ครับ https://archive.org/details/readingliteratur0000unse/mode/2up)

พญ.ธิดากานต์ รุจิพัฒนกุล, - https://m.se-ed.com/Product/Publisher/0007495 - BKMED

06/01/2021 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะแพทยศาสตร์

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ประสิทธิ์เวโรจน์ , แพรววนิต สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (REJECTED: Available via ILL)

สือซื่อเชวี่ย, - Book / Document / Research

06/01/2021 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะศิลปศาสตร์

เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: หนังสือกำลังเตรียมให้บริการ

Klaus Kümmerer , - Springer - Book / Document / Research

05/01/2021 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะนิติศาสตร์. สาขากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library จัดการโดย: คงอ่ำ , จิดาภา สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (REJECTED: Available via ILL)

Katie Warfield, Crystal Abidin & Carolina Cambre (Eds.), - 2020, - Bloomsbury - BKCI-WGSS

05/01/2021 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: วิทยาลัยสหวิทยาการและสถาบันอาณาบริเวณศึกษา. สาขาวิชาสตรีเพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

Barack Obama, - Book / Document / Research

05/01/2021 เสนอแนะสำหรับ Professor Sangvian Indaravijaya Library จัดการโดย: อ่อนแก้ว , นัชฐภรณ์ สถานะ: อนุมัติแล้ว

Ravi Anupindi , Sunil Chopra , Sudhakar Deshmukh, Jan Van Mieghem, Eitan Zemel, - Book / Document / Research

05/01/2021 เสนอแนะสำหรับ Professor Sangvian Indaravijaya Library จัดการโดย: อ่อนแก้ว , นัชฐภรณ์ สถานะ: อนุมัติแล้ว

Hans Scholl, - 2017, - Plough Publishing House - BKDENT

04/01/2021 หมายเหตุ:

<p>สาขาวิชา: คณะศิลปศาสตร์</p>

สาขาวิชา: คณะทันตแพทยศาสตร์

เสนอแนะสำหรับ Faculty of Journalism and Mass Communication Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

Matthew Riemer, - 2019, - Ten Speed Press - BKDENT

04/01/2021 หมายเหตุ:

<p>สาขาวิชา: คณะศิลปศาสตร์</p>

สาขาวิชา: คณะทันตแพทยศาสตร์

เสนอแนะสำหรับ Faculty of Journalism and Mass Communication Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

Arthur Bochner, Carolyn Ellis, - 2016, - Routledge - Book / Document / Research

03/01/2021 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

Pavin Chachavalpongpun, Charles Keyes, - 2020, - Yale University, Southeast Asia Studies - Book / Document / Research

03/01/2021 หมายเหตุ: https://www.amazon.com/Coup-King-Crisis-Critical-Interregnum/dp/1732610207 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

- Book / Document / Research

30/12/2020 หมายเหตุ:

<p>เรื่องราวของบรรดาคณะละครและนักแสดงแห่งเงามืด ผู้ซึ่งพาตนเองเข้าไปข้องเกี่ยวกับโรงละครเที่ยงคืน ซึ่งอยู่มานานหลายทศวรรษ โดยไม่มีมนุษย์ผู้ใดครอบครอง เรื่องสั้นที่สอนเกี่ยวกับการใช้ชีวิต และเป็นหนังสือที่มีลายเส้นเป็นเอกลักษณ์</p><p>สาขาวิชา: คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ</p><a href="https://www.goodreads.com/book/show/18070462-midnight-opera" target="_blank" onclick="alert();">URL of book information</a>

สาขาวิชา: คณะทันตแพทยศาสตร์

เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: อนุมัติแล้ว

- Book / Document / Research

30/12/2020 หมายเหตุ:

<p>วรรณกรรม ดราม่า เสียดสีสังคม</p><p>สาขาวิชา: คณะทันตแพทยศาสตร์</p><a href="https://www.goodreads.com/book/show/55087297?ac=1&amp;from_search=true&amp;qid=PlZhfBibfc&amp;rank=1" target="_blank" onclick="alert();">URL of book information</a>

สาขาวิชา: คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาภาษาไทย

เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: อนุมัติแล้ว

Natacha Walter, - Virago Press - BKARTS-ELL

26/12/2020 หมายเหตุ:

เหมาะสำหรับหลายคณะและสาขาวิชาที่ค้นคว้าเรื่องสตรีศึกษา

สาขาวิชา: คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ

เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

เอมิล โซลา , - BKDENT

25/12/2020 หมายเหตุ:

<p>เป็นหนังสือแปลจากภาษาฝรั่งเศสเป็นไทยโดย : ทัศนีย์ นาควัชระ</p><p>สาขาวิชา: คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาการแปลภาษาฝรั่งเศส - ไทย</p>

สาขาวิชา: คณะทันตแพทยศาสตร์

เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

Mark Minervini, - Nation books - BKTBS

25/12/2020 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

เสนอแนะสำหรับ Professor Sangvian Indaravijaya Library จัดการโดย: ดอนสกุล , กนิษฐา สถานะ: อนุมัติแล้ว

Susan Michie, Lou Atkins & Robert West, - Silverback Publishing - Book / Document / Research

24/12/2020 หมายเหตุ:

<p>สาขาวิชา: คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาจิตวิทยา</p><a href="https://www.amazon.com/Behaviour-Change-Wheel-Designing-Interventions/dp/1912141000" target="_blank" onclick="alert();">URL of book information</a><a href="https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41X0Ho-rvyL._SX345_BO1,204,203,200_.jpg" target="_blank">URL of book cover</a>

สาขาวิชา: คณะทันตแพทยศาสตร์

URL of book informationURL of book cover
เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

John Child and David Ormerod, - Oxford University Press (Oxford, United Kingdom) - Book / Document / Research

23/12/2020 หมายเหตุ:

<p>สาขาวิชา: คณะนิติศาสตร์. สาขากฎหมายอาญา</p><a href="https://www.bookdepository.com/Smith-Hogan-Ormerods-Essentials-Criminal-Law-John-Child/9780198831921?ref=pd_gw_1_pd_gateway_1_1" target="_blank" onclick="alert();">URL of book information</a><a href="https://d1w7fb2mkkr3kw.cloudfront.net/assets/images/book/lrg/9780/1988/9780198831921.jpg" target="_blank">URL of book cover</a>

สาขาวิชา: คณะทันตแพทยศาสตร์

เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: คงอ่ำ , จิดาภา สถานะ: อนุมัติแล้ว

M. V. Lee Badgett, - 2020, - Beacon Press - Book / Document / Research

22/12/2020 หมายเหตุ:

<p>สาขาวิชา: คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์</p><a href="http://www.beacon.org/The-Economic-Case-for-LGBT-Equality-P1579.aspx" target="_blank" onclick="alert();">URL of book information</a>

สาขาวิชา: Faculty of Dentistry

เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: หนังสือกำลังเตรียมให้บริการ

Jenny Grant Rankin, Ph.D., - 2018, - Routledge; 1st edition - Book / Document / Research

22/12/2020 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์

URL of book informationURL of book cover
เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

adrienne maree brown, - 2019, - AK Press - Book / Document / Research

22/12/2020 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

Judith Butcher, Caroline Drake, Maureen Leach, - 2006, - Cambridge University Press - Book / Document / Research

22/12/2020 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (Available in the Library)

Amy Einsohn (Author), Marilyn Schwartz (Author), - 2019, - University of California Press - Book / Document / Research

22/12/2020 หมายเหตุ:

<p>สาขาวิชา: คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์</p><a href="https://www.ucpress.edu/book/9780520286726/the-copyeditors-handbook" target="_blank" onclick="alert();">URL of book information</a>

สาขาวิชา: คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

วีระพร นิติประภา, - Book / Document / Research

19/12/2020 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะเศรษฐศาสตร์

เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: อนุมัติแล้ว

Joshua Foer, - โพสต์บุ๊คส์ (The Penguin Press) - Book / Document / Research

18/12/2020 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา. สาขาวิชามานุษยวิทยา

URL of book cover
เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: ตรวจสอบแล้ว

Sangjoon Lee, - 2020, - Cornell University Press (USA) , Politc, History - BKPOLSCI

18/12/2020 หมายเหตุ:

https://web.facebook.com/groups/1412032349032041/permalink/2866760283559233/?_rdc=1&_rdr

สาขาวิชา: คณะรัฐศาสตร์

URL of book informationURL of book cover
เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

Kamandaki , edited and translated by J. S. Knutson, - HARVARD-UNIVERSITY-PRESS (Cambridge, Mass, United States) , https://www.bookdepository.com/search/advanced?seriesId=537409 - BKARTS

18/12/2020 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะศิลปศาสตร์

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

KATIE RAWSON AND ELLIOTT SHORE, - 2019, - University of Chicago Press (Chicago, Illinois) - Book / Document / Research

17/12/2020 หมายเหตุ:

This book is a recent publication on a subject enjoying increasing attention but which has hitherto been neglected and yet is very important to our economic and social lives. It is published by a prestigious and trusted publisher and has good peer reviews. It also has value for sociologists, anthropologists, economists and tourism studies

สาขาวิชา: คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาประวัติศาสตร์

URL of book informationURL of book cover
จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

Timothy Lyons, - 2018, - Oxford University Press - Book / Document / Research

17/12/2020 จัดการโดย: คงอ่ำ , จิดาภา สถานะ: อนุมัติแล้ว

Sarah C. White, - 2015, - Practical Action - Book / Document / Research

16/12/2020 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์

URL of book informationURL of book cover
เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

โจเซฟ จาวอร์สกี, - 2560, - OMG Book - Book / Document / Research

16/12/2020 หมายเหตุ:

มอบหมายให้นักศึกษาอ่านประกอบการเรียน

สาขาวิชา: คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์

URL of book informationURL of book cover
เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: อนุมัติแล้ว

พงศกร, - กรู๊ฟ พับลิชชิ่ง - BKDENT

16/12/2020 หมายเหตุ:

<p>สาขาวิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ</p><a href="https://www.naiin.com/product/detail/500207" target="_blank" onclick="alert();">URL of book information</a>

สาขาวิชา: คณะทันตแพทยศาสตร์

เสนอแนะสำหรับ Professor Sangvian Indaravijaya Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

Kingsley Bolton (Editor), Werner Botha (Editor), Andy Kirkpatrick (Editor), - 2020, - Wiley Blackwell - Book / Document / Research

16/12/2020 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: อนุมัติแล้ว

Jessica Townsend, - BKDENT

16/12/2020 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะทันตแพทยศาสตร์

เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ประสิทธิ์เวโรจน์ , แพรววนิต สถานะ: หนังสือกำลังเตรียมให้บริการ

- บริษัทพีเบอร์รี่จำกัด - Book / Document / Research

15/12/2020 หมายเหตุ:

<p>สาขาวิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี</p><a href="https://www.facebook.com/TheBookOfRoast/" target="_blank" onclick="alert();">URL of book information</a>

สาขาวิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

เสนอแนะสำหรับ Professor Sangvian Indaravijaya Library จัดการโดย: อ่อนแก้ว , นัชฐภรณ์ สถานะ: อนุมัติแล้ว (ACCEPTED: Bestseller)

- ซุปเปอร์เทรดเดอร์, บจก. - BKTBS

15/12/2020 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

เสนอแนะสำหรับ Professor Sangvian Indaravijaya Library จัดการโดย: อ่อนแก้ว , นัชฐภรณ์ สถานะ: อนุมัติแล้ว (ACCEPTED: Bestseller)

Emily Haworth-Booth, - Book / Document / Research

15/12/2020 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

Jonathan Haidt, - Book / Document / Research

15/12/2020 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

William Poundstone, - Book / Document / Research

15/12/2020 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

Kai-Fu Lee, - Book / Document / Research

15/12/2020 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

John Monaghan, - Book / Document / Research

15/12/2020 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

คุงายะ อากิระ, - Book / Document / Research

15/12/2020 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

คานางาวะ อากิโนริ, - Book / Document / Research

15/12/2020 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

Kenneth A. Ross, - Springer , Undergraduate Texts in Mathematics - Book / Document / Research

15/12/2020 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะเศรษฐศาสตร์

URL of book informationURL of book cover
เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) จัดการโดย: เพียรแสวงกิจ , ปัญญาทิพย์ สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

มด แมงเม่าคลับ, - BKTBS

15/12/2020 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

เสนอแนะสำหรับ Professor Sangvian Indaravijaya Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

Howard B. Bandy, - Book / Document / Research

15/12/2020 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

เสนอแนะสำหรับ Professor Sangvian Indaravijaya Library จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (สนพ.แจ้งว่าตอนนี้ยังไม่สามารถสั่งซื้อได้ชั่วคราว และยังไม่มีกำหนดว่าจะกลับมาสั่งได้อีกทีช่วงไหนค่ะ)

Van K. Tharp, - Book / Document / Research

15/12/2020 หมายเหตุ:

<p>สาขาวิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี</p><a href="https://www.goodreads.com/book/show/16031387-van-tharp-s-definitive-guide-to-position-sizing" target="_blank" onclick="alert();">URL of book information</a>

สาขาวิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

เสนอแนะสำหรับ Professor Sangvian Indaravijaya Library จัดการโดย: ดอนสกุล , กนิษฐา สถานะ: อนุมัติแล้ว

Howard B. Bandy, - Book / Document / Research

15/12/2020 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Professor Sangvian Indaravijaya Library จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (สนพ.แจ้งว่าตอนนี้ยังไม่สามารถสั่งซื้อได้ชั่วคราว และยังไม่มีกำหนดว่าจะกลับมาสั่งได้อีกทีช่วงไหนค่ะ)

Laurie-L-Patton, - 2019, - The-University-of-Chicago-Press (Chicago, US ) - BKARTS

14/12/2020 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะศิลปศาสตร์

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

Jared Diamond, - Little, Brown and Company; Illustrated edition (May 7, 2019) , History & Theory of Politics - Book / Document / Research

13/12/2020 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

URL of book informationURL of book cover
เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

Jared Diamond, - Allen Lane; 1st edition (May 14, 2019) , History & Theory of Politics - Book / Document / Research

13/12/2020 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: หนังสือกำลังเตรียมให้บริการ

Dr Guido de Graaff, - 2016, - Bloomsbury Publishing PLC (Edinburgh, United Kingdom) - Book / Document / Research

13/12/2020 หมายเหตุ:

ใช้สำหรับสอนและทำวิจัย

สาขาวิชา: คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาปรัชญา

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

ธนชาติ ศิริภัทราชัย, - 2563, - แซลมอน - Book / Document / Research

13/12/2020 หมายเหตุ: สั่งเพิ่มแล้ว รอหนังสือมาส่ง เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

เดวิด เกรเบอร์ และ นิกา ดูบรอฟสกี, - Book / Document / Research

13/12/2020 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา. สาขาวิชามานุษยวิทยา

เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: หนังสือกำลังเตรียมให้บริการ

Thongchai Winichakul, - Silkworm Books (Bangkok) - Book / Document / Research

11/12/2020 หมายเหตุ:

<p>สาขาวิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการเมืองและการระหว่างประเทศ</p>

สาขาวิชา: คณะทันตแพทยศาสตร์

เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (คำขอที่นศ. สามารถคลิกที่ชื่อบทความและดาว์นโหลดได้เลย)

ชาตรี ประกิตนนทการ, - มติชน (กรุงเทพฯ) - Book / Document / Research

11/12/2020 หมายเหตุ:

<p>สาขาวิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการเมืองและการระหว่างประเทศ</p>

สาขาวิชา: คณะทันตแพทยศาสตร์

เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด TU-THAIPUL ได้นะคะ)

ชาตรี ประกิตนนทการ, - มติชน (กรุงเทพฯ) - Book / Document / Research

11/12/2020 หมายเหตุ:

<p>สาขาวิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการเมืองและการระหว่างประเทศ</p>

สาขาวิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือมีพร้อมให้บริการที่ห้องสมุดดิเรก เจ้าหน้าที่ดำเนินการส่งคำขอ Book Delivery ให้แล้วนะคะ)

ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา, - โอเพ่นบุ๊กส์ (กรุงเทพฯ) - Book / Document / Research

11/12/2020 หมายเหตุ:

<p>สาขาวิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการเมืองและการระหว่างประเทศ</p>

สาขาวิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด TU-PULINET ได้นะคะ)

Pieterse, J. P., - Book / Document / Research

11/12/2020 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการเมืองและการระหว่างประเทศ

เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (คำขอที่นศ. ส่งมาเป็นบทความวารสาร สามารถคลิกที่ชื่อบทความและดาว์นโหลดได้เลย)

jessica jung, - Book / Document / Research

11/12/2020 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะศิลปกรรมศาสตร์. สาขาวิชาการละคอน

เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: อนุมัติแล้ว

Robert Hazell, Bob Morris, - 2020, - Hart Publishing - Book / Document / Research

10/12/2020 หมายเหตุ: 1) ฝากอีเมลแจ้ง อาจารย์ คงสัจจา สุวรรณเพ็ชร 2) นิวโนว์เลจ น่าจะซื้อ ebook ได้อยู่ครับ https://www.bloomsburyprofessional.com/uk/the-role-of-monarchy-in-modern-democracy-9781509931033 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

Erin F. Delaney, - 2018, - EE - Book / Document / Research

10/12/2020 หมายเหตุ: สนพ Elgar มีขั้นต่ำการสั่งอีบุ๊ค / ครั้ง 10 เล่ม ถามห้องสมุดป๋วย ECON ว่ามี Order หรือป่าวได้รวมสั่งพร้อมกันครับ เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library จัดการโดย: สุโชควีระวงศ์ , ชนินร์พร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Aalt Willem Heringa, - 2019, - Intersentia - Book / Document / Research

10/12/2020 หมายเหตุ: สนพ นี้ เหมือนจะสั่ง ebook ผ่าน Cambridge ได้นะครับ เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library จัดการโดย: สุโชควีระวงศ์ , ชนินร์พร สถานะ: อนุมัติแล้ว

ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์, - Book / Document / Research

10/12/2020 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด TU-PULINET ได้นะคะ)

Ursula K. Le Guin, - เวิร์ดส์วอนเดอร์ - Book / Document / Research

10/12/2020 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะทันตแพทยศาสตร์

เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด TU-PULINET ได้นะคะ)

Victor Manuel Hernández-Guzmán and Ramón Silva-Ortigoza, - Springer - Book / Document / Research

09/12/2020 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะวิศวกรรมศาสตร์. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

Walter Bagehot, - Book / Document / Research

09/12/2020 หมายเหตุ:

<p>หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ได้รับความนิยมมากหากต้องการที่จะศึกษารัฐธรรมนูญอังกฤษ และอาจารย์หลายท่านได้แนะนำหนังสือเล่มนี้มา ถ้าเป็นหนังสือที่อัพเดท ก็น่าจะดีเลยทีเดียว อนึ่ง หากห้องสมุดต้องการสั่งซื้อ ห้องสมุดสามารถสั่งชื่อโดยเป็นชื่อหนังสือที่มีชื่อว่า " The English Constitution" โดยมีผู้แต่งคือ "Walter Bagehot" จะเป็นหน้าปกแบบใด สำนักพิมพ์แบบใด ตามดุลยพินิจของห้องสมุดเลยครับ แต่ถ้าเป็นเล่มที่อัพเดทได้จะเป็นการดี </p><p>สาขาวิชา: คณะนิติศาสตร์. สาขากฎหมายมหาชน</p><a href="https://www.amazon.com/gp/product/B08FKFRPM2/ref=dbs_a_def_rwt_hsch_vapi_tkin_p1_i1 หรือ https://www.amazon.com/gp/product/B081TKFYYQ/ref=dbs_a_def_rwt_hsch_vapi_tkin_p1_i3" target="_blank" onclick="alert();">URL of book information</a>

สาขาวิชา: คณะนิติศาสตร์. สาขากฎหมายมหาชน

เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library จัดการโดย: คงอ่ำ , จิดาภา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

A. V. DICEY., - Book / Document / Research

09/12/2020 หมายเหตุ:

<p>หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือตำนานกฎหมายรัฐธรรมนูญอังกฤษเล่มหนึ่ง หากห้องสมุดมีไว้จะได้เป็นแหล่งค้นคว้าของนักศึกษาได้ดีพอสมควร </p><p>สาขาวิชา: คณะนิติศาสตร์. สาขากฎหมายมหาชน</p><a href="https://www.amazon.com/Introduction-Study-Constitution-Albert-Dicey/dp/129785019X/ref=pd_sbs_14_3/143-3809533-6962854?_encoding=UTF8&amp;pd_rd_i=129785019X&amp;pd_rd_r=e3e1320c-a1e0-4b3f-98b7-d7f4ad46b7d1&amp;pd_rd_w=Cj5tb&amp;pd_rd_wg=C6KPE&amp;pf_rd_p=ed1e2146-ecfe-435e-b3b5-d79fa072fd58&amp;pf_rd_r=WFE0WX176XNYEV1PCG8B&amp;psc=1&amp;refRID=WFE0WX176XNYEV1PCG8B" target="_blank" onclick="alert();">URL of book information</a>

สาขาวิชา: คณะนิติศาสตร์. สาขากฎหมายมหาชน

เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library จัดการโดย: คงอ่ำ , จิดาภา สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (REJECTED: Available via ILL)

Christopher Edward Taucar, - Book / Document / Research

09/12/2020 หมายเหตุ:

<p>หนังสือในการทำความเข้าใจระบบกฎหมายอังกฤษและประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองให้ดีมากยิ่งขึ้น</p><p>สาขาวิชา: คณะนิติศาสตร์. สาขากฎหมายมหาชน</p><a href="https://www.amazon.com/British-System-Government-Historical-Development/dp/0773544291/ref=sr_1_1?dchild=1&amp;keywords=The+British+system+of+government&amp;qid=1607500907&amp;s=books&amp;sr=1-1" target="_blank" onclick="alert();">URL of book information</a>

สาขาวิชา: คณะทันตแพทยศาสตร์

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library จัดการโดย: คงอ่ำ , จิดาภา สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (REJECTED: Available via ILL)

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544